Ved tinglysning af en forhøjelse af pantegælden skal der betales en afgift på 1.400 kr. samt 1,5 procent af forskellen mellem restgælden på den gamle pantegæld og den nye pantehæftelse.

Ved forhøjelse af det pantsikrede beløb på pantebreve, der omfattes af lovens § 5, stk. 6, 1. pkt., afgives følgende erklæring, jf. BEK § 18, stk.1.:

  • "Restgælden udgør det angivne beløb på den angivne dato. Afgiften er beregnet af forskellen mellem restgælden og den nye hovedstol."

Ved forhøjelse af det pantsikrede beløb på pantebreve, der omfattes af lovens § 5a, afgives følgende erklæring, jf. BEK § 18, stk. 2.:

  • "Forhøjelsen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk.7."

Ved en forhøjelse af et ejerpantebrev skal parterne ikke afgive erklæringen, fordi resthæftelsen altid vil være lig med den tinglyste hovedstol.

Tvangsauktioner

Der skal sondres mellem dækkede, udækkede og delvist dækkede pantebreve. Desuden sondres mellem ejerpantebreve og andre typer af pantebreve.

Ved overtagelse af såvel ejerpantebreve som andre typer af pantebreve, der har opnået fuld dækning på en tvangsauktion, opstår der ingen problemer i relation til tinglysningsafgiften efter § 5. Disse pantebreve kan overtages mod betaling af en afgift på 1.400 kr., jf. § 5, stk. 6, 2. pkt., jf. § 7, stk. 1, da der alene sker tinglysning af et debitorskifte.

Udækkede pantebreve
Auktionskøberen kan begære såvel ejerpantebreve som andre typer af pantebreve, der ikke opnår dækning, slettet af tingbogen.

For så vidt angår andre typer af pantebreve end ejerpantebreve gælder, at selv om en panteret, der ikke har opnået dækning på tvangsauktion, ikke begæres slettet efter auktionskøbers begæring, ophører rettigheden automatisk i afgiftsmæssig forstand for den udækkede del. Afgiftsmæssigt betragtes rettigheden altså som ophørt. Bliver panteretten herefter tinglyst for et større beløb end det beløb, der blev opnået dækning for på tvangsauktionen, skal der betales afgift efter § 5, stk. 6, 1. pkt., af forskellen mellem den nye panthæftelse og det beløb, der opnåede dækning på tvangsauktionen.

Tidligere praksis 
For så vidt angår udækkede ejerpantebreve har det tidligere forholdt sig anderledes. Ejerpantebreve er dokumenter, der er til sikkerhed for en underliggende gæld. Det er denne underliggende gæld, der definerer skyldforholdet mellem kreditor og debitor. Det pantesikrede beløb vil således altid være det samme, uanset hvad gælden er efter det underliggende skyldforhold. Det betyder, at ved overtagelse af et udækket ejerpantebrev på en tvangsauktion, overtages et dokument med et pantsikret beløb på det fulde pålydende. Der sker altså ikke en forhøjelse. Det betyder, at man tidligere kunne overtage et udækket ejerpantebrev på en tvangsauktion mod betaling af en tinglysningsafgift på 1.400,00 kr., jf.  § 5, stk. 6, 2. pkt., jf. § 7, stk. 1, da overtagelsen alene blev betragtet som et kreditor-/debitorskifte.

Ny praksis fra Tinglysningsretten
I foråret 2011 har tinglysningsretten ændret praksis, således at ejerpantebreve, der i forbindelse med tvangsaktion kun opnår delvis eller slet ingen dækning, behandles på samme måde som andre pantebreve. Det vil sige at opnåes ingen eller kun delvis dækning på ejerpantebrevet, kan der ikke tinglyses transport for den udækkede del. Begæres et udækket ejerpantebrev derfor tinglyst, tinglyses pantebrevet som et nyt panteforhold, hvilket vil udløse afgift som tinglysning af et nyt ejerpantebrev eller forhøjelse af eksisterende ejerpantebrev. Det er alene Tinglysningsretten der afgør den tinglysningsmæssige behandling af dokumentet, og SKATs afgiftsberegning følger derfor også Tinglysningsrettens ændrede praksis på området.  

For så vidt angår ejerpantebreve, vil der for de delvist dækkede dokumenter gælde det samme, som for de udækkede ejerpantebreve.

For så vidt angår andre typer af pantebreve, der opnår delvis dækning på en tvangsauktion, vil den del af pantebrevet, der ikke opnår dækning, i afgiftsmæssig forstand automatisk ophøre som en rettighed over den pantsatte genstand. Det betyder, at det alene er den del af gælden i pantebrevet, der opnår dækning på en tvangsauktion, der kan overtages mod en tinglysningsafgift på 1.400 kr. Ønsker man at overtage pantebrevet for mere end den del, der opnår dækning, er det en forhøjelse af det pantsikrede beløb, som vil udløser afgift efter § 5, stk. 6, 1. pkt., jf. § 5, stk. 1 for den del, der overstiger den dækkede del.