Indhold

Dette afsnit handler om indholdet af eftergivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hel eller delvis eftergivelse
  • Forrentning ved delvis eftergivelse
  • Forbehold for modregning i eftergivne beløb
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hel eller delvis eftergivelse

Eftergivelse kan gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld. Se gældsinddrivelsesloven § 14, stk. 1.

Det afhænger af en vurdering af skyldnerens (husstandens) økonomiske forhold, om der skal meddeles hel eller delvis eftergivelse.

Se fx SKM2009.83.LSR som et eksempel på en afgørelse om delvis eftergivelse.

I forbindelse med nedsættelse af gælden kan der træffes bestemmelse om henstand med og afdragsvis betaling af den ikke-eftergivne del af gælden. I henstand- og afdragsperioden sker der ingen forrentning af gælden.

Efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 30, stk. 1, er afdragsperioden i eftergivelsessager efter gældsinddrivelsesloven § 13, stk. 1-5, fem år og påbegyndes den første i måneden, efter at afgørelsen om eftergivelse er blevet endelig. Når særlige forhold taler for det, kan perioden være kortere eller længere.

Det følger af inddrivelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 2, at hvis skyldneren i perioden fra eftergivelsessagen bliver indledt, til eftergivelsesafgørelsen bliver truffet, har opsparet et beløb til fordel for kreditorerne, forkortes afdragsperiodens længde med det antal måneder, som beløbet dækker det månedlige afdrag efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 1. Se også inddrivelsesbekendtgørelsens § 31 om fastsættelsen af det månedlige afdrag.

Renter

Med hensyn til renter, som er påløbet et skattebeløb, der eftergives, er sådanne renter omfattet af eftergivelsen. Det gælder også, selv om renterne er betalt. Er der tale om, at renterne er betalt, skal der derfor ske tilbagebetaling af disse efter gældende regler.

Forrentning ved delvis eftergivelse

Ved delvis eftergivelse efter gældsinddrivelsesloven § 14, stk. 1, sker der fra datoen for ansøgningens modtagelse ingen forrentning af den del af gælden, som ikke eftergives, og som betales gennem afdrag eller med et engangsbeløb, når betalingsordningens vilkår er efterlevet i enhver henseende.

Forbehold for modregning i eftergivne beløb

Krav, der eftergives efter reglerne i gældsinddrivelsesloven § 13, er bortfaldet og skal derfor endeligt afskrives.

Er der tale om, at

  • en skatteyder opnår en overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag som følge af en ændring af skatteansættelsen for et givet indkomstår, og
  • der for det samme indkomstår er bevilget eftergivelse af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, B-skat eller særlig indkomstskat

skal det afskrevne krav alligevel dækkes ved modregning med den overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag, da den overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag er udsprunget af samme retsforhold som det afskrevne krav (konnekse krav). Det følger af, at betalt skat normalt ikke eftergives.

Se også

Se også afsnit A.D.13.3.3 om konneks modregning.

Når der træffes en afgørelse om eftergivelse af et skattebeløb, skal det derfor fremgå af afgørelsen, at det eftergivne beløb nedsættes i det omfang, der på årsopgørelsen for det pågældende indkomstår fremkommer en overskydende skat som følge af en senere ansættelsesændring.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2009.83.LSR

Landsskatteretten fandt, at en skyldner, der havde betalingsevnekun var berettiget til delvis eftergivelse. Det blev bl.a. anført, at klagerens sygdomme, et handicappet barn samt husstandens sociale situation ikke ansås for forhold, der i ganske særlig grad talte for eftergivelse efter opkrævnigsloven § 15, stk. 6 (nu gældsinddrivelsesloven § 13, stk. 6).

Det var en betingelse for den delvise eftergivelse af gælden, at klageren var indstillet på at afdrage den ikke eftergivne del af gælden med et månedligt afdrag på 5.000 kr. i fem år.