Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beregning af særligt bundfradrag.

Afsnittet indeholder:

 • Særligt bundfradrag for fuelolie, kul og koks, mv.
 • Særlig afgiftsgodtgørelse for fjernvarme til tung proces  
 • Indberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af bundfradraget for svovlafgiften
 • Særligt bundfradrag for kul til tung proces - gammel ordning
 • Særlig afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces - gammel ordning

Særligt bundfradrag for fuelolie, kul og koks mv.

Ved lov nr. 1256 af 18. december 2012 om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) er der med virkning fra 1. januar 2013 vedtaget en forlængelse og en omlægning af det midlertidige særlige bundfradrag i svovlafgiften. Se SVOVLAL § 33, stk. 7-9. Fradraget gælder indtil udgangen af 2020. 

Betingelser mv. 

 • Virksomheden skal være registreret efter svovlafgiftsloven.
 • Alene virksomheder, der anvender 0,1 PJ brændsler eller mere til formål nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven, er omfattet af det særlige bundfradrag.
 • Det er alene brændsler, som nævnt i SVOVLAL § 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, der tæller med i anvendelsen. Dvs. fuelolie, bitumen, fyringstjære, stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkulsbriketter og brunkul. Beregningen er pr. GJ brændsel og kan således ikke foretages med udgangspunkt i udledt svovl fra råvarer eller lignende.
 • Brændslerne skal bruges til procesformål (tung proces), der er nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven.

Bundfradraget ydes i fuldt omfang, selv om brændslerne bruges til andre formål end dem, der er nævnt i proceslisten. Det er en betingelse, at disse andre formål skal udgøre under 20 pct. af de fremstillede energimængder.

Fradragets udformning

Fradraget er udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. Fradraget udgør 50 g svovldioxid (SO2) pr. anvendt GJ brændsel for virksomheder, der måler udledningen af svovl. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g svovl (S) pr. anvendt GJ brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces.

Eksempel på omregning af fradraget til kroner pr. GJ

Afgifterne på brændslerne udgør x23,70x kr. (x2019x-niveau) pr. kg svovl, hvilket stort set svarer til afgiften på x11,90 xkr. pr. kg udledt SO2.

Omregning af fradraget til kroner pr. GJ kan foretages således: x23,70x kr./kg S * 25 g/GJ = x0,5925x kr./GJ og x11,90x kr./kg SO2 * 50 g SO2/GJ = x0,595 xkr./GJ.

Se E.A.7.11.6 om satser på svovl.

Eksempler på beregning af særligt bundfradrag 

Forbrugsvirksomheder

Eksempel (opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar x2019x brugt 400 ton (400.000 kg) stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof). Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Svovlindhold af tørstof:     0,75 %
Energiindhold:                  25,2 GJ/ton

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

400 ton * 25,2 GJ/ton

10.080 GJ

2.

Tørstofindhold i kul

90 % af 400.000 kg

360.000 kg

3.

Svovlindhold i kul
(afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag)

0,75 % af 360.000 kg

2.700 kg

4.

Særligt bundfradrag

10.080 GJ * 0,025 kg/GJ

252 kg

5.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(3. - 4.)

2.448 kg

6.

Svovlafgift

2.448 kg * x23,70x kr./kg
 (x2019x-sats)

x58.017,60x kr.

Udledningsvirksomheder

Eksempel (opgørelse af bundfradrag)  

Virksomheden har tilladelse til at betale afgift af den udledte mængde SO2.

Virksomheden har 2 kedler. Røggasserne fra kedlerne bliver ført til samme skorsten.

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar x2019x brugt 200 ton (200.000 kg) stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof) i den ene kedel og 100 ton (100.000 kg) fuelolie i den anden kedel. Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Opmålt udledt mængde SO2: 1.800 kg.

Energiindhold:

 • Stenkul: 25,2 GJ/ton
 • Fuelolie: 40,4 GJ/ton.

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

200 ton * 25,2 GJ/ton

5.040 GJ

2.

Energiindhold i fuelolie

100 ton * 40,4 GJ/ton

4.040 GJ

3.

Energiindhold i alt

(1. + 2.)

9.080 GJ

4.

Udledt målt mængde SO2

1.800 kg

5.

Særligt bundfradrag

9.080 GJ * 0,050 kg/GJ

454 kg

6.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(4. - 5.)

1.346 kg

7.

Svovlafgift

1.346 kg * x11,90x kr./kg (x2019x-sats)

x16.017,40x kr.

Overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret

Der kan ske overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en acontoopgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder.

Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag. Der kan ske overførsel mellem virksomhedens forskellige ovne, kedler m.v. og mellem brændsler omfattet af bundfradrag inden for virksomhedens samme geografiske sted. For at opfylde betingelsen om samme geografiske sted skal der være en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng.

Særlig afgiftsgodtgørelse for fjernvarme til tung proces

Efter SVOVLAL § 33 stk. 8, er der mulighed for ikke-registrerede virksomheder til at få en godtgørelse af svovlafgift for at ligestille disse virksomheder med registrerede virksomheder, der har ret til bundfradrag for brændsel efter SVOVLAL § 33, stk. 7. Bestemmelsen i SVOVLAL § 33, stk. 8, er i hovedsagen en videreførelse af de tidligere regler, der gjaldt for afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces. Se dagældende SVOVLAL § 33, stk. 6.

Det er en betingelse for anvendelse af SVOVLAL § 33, stk. 8, at den ikke-registrerede virksomhed

 • modtager varme fra fremmede kraftvarmeanlæg og dertil knyttede blokvarmeanlæg

 • har fået viderefaktureret en svovlafgift af varmen, som den har betalt

 • er en energiintensiv virksomhed med tung proces, som anvender varmen til formål nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven

Det er dog kun virksomheder, hvor den overvæltede svovlafgift udgør mindst 100.000 kr. om året, som kan opnå en godtgørelse. Godtgørelsen svarer til bundgrænsen i § 33, stk. 7, og er på 50 g svovldioxid (SO2) pr. anvendt GJ brændsel og 25 g svovl pr. GJ brændsel. Hvis varmen kun leveres en del af året, nedsættes de 100.000 kr. forholdsmæssigt.

Leverandøren af varme må ikke allokere svovlafgift.

Det er den enkelte virksomhed og Skattestyrelsen, der aftaler, hvordan virksomheden skal forholde sig for at få udbetalt godtgørelsen.

Indberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af bundfradraget for svovlafgiften

Virksomheders bundfradrag for svovlafgiften er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister.

Støttemodtageren under denne ordning er virksomheder, som udnytter bundfradraget.

Støttebeløbet udgør i denne ordning værdien af bundfradraget.

Hvis en virksomhed fra den 1. juli x2019x til den 31. december x2019x har brugt 100.000 GJ brændsel og har udledt 7 t svovl, har virksomheden en emissionsfaktor på 70 g svovl/GJ. Bundfradraget udgør 50 g svovl/GJ, hvilket svarer til 5.000 kg svovl (50 g svovl/GJ * 100.000 GJ). Svovlafgiften udgør x11,90x kr. pr. kg svovldioxid udledt til luften i x2019x. Dermed udgør støttebeløbet x59.500x kr. i x2019x.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, når støtten årligt udgør mere end 500.000 euro. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skatteforvaltningen.

Se også afsnit E.A.4.3.9.6 om indberetning til EU's statsstøtteregister.

SVOVLAL § 33, stk. 10 og 11, indsat ved lov 1558 af 13. december 2016, henviste imidlertid til svovlafgiftslovens § 33, stk. 4 og 5 (bundfradrag - gammel ordning), og ikke til svovlafgiftslovens § 33, stk. 7 og 8 (gældende ordning for bundfradrag), hvorfor der på det tidspunktet ikke var hjemmel til at pålægge virksomheder indberetning til Skatteforvaltningen med henblik på senere indberetning til EU's statsstøtteregister. xHenvisningen blev rettet ved § 7 i lov nr. 474 af 17. maj 2017.x

Særligt bundfradrag for kul til tung proces - gammel ordning

Bundfradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 1 og 2, kunne anvendes frem til 1. april 2015.

Indtil den 1. april 2015 kunne virksomhederne i deres afgiftsopgørelse vælge mellem det nye fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 7, eller det gamle fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 1 og 2, indtil den gamle ordning udløb for deres vedkommende.

Om reglerne, der var gældende indtil den 1. april 2015, henvises til afsnit E.A.7.11.7.2, som beskrevet i Den juridiske vejledning 2014-1.

Særlig afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces - gammel ordning

Virksomheder, der fik leveret fjernvarme fra kraftvarmeværker og tilknyttede blokvarmecentraler, og som brugte fjernvarmen til tung proces, kunne få en særlig godtgørelse (særligt bundfradrag) efter SVOVLAL § 33, stk. 6, indtil 1. april 2015.

Om reglerne, der var gældende indtil den 1. april 2015, henvises til afsnit E.A.7.11.7.2, som beskrevet i Den juridiske vejledning 2014-1