Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Collapse C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstlovenC.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven
Collapse C.B.2 Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.C.B.2 Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.
Collapse C.B.2.1 Overordnede principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.C.B.2.1 Overordnede principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.
Expand C.B.2.1.1 Definitioner og forklaringerC.B.2.1.1 Definitioner og forklaringer
C.B.2.1.2 Principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. [Væsentlige ændringer]
Expand C.B.2.1.3 Værdipapirer og skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningslovenC.B.2.1.3 Værdipapirer og skattepligtige omfattet af aktieavancebeskatningsloven
Collapse C.B.2.1.4 AfståelsesbegrebetC.B.2.1.4 Afståelsesbegrebet
C.B.2.1.4.1 Hvad er afståelse?
C.B.2.1.4.2 Salg
C.B.2.1.4.3 Erstatnings- og forsikringssummer
C.B.2.1.4.4 Gaver, arv eller arveforskud
Collapse C.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret markedC.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked
C.B.2.1.4.5.1 Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession
C.B.2.1.4.6 Pensionsopsparinger - indskud og udlodninger
C.B.2.1.4.7 Investeringsforening - ændret skattemæssig status
C.B.2.1.4.8 Vedtægtsændringer [Væsentlige ændringer]
C.B.2.1.4.9 Ombytning af aktier
C.B.2.1.4.10 Salg og tilbagekøb
C.B.2.1.4.11 Aktielån
C.B.2.1.4.12 Købe- og forkøbsretter
C.B.2.1.4.13 Overdragelse af egne aktier til aktionærerne
C.B.2.1.4.14 Opløsning af interessentskab
C.B.2.1.4.15 Overgang fra at være optaget til handel på ét reguleret marked til at være optaget til handel på et andet reguleret marked
C.B.2.1.4.16 Kapitalnedsættelse
C.B.2.1.4.17 Konkurs og likvidation
Expand C.B.2.1.5 Anskaffelses- og afståelsessummerC.B.2.1.5 Anskaffelses- og afståelsessummer
Expand C.B.2.1.6 Anskaffelses- og afståelsestidspunkterC.B.2.1.6 Anskaffelses- og afståelsestidspunkter
Expand C.B.2.1.7 OpgørelsesmetoderC.B.2.1.7 Opgørelsesmetoder
Expand C.B.2.2 Personers afståelse af almindelige aktier og medarbejderaktierC.B.2.2 Personers afståelse af almindelige aktier og medarbejderaktier
Expand C.B.2.3 Selskabers afståelse af aktierC.B.2.3 Selskabers afståelse af aktier
Expand C.B.2.4 NæringsaktierC.B.2.4 Næringsaktier
Expand C.B.2.5 Tegningsretter og aktieretterC.B.2.5 Tegningsretter og aktieretter
C.B.2.6 Aktier/andelsbeviser med boligret - andelsboliger/andelslejligheder/aktielejligheder
C.B.2.7 Aktier, ejet af kapitalfondspartnere
C.B.2.8 Andelsbeviser
Expand C.B.2.9 Nedsættelse af anskaffelsessummenC.B.2.9 Nedsættelse af anskaffelsessummen
Expand C.B.2.10 Beskatning ved likvidation, nedsættelse af kapitalen, og salg til det udstedende selskab og visse datterselskaberC.B.2.10 Beskatning ved likvidation, nedsættelse af kapitalen, og salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber
C.B.2.11 Finansielle kontrakter vedrørende aktier
C.B.2.12 Nedsættelse af anskaffelsessummen som følge af visse skattefri udlodninger i 1996 og 1997
Expand C.B.2.13 Overdragelse med successionC.B.2.13 Overdragelse med succession
Expand C.B.2.14 Tilflytning og fraflytningC.B.2.14 Tilflytning og fraflytning
Expand C.B.2.15 Rentenydelsesretter, båndlagte kapitaler og afkast fra udenlandske trusts (fonde)C.B.2.15 Rentenydelsesretter, båndlagte kapitaler og afkast fra udenlandske trusts (fonde)
C.B.2.16 Erstatninger [Væsentlige ændringer]
C.B.2.17 Oversigt over kursværdier den 19. maj 1993
Expand C.B.3 Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv.C.B.3 Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv.
Expand C.B.4 Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfondeC.B.4 Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.B.2.1.4.5 Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, værdiansættes ved bo- og gaveafgiftsberegning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal ske efter aktiernes handelsværdi.

TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning fra 2009 kan anvendes vejledende.

Det fremgår af pkt. 1 og 3 i TSS-cirkulære 2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1977, 405 ØLD

Aktier i familieselskab solgt til søn til kurs 100. Omsættelighedsbegrænsningerne i vedtægterne ikke tillagt vægt. Kursen i stedet fastsat til 4200.

 

Landsskatteretskendelser

LSRM 1982, 106 LSR

Overdragelse af aktier til familiefond. Betaling med gældsbrev på usædvanlige rente- og afdragsvilkår. Handelskurs tilsidesat.

 

SKAT

TfS 1995, 120 LR

Overdragelse af A-aktier til søn. Børsnoterede B-aktiers børskurs kunne anvendes som handelsværdi af de unoterede A-aktier.

 

TfS 1994, 773 LR

Overdragelse af aktier i familieselskab. Usædvanlig og ikke-forretningsmæssig vedtægtsbestemmelse begrundet i ønske om at give børnene mulighed for at erhverve anparterne til en pris under markedsværdien. Vedtægtsbestemmelsen ikke tillagt vægt.

 
Fik du svar på dine spørgsmål?