Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • xAfsnit A.D Opkrævning.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2019-2. 

E.A.1 Generelt om punktafgifter

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.2 Afgift af konsum-is

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Fra og med 1. april 2019 skal der ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget for konsumis medregnes varens fulde rumfang, herunder tilsatte ingredienser uanset disses placering inden i eller uden på ismassen. Endvidere er kravet om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport udtrykkeligt ophævet med virkning fra og med 1. april 2019 for registrerede varemodtagere. Herudover er der med virkning fra og med 1. juli 2019 indført en fjernsalgsbestemmelse, der indebærer, at virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer (konsumis og konsumismiks) ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver. Endelig er de administrative regler for registrering ensrettet på tværs af en række afgiftslove, så der med virkning fra og med 1. juli 2019 anvendes ens terminologi. En ”registreret virksomhed” kaldes således for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” kaldes for en ”registreret varemodtager”. De nye betegnelser medfører ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning.

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Bestemmelsen om afgiftspligt for vafler er ophævet med virkning fra og med 1. april 2019. Se E.A.2.3.1 og E.A.2.3.3.
  Muligheden for fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor er ophævet med virkning fra og med 1. april 2019 for virksomheder, der fremstiller konsumis. Se E.A.2.3.1 og E.A.2.3.6.2.
  Kravet om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport er udtrykkeligt ophævet med virkning fra og med 1. april 2019 for registrerede varemodtagere. Se E.A.2.3.1 og E.A.2.3.8.
  Der er med virkning fra og med 1. april 2019 indført en bestemmelse, så der kan gives afgiftsgodtgørelse for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis. Se E.A.2.3.1 og E.A.2.3.8.
  De administrative regler for registrering er ensrettet på tværs af en række afgiftslove, så der med virkning fra og med 1. juli 2019 anvendes ens terminologi. En ”registreret virksomhed” kaldes således for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” kaldes for en ”registreret varemodtager”. De nye betegnelser medfører ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning. Se E.A.2.3.1, E.A.2.3.4, E.A.2.3.6.1, E.A.2.3.6.2 og E.A.2.3.7.

E.A.2.4 Råstof- og dækningsafgift

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Toldposition 2105 udgik af det dækningsafgiftspligtige vareområde med virkning fra og med 1. april 2019, hvilket indebærer, at der ikke mere skal betales dækningsafgift af konsumis. Se E.A.2.4.1 og E.A.2.4.3.
  Kravet om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport er udtrykkeligt ophævet med virkning fra og med 1. april 2019 for registrerede varemodtagere. Se E.A.2.4.1 og E.A.2.4.6.
  Der er med virkning fra og med 1. april 2019 indført en bestemmelse, så der kan gives afgiftsgodtgørelse for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis. Se E.A.2.4.1 og E.A.2.4.6.
  De administrative regler for registrering er ensrettet på tværs af en række afgiftslove, så der med virkning fra og med 1. juli 2019 anvendes ens terminologi. En ”registreret virksomhed” kaldes således for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” kaldes for en ”registreret varemodtager”. De nye betegnelser medfører ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning. Se E.A.2.4.1, E.A.2.4.4 og E.A.2.4.5.
 • SKM2019.274.LSR – dækningsafgift – ifølge den konkrete afgørelse skal der alene betales dækningsafgift af indholdet af nødder og kakao i en creme og ikke af cremen som helhed i vafler i en vaffelblanding. Se E.A.2.4.3.
 • SKM2019.165.SR – dækningsafgift – ifølge det konkrete bindende svar skal der betales dækningsafgift af vægten af mandlerne i den dekoration, der skal påføres noget bagværk, og ikke af hele dekorationens vægt. Se E.A.2.4.3.

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

 • C-567/17. EU-domstolen har på baggrund af en præjudiciel forelæggelse afsagt dom om, at nogle mundskyllemidler mv., som var fremstillet i Polen og denatureret efter de polske forskrifter og derpå importeret til Litauen, var fritaget for punktafgift, selvom produktet af visse personer blev konsumeret som en alkoholholdig drikkevare, og importøren var vidende herom og havde ladet produkterne fremstille og mærke under hensyntagen til konsumet. Se E.A.3.1.8.3.

E.A.3.2 Vin mv.

E.A.3.3 Øl mv.

 • Lov nr. 270 af 26. marts 2019. Ølafgiften blev nedsat med 13 pct. fra og med 1. april 2019. Se E.A.3.3.1 og E.A.3.3.5.
 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Reglerne om dokumentation ved godtgørelse af afgift i forbindelse med erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg blev ændret med virkning fra og med 1. april 2019. Det er ikke længere et krav, at det hver gang dokumenteres, at afgiften er betalt i det andet EU-land, men dette skal alene kunne dokumenteres. Det samme gælder for vin mv. i afsnit E.A.3.2, idet der her er henvist til afsnit E.A.3.3 Øl mv. Se E.A.3.3.7.
 • C-195/18. EU-domstolen har på baggrund af en præjudiciel forelæggelse afsagt dom om, hvorvidt et mellemprodukt, der skal blandes med nærmere anførte ikke-alkoholholdige drikkevarer, kan kvalificeres som ”øl [fremstillet af malt]” henhørende under KN-kode 2203. Se E.A.3.3.2.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.

E.A.4.5 Kuldioxid

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.5 Forbrugsafgifter

E.A.5.1 Afgift af cigaretpapir, skrå og snus

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Banderoleringskravet for cigaretpapir er ophævet med virkning fra og med 1. april 2019. Afsnittet om banderolering er derfor udgået af Den juridiske vejledning. Se E.A.5.1.1.
  Affattelsen af det afgiftspligtige vareområde for afgift af skrå og snus (røgfri tobak) er med virkning fra og med 1. april 2019 ændret, så ”snus” kun omfatter snus til nasalt brug, og så det afgiftspligtige vareområde for de pågældende produkter i øvrigt kun omfatter produkter, som lovligt kan markedsføres efter lov om tobaksvarer. Se E.A.5.1.2.
  Kravet om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport er udtrykkeligt ophævet med virkning fra og med 1. april 2019 for registrerede varemodtagere. Se E.A.5.1.6.
  Der er med virkning fra og med 1. juli 2019 indført en fjernsalgsbestemmelse. Det indebærer, at virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer (cigaretpapir, skrå og snus) ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver. Se E.A.5.1.3.
  De administrative regler for registrering er ensrettet på tværs af en række afgiftslove, så der med virkning fra og med 1. juli 2019 anvendes ens terminologi. En ”registreret virksomhed” kaldes således for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” kaldes for en ”registreret varemodtager”. De nye betegnelser medfører ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning. Se E.A.5.1.3 og E.A.5.1.5.

E.A.5.2 Afgift af glødelamper mv.

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Afgiften på elektriske sikringer er ophævet med virkning fra og med 1. april 2019. Se E.A.5.2.1.
  Kravet om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport er udtrykkeligt ophævet med virkning fra og med 1. april 2019 for registrerede varemodtagere. Se E.A.5.2.7.
  Der er med virkning fra og med 1. juli 2019 indført en fjernsalgsbestemmelse. Det indebærer, at virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer (glødelamper mv.) ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver. Se E.A.5.2.4.
  De administrative regler for registrering er ensrettet på tværs af en række afgiftslove, så der med virkning fra og med 1. juli 2019 anvendes ens terminologi. En ”registreret virksomhed” kaldes således for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” kaldes for en ”registreret varemodtager”. De nye betegnelser medfører ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning. Se E.A.5.2.4 og E.A.5.2.6

E.A.5.3 Afgift af kaffe

 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Afgiften på kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, er ophævet med virkning fra og med 1. april 2019. Det bemærkes, at afgiften på kaffe- og kaffeekstrakter fortsat opretholdes. Se E.A.5.3.1, E.A.5.3.2 og E.A.5.3.4.
  Kravet om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport er udtrykkeligt ophævet med virkning fra og med 1. april 2019 for registrerede varemodtagere. Se E.A.5.3.6.
  Der er med virkning fra og med 1. juli 2019 indført en fjernsalgsbestemmelse. Det indebærer, at virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer (kaffe mv.) ved fjernsalg, skal registreres som oplagshaver. Se E.A.5.3.3.
  De administrative regler for registrering er ensrettet på tværs af en række afgiftslove, så der med virkning fra og med 1. juli 2019 anvendes ens terminologi. En ”registreret virksomhed” kaldes således for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” kaldes for en ”registreret varemodtager”. De nye betegnelser medfører ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning. Se E.A.5.3.3 og E.A.5.3.5.

E.A.6.2 Afgift af lystfartøjsforsikringer

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

E.A.7.3 Affald

E.A.7.5 Ledningsført vand

E.A.7.7 Bekæmpelsesmidler

E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler

E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)

E.A.7.11 Svovl

E.A.7.12 CFC

E.A.7.13 Spildevand

E.A.7.14 Kvælstof

E.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmere

E.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfat

E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift

E.A.9 Afgifter af spil

 • SKM2019.303.SR - En gevinst i form af en bonus med en kontant værdi, indsat på en medlemskonto, skulle anses som en kontantgevinst, og ikke en varegevinst. Se E.A.9.12.

E.A.10 Tobak

 • Lov nr. 86 af 30. januar 2019. Indarbejdelse af reglerne om sikkerhedsstempelmærker mv. Se E.A.10.1.6.1.
 • Lov nr. 1728 af 27. december 2018. Reglerne om dokumentation ved godtgørelse af afgift i forbindelse med erhvervsmæssig oplægning og fjernsalg blev ændret med virkning fra og med 1. april 2019. Det er ikke længere et krav, at det hver gang dokumenteres, at afgiften er betalt i det andet EU-land, men dette skal alene kunne dokumenteres. Se E.A.10.2.1.
 • C-638/17. EU-domstolen har på baggrund af en præjudiciel forelæggelse afsagt dom om, at tobaksruller med filter, der var omsluttet af et ydre dæksblad af naturtobak, og hvor dæksbladet på filteret yderligere var forsynet med et ydre lag papir, var omfattet af kategorien cigarer og cigarillos. Se E.A.10.2.3.