Indhold

Dette afsnit handler om begrebet "forvaltning af investeringsforeninger".

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Forvaltning af investeringsforeninger
  • Hvilke forvaltningsydelser er omfattet af momsfritagelsen?
  • Eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser
  • Eksempler på momspligtige forvaltningsydelser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Definition: Forvaltning af investeringsforeninger

Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" er et selvstændigt fællesskabsretligt begreb, som medlemsstaterne kan ikke ændre indholdet af.

Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" defineres som administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, der opfylder følgende betingelser:

  • Set under ét skal de udgøre en særskilt helhed
  • Være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.

Skatterådet har i et bindende svar gentaget EU-domstolens fortolkning af begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger. Se SKM2007.295.SR.

Forvaltning af investeringsforeninger er omfattet af momsfritagelsen, uanset om denne forvaltning udføres af foreningen selv, af et administrationsselskab eller andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret.

Hvilke forvaltningsydelser er omfattet af momsfritagelsen?

Fritagelsen omfatter ydelser, der er forbundet med sædvanlig formueforvaltning.

Eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser

Nedenfor er der angivet en række eksempler på forvaltningsydelser, der er momsfritaget: 

Forvaltningsområde

Eksempler på forvaltningsydelser

Investeringsforvaltning

- rådgivning og beslutning om placering af midlerne

- effektuering af køb og salg af værdipapirer for foreningen

Markedsføring

- prospekt

Administration

- juridisk bistand i forbindelse med fondsforvaltning

- regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning

- kundeforespørgsler

- værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

- beregning af investeringsbevisernes indre værdi

- kontrol med overholdelse af lovgivning

- ajourføring af deltagerregister

- udlodning af overskud

- emission og indløsning af andele

- kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

- registrering

- daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi

- udstedelse og indløsning af investeringsbeviser

Aktiviteter udført af

- afvikling af investeringsaktiviteterne

andre, hvortil

- indkassering af dividender og renter

kompetencen er lovligt

- afstemning af positioner med korrespondenter

delegeret

- opbevaring af værdipapirer

- salg og rådgivning

- opbevaring af investeringsbeviser, VP, prisstillergebyr og aktiebog

Eksempler på momspligtige forvaltningsydelser

Tjenesteydelser, der svarer til en depositars opgaver, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611, (nu artikel 32, stk. 1 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)) er ikke er omfattet af momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger. Ydelserne er således momspligtige. Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.

Disse opgaver omfatter depositarens arbejde med at sikre sig følgende:

  • At salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og mortifikation af andele foretaget af investeringsselskabet eller for dettes regning, foregår i overensstemmelse med loven og selskabets vedtægter,
  • At modydelsen i forbindelse med transaktioner, der berører selskabets formue, modtages inden for den sædvanlige frist,
  • At selskabets udbytte anvendes i overensstemmelse med loven og vedtægterne.

De opgaver, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611 (nu artikel 22, stk. 1 og 3, og artikel 32, stk. 1 og 3 i direktiv 2009/65/EF) vil ofte blive udført af depotbanker, idet depotbanken ofte vil være depositar. Opgaven som depositar og opgaven som depotbank (opbevaring af værdipapirer) kan imidlertid være delt mellem to institutter, jf. artikel 22, stk. 2, og 32, stk. 2 i direktiv 2009/65/EF.

Det er SKATs opfattelse, at i tilfælde, hvor opgaverne ikke er delt, men varetages af det samme pengeinstitut, så betyder det forhold, at varetagelsen af opgaven som depositar jf. artikel 22, stk. 1 og 3, og 32, stk. 1 og 3, i direktiv 2009/65/EF, er momspligtig, ikke, at varetagelsen af de opgaver, som er nævnt under "aktiviteter udført af andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret" bliver momspligtige.

Delvis fritagelse

I forhold til forvaltningsydelser, der delvist kan henføres til investeringsforeningsaktiviteter og delvist til andre formål, er det SKATs opfattelse, at der kan ske en forholdsmæssig fritagelse.

For eksempel, kan dette være tilfældet i relation til en af ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, omfattet pensionskasse, der også leverer forsikringsydelser, der ikke kan anses for sekundære i forhold til pensionsopsparingsydelsen. Det er SKATs opfattelse, at der i sådanne situationer skal foretages en fordeling af leverancen, idet kun den del, der direkte eller forholdsmæssigt kan henføres til forvaltning kan være omfattet af fritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. Den del der vedrører anden aktivitet kan ikke.

I tilfælde, hvor en af fritagelsen omfattet pensionskassen både leverer en supplerende forsikringsdækning, hvor forsikrings-elementet alene er sekundært, og en supplerende forsikringsdækning, der ikke alene er sekundær, vil de forvaltningsudgifter, som direkte kan henføres til den kollektive investering og/eller til en supplerende forsikringsdækning, hvor forsikringselementet alene er sekundært, kunne anses som leveret til en investeringsforening, mens forvaltningsudgifter som direkte kan henføres til en supplerende forsikringsdækning, der ikke alene er sekundær ikke vil være omfattet af momsfritagelsen. Forvaltningsomkostninger, som ikke kan henføres til enten kollektiv investering, herunder et sekundært forsikringselement, eller til en supplerende forsikringsdækning, der ikke alene er sekundær, skal fordeles forholdsmæssigt.

Leverandøren af forvaltningsydelsen kan i sådanne situationer indhente oplysninger om fordelingsgrundlaget hos kunden. Disse oplysninger kan lægges til grund ved fordelingen medmindre leverandøren har grund til at antage, at oplysningerne er åbenbart urigtige.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-595/13, Fiscale Eenheid X

EU-Domstolen fastslog, at 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at begrebet "forvaltning" i denne bestemmelse ikke omfatter den faktiske drift af en investeringsforenings faste ejendom.

 

C-464/12, ATP PensionService A/S

6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" i denne bestemmelses forstand omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

SKAT har på baggrund af dommen udsendt styresignalet SKM2015.734.SKAT. Af styresignalet fremgår det, at SKAT ikke finder, at dommen medfører en udvidelse af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger".

C-275/11, GfBk

Ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, der administrerer en investeringsforening, er omfattet af begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" i fritagelsesbestemmelsen, også selv om tredjemanden ikke har handlet i henhold til delegation som omhandlet i artikel 5g i Rådets direktiv 85/611 som ændret ved direktiv 2011/107.

C-169/04 ,Abbey National plc. II

EF-domstolen udtalte, at de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger«, hvis de, set under ét, udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

SKAT

SKM2016.205.SR

xSkatterådet kan bekræfte, at de beskrevne EDB-ydelser ikke kan anses som forvaltningsydelser i momsmæssig forstand og dermed ikke kan leveres momsfrit til investeringsforeninger, herunder pensionskasser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.x

 SKM2015.405.SR

 

 

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de leverede ydelser kunne anses som momsfritaget investeringsforeningforvaltning. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at flere af de leverede tjenesteydelser havde en så direkte og umiddelbar tilknytning til egentlig ejendomsadministration, at de burde karakteriseres som sådan, uanset at visse af tjenesteydelserne kunne have en vis betydning for eksempelvis værdien af aktierne og dermed investeringsforeningens beslutning om køb og salg.

SKM2013.303.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers påtænkte leverancer af forvaltningsydelser, som underleverandør til finansielle selskabers forvaltning og administration af investeringsforeninger, anses for momsfritagne efter ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger.

SKM2007.295.SR

Skatterådet fandt, at en række ydelser måtte anses for omfattet af begrebet forvaltning af værdipapirer. Rådet fandt tillige, at der ikke var tale om ydelser, der tilsammen udgjorde en særskilt enhed, der opfyldte de specifikke og væsentlige funktioner for en momsfritaget ydelse vedrørende værdipapirer, nemlig at rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med værdipapirerne opstår, ændres eller ophører.