Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelsen for ydelser med tilknytning til bisættelser og begravelser.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Betingelser for momsfritagelse
 • Momsfritagne ydelser
 • Varer er ikke omfattet af momsfritagelsen
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 16, har følgende ordlyd:

"Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser."

Der er ingen tilsvarende bestemmelse i momssystemdirektivet. Direktivet indeholder imidlertid i artikel 371, en særlig undtagelse for de stater, der var medlem af Fællesskabet pr. 1. januar 1978. Denne undtagelsesbestemmelse har følgende ordlyd:

"De medlemsstater, som pr. 1. januar 1978 fritog de transaktioner, der er anført i bilag X, del B, kan fortsætte med at fritage dem på de betingelser, der var gældende i hver af de berørte medlemsstater på samme dato."

Det er med hjemmel i momssystemdirektivets artikel 371, muligt for Danmark fortsat at momsfritage ydelser i direkte tilknytning til bisættelser og begravelser.

Betingelser for momsfritagelse

Det er en betingelse for momsfritagelse, at ydelsen er leveret direkte i tilknytning til en bisættelse eller en begravelse. Bestemmelsens hovedområde er ydelser leveret af bedemænd m.fl.

Momsfritagne ydelser

SKAT betragter følgende ydelser som leveret i direkte tilknytning til bisættelser eller begravelser:

 • Udlejning af gravsted og kapel
 • Erhvervelse og fornyelse af retten til et gravsted
 • Ligbrænding, herunder opbevaring af kister i kølerum
 • Gravning og tilkastning af grav
 • Nedsætning af urne
 • Flytning af kister og urner
 • Flytning af blomster fra kirke til gravsted
 • Ligbæring
 • Ligvognskørsel
 • Klokkeringning
 • Orgelspil samt anden musik og sang i kapellet
 • Ordning af papirer og assistance i forbindelse med bisættelsen/begravelsen.

Se også

Se afsnit D.A.22.16 om rustvogne.

Varer er ikke omfattet af momsfritagelsen

Bestemmelsen omfatter kun ydelser. Der skal derfor betales moms i forbindelse med levering af varer mv. i tilknytning til bisættelser og begravelser, herunder kister, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange og lignende.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TFS1998.694.LSR

Ydelser leveret af en begravelsesforretning i forbindelse med bisættelser og begravelser var momsfri, men virksomheden var afgiftspligtig efter lønsumsloven.

 

SKAT

SKM2016.227.SR

x

Skatterådet bekræfter, at spørger kan anvende en afgiftsfritaget rustvogn til transport af blomster og kranse i forbindelse med bisættelser og begravelser. Bedemanden kan også anvende rustvognen til transport af urner.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at bedemandens honorar for transporten af blomster og kranse er momsfritaget.

x

 

SKM2009.423.SKAT

Præciserer praksis for anvendelsen af momslovens regler i forbindelse med menighedsrådenes kirke- og kirkegårdsdrift. Fastslår, at ydelser i tilknytning til begravelser/bisættelser, som leveres uden modtagelse af vederlag herfor, ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Se også SKM2010.152.SR om vederlaget for en frimenighedspræsts assistance i forbindelse med begravelser. Skatterådet fandt, at dette vederlag var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.

TFS1986.265.DEP

Gravning og tilkastning af grave er momsfri.

 

MNA 22/1967

Udlejning af kapel, udlejning af gravsted, ligbæring, ligvognskørsel samt orgelspil og anden musik og sang i kapellet er momsfri.

Der skal svares moms af betalingen for kiste, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange og lignende samt for anlæg, tilplantning, vedligeholdelse og grandækning af gravsteder.