Indhold

Afsnittet giver en nærmere definition af EU's momsområde. Se xML § 2x, stk. 2. 

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Definition: EU's momsområde
 • EU-områder udenfor momsområdet
 • Lande og områder udenfor EU, men indenfor momsområdet
 • Søterritoriet - Åbent hav
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Lovgrundlag

ML § 2, stk. 2, har følgende ordlyd:

"EU's afgiftsområde omfatter de områder, som er fastsat i EF's bestemmelser herom, herunder det danske afgiftsområde. Som steder uden for EU betragtes de områder, der ikke er omfattet af EU-landenes afgiftsområder."

Momssystemdirektivets artikel 5 har følgende ordlyd:

"I dette direktiv forstås ved:

 1. »Fællesskabet« og »Fællesskabets område«: medlemsstaternes samlede område som defineret i nr. 2
 2. »medlemsstat« og »en medlemsstats område«: det område, som hver enkelt medlemsstat i Fællesskabet udgør, og som er omfattet af traktaten, jf. traktatens artikel 299, med undtagelse af det eller de i artikel 6 i nærværende direktiv angivne områder
 3. »tredjelandsområder«: de områder, som er angivet i artikel 6
 4. »tredjeland«: ethvert land eller område, som ikke er omfattet af traktaten."

Definition: EU's momsområde

Sondringen mellem EU's momsområde og steder udenfor EU har betydning for, om en virksomhed skal behandle modtagelsen af en vare som en erhvervelse (dvs. fra andre EU-lande) eller en indførsel (dvs. fra steder uden for EU) samt for leveringsstedet ved handel med ydelser.

EU's momsområde er EU-landenes samlede momsområder som fastsat i EU's regler, herunder det danske momsområde.

Eksempelvis vil en boreplatform beliggende længere end 12 sømil fra EU-landenes kyst- eller basislinier være beliggende udenfor EU-landenes momsområde. Boreplatformen ligger således udenfor EU.

ML § 2, stk. 2, fastlægger EU's momsområde.

EU's momsområde er som udgangspunkt anvendelsesområdet for Traktaten om Den Europæiske Union og Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, dvs. hele EU.

Se momssystemdirektivets artikel 5, nr. 1) og 2) (tidligere 6. momsdirektivs artikel 3, stk. 1 og 2).

EU landene er ved redaktionens afslutning:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland (UK)*, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

x*Skattestyrelsen forventer, at Storbritannien og Nordirland (UK) udtræder af EU den 31. januar 2020. Det forventes ligeledes, at der fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020 vil være en overgangsperiode, hvor reglerne for samhandel mellem EU og UK vil være uændrede. Udtrædelsen forventes derfor ikke at medføre ændringer for virksomheder eller systemer, da UK fortsætter med at være en del af toldunionen, momsområdet og det indre marked til og med den 31. december 2020.x

Følgende områder er ikke medlem af EU:

EU-områder udenfor momsområdet

Der er en række områder i EU, som ikke er en del af EU's momsområde. Momsmæssigt anses de for områder udenfor EU.

EU-områder udenfor momsområdet i henhold til momssystemdirektivets artikel 6 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 3, stk. 3):

 • Finland:
  • Ålandsøerne (tidligere alene protokol til tiltrædelsesakt)
 • Frankrig:
  • De franske territorier nænvt i artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Følgende oversøiske departementer og selvstyreområder: Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy og Saint-Martin). Det oversøiske departement Mayotte er fra 1. januar 2014 en del af EU. Se Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU. Mayotte er imidlertid ikke en del af EU's momsområde, se artikel 1 i Direktiv 2013/61/EU. Ved traktathenvisningen er det samtidigt præciseret, at selvstyreområderne Saint-Barthélemy og Saint-Martin fortsat ikke er en del af EU's momsområde, selvom de ikke længere er en del af Guadeloupe.
 • Grækenland:
  • Bjerget Athos 
 • Italien:
  • Livigno
  • Campione d'Italia
  • Den italienske del af Luganosøen
 • Spanien:
  • Ceuta
  • Melilla
  • De kanariske Øer (herunder Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote og Gomo)
 • Storbritannien:
  • Kanaløerne (Jersey, Guernsey, Alderney og Sark), (tidligere alene artikel 299, stk. 6, litra c i EF-Traktaten)
 • Tyskland:
  • Øen Helgoland
  • Området Büsingen.

EU-områder udenfor momsområdet i henhold til landets tiltrædelsesakt til EU:

 • Finland:
  • Ålandsøerne (nu også direktivets artikel 6)
 • Storbritannien:
  • Gibraltar
 • Cypern:
  • Nordcypern.

Lande og områder udenfor EU, men indenfor momsområdet

En række lande og områder udenfor EU skal anses for en del af EU's momsområde. Momsmæssigt anses de derfor for områder indenfor EU. Se momssystemdirektivets artikel 7 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 3, stk. 4).

Der er tale om følgende lande/områder:

 • Monaco (skal af de øvrige EU-lande momsmæssigt betragtes som en del af Frankrig)
 • Isle of Man (skal af de øvrige EU-lande momsmæssigt betragtes som en del af Storbritannien)
 • Cypern:
  • De britiske baseområder (Akrotiri og Dhekelia) (skal af de øvrige EU-lande momsmæssigt betragtes som en del af Cypern).

Søterritoriet - Åbent hav

EF-domstolen anfører i nedennævnte dom, at ved en medlemsstats område forstås et lands indland, jf. 6. momsdirektivs artikel 3. (Nu momssystemdirektivet artikel 5).

Medlemsstaternes nationale område omfatter således også søterritoriet, dets havbund og dets undergrund.

En medlemsstat har derfor pligt til at pålægge moms af levering af goder, der sker på dets søterritorium, på dets havbund og i dets undergrund.

Kyststatens suverænitet over den eksklusive økonomiske zone og over kontinentalsoklen er derimod kun funktionel og kan ikke anses for at være indland. Det samme gælder åbent hav. Et lands indland anses ikke at omfatte den eksklusive økonomiske zone, kontinentalsoklen eller åbent hav.

Se EF-domstolens dom i sag C-111/05, NN, præmis 51-61, som tager stilling til den momsmæssige behandling af levering og udlægning af et kabel på havbunden under medlemsstaternes søterritorium, i den eksklusive økonomiske zone, på kontinentalsoklen og på åbent hav.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-165/11, Profitube spol. s r.o.

Varer fra et tredjeland blev henført under toldoplagsproceduren. Derefter blev varerne efterfølgende omdannet under proceduren for aktiv forædling inden for rammerne af suspensionsordningen og derefter solgt og igen henført under toldoplagsproceduren. De forblev i det samme offentlige toldoplag i Slovakiet under samtlige disse transaktioner. EU-domstolen fandt, at salget af sådanne varer var momspligtigt i henhold til 6. momsdirektivs artikel 2, nr. 1), medmindre at Slovakiet havde benyttet sig af sin mulighed for at fritage dette salg fra moms i henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, hvilket det tilkom den nationale ret at undersøge. Varerne skulle med andre ord anses for leveret i Slovakiet, uanset at de befandt sig i et offentlig toldoplag.

Se evt. afsnit D.A.10.1.8.1 om momsfritagelse for levering af varer, der er oplagt i Københavns frihavn og afsnit D.A.10.1.8.2 om momsfritagelse for levering af varer, der er oplagt på toldoplag.

C-111/05,  NN

En medlemsstat har pligt til at pålægge moms af levering af goder, der sker på dets søterritorium, på dets havbund og i dets undergrund. Kyststatens suverænitet over den eksklusive økonomiske zone og over kontinentalsoklen er derimod kun funktionel og kan ikke anses for at være indland. Det samme gælder åbent hav. Et lands indland anses ikke at udgøre den eksklusive økonomiske zone, kontinentalsoklen eller åbent hav.