Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

Der er udarbejdet to nye afsnit (D.A.4.3.7 og D.A.8.1.2.5), der kort beskriver de kommende regler for udtagningsbeskatning.

I forbindelse med SKM2019.548.SKTST om begrebet investeringsforening er afsnit D.A.5.11.9.2 omarbejdet.

Afsnit D.A.10.1.1.3 er omarbejdet i forbindelse med den såkaldte quick fix-pakke.

I afsnit D.A.18.4.3 er eksemplet om momsgrundlaget ved salg af reservedele fra udrangerede køretøjer i forbindelse med brugtmomsreglernes samlemetode tydeliggjort.

Faglige nyheder

Den såkaldte quick fix-pakke finder anvendelse fra 1. januar 2020. Den består af direktiv 2018/1910 og gennemførelsesforordning 2018/1912. Direktiv 2018/1910 er gennemført i momsloven ved lov nr. 1295 af 5. december 2019. Der indføres særlige regler for konsignationslagre. Se D.A.4.7.4. Leveringsstedet for leverancer i forbindelse med kædehandel med varer i EU præciseres. Se D.A.6.1.9. Det bliver en materiel betingelse for fritagelse for levering af varer til virksomheder i andre EU-lande, at køberen er momsregistreret i ankomstlandet, og at sælger har indberettet leveringen til skattemyndighederne. Se D.A.10.1.1.3. Der indføres endvidere fælles EU-regler om dokumentation for transport eller forsendelse til et andet EU-land i forbindelse med fritagelsen. Hidtidig national praksis fortsætter. Virksomhederne kan vælge mellem at efterleve enten de nye fælles regler eller hidtidig dansk praksis. Se D.A.10.1.1.3.

Ved lov nr. 1295 af 5. december 2019 er der ligeledes sket en præcisering af reglerne om virksomhedsoverdragelse Se D.A.4.5.3. Der er sket ændring af reglerne om udtagning og momsgrundlaget ved udtagning. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af præciseringerne og ændringerne. Se D.A.4.3.7, D.A.8.1.2.5  

Ved lov nr. 1295 af 5. december 2019 er der endvidere sket en præcisering af reglerne om overførsel til andre EU-lande. Se D.A.4.7.2 og D.A.4.7.3. Denne præcisering trådte ikraft 1. januar 2020.

Ved lov nr. 1434 af 17. december 2019 er der indført en værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af værnsreglen. Se D.A.17.6.3.

Der er ved bekendtgørelse nr. 1645 af 27. december 2019 sket præciseringer af reglerne om momskompensation til velgørende foreninger mv. Se D.A.23.

EU-domstolen har i sag C-71/18, KPC Herning, udtalt, at en transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke kan kvalificeres som levering af en "byggegrund", selv om det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned. Det forudsættes, at transaktionen er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion. Skattestyrelsen har d. 20. december 2019 sendt udkast til styresignal om praksisændring som følge af dommen i høring.

EU-domstolen har i sag C-145/18, Regards Photographiques SARL, udtalt, at ved bedømmelsen af om et fotografi kan anses for en kunstgenstand, kan man ikke lægge vægt på skatte- og afgiftsmyndighedernes vurdering af fotografiernes kunstneriske karakter. Ved redaktionens slutning var Skattestyrelsens overvejelser om dommens betydning for praksis endnu ikke afsluttet. 

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.548.SKTST om praksisændring om forståelsen af begrebet ”investeringsforening” i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.593.SKTST og SKM2019.594.SKTST om udenlandske fællesregistreringer.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.628.SKTST om momsfritagelse ved levering af skibe, udstyr til skibe og ydelser til skibe.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.629.SKTST om tidspunktet for udøvelse af fradragsret i tilfælde, hvor fejlbehæftede fakturaer berigtiges. 

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Skattestyrelsen har indarbejdet 9 retningslinjer fra det Momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.4.1.4, D.A.4.7.4, D.A.6.1.9, D.A.10.1.1.3 og D.A.10.1.3.3.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

 Moms og Lønsumsafgift

 

C- eller SKM-nr.

Afsnit

 

 

C-692/17

D.A.3.1.4.1 og D.A.5.11.4.2.

C-700/17

D.A.5.1.2

C-4/18 og C-5/18

D.A.5.13

C-26/18

D.A.4.9.3

C-42/18

D.A.5.11.6.3

C-71/18

D.A.5.9.5

C-145/18

D.A.18.3.3

C-242/18

D.A.4.2.2, D.A.8.1.1.1.4 og D.A.8.1.1.6.2.

C-316/18

D.A.11.1.3.2.2

C-388/18

D.A.14.2.2

C-400/18

D.A.5.19.2

C-573/18 og C-574/18

D.A.8.1.1.7.5.1

C-653/18

D.A.10.1.2.2

C‑47/19

D.A.5.3.4

 

 

SKM2019.344.BR

D.A.14.1.2

SKM2019.348.SR

D.A.4.1.4, D.A.4.1.6.2, D.A.4.1.6.3, D.A.4.1.7, D.A.4.2.2 og D.A.4.5.3

SKM2019.356.SR

D.A.4.5.3

SKM2019.359.SR

D.A.4.1.6.2, D.A.4.1.6.3, D.A.6.2.6.2, D.A.6.2.6.4 og D.A.6.2.6.5

SKM2019.366.SR

D.A.5.9.3

SKM2019.378.HR

D.B.4.7.4.3

SKM2019.385.BR

D.A.14.3 og D.A.14.6

SKM2019.400.LSR

D.A.11.1.3.3.1

SKM2019.403.SR

D.A.10.1.7

SKM2019.415.ØLR

D.B.4.7.4.3

SKM2019.428.SR

D.A.4.10.2.3.1, D.A.4.10.2.3.2 og D.A.4.10.2.3.3

SKM2019.429.SR

D.A.10.1.3.3

SKM2019.430.SR

D.A.3.2.4

SKM2019.432.SR

D.A.4.1.2, D.A.4.2.3, D.A.4.3.2, D.A.6.2.8.12, D.A.8.1.1.1.3, D.A.8.1.1.2.4 og D.A.8.1.1.3.2.3

SKM2019.433.SR

D.A.4.1.5, D.A.4.1.6.2 og D.A.4.1.7

SKM2019.435.BR

D.A.8.1.3.2

SKM2019.441.SR

D.A.5.2.2.3.

SKM2019.474.SR

D.A.4.10.2.3.1, D.A.4.10.2.3.2, D.A.4.10.2.3.3 og D.A.4.10.2.6.

SKM2019.480.SR

D.A.3.3.1

SKM2019.482.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2019.496.SR

D.A.4.10.2.5

SKM2019.506.SR

D.A.4.3.3

SKM2019.507.BR

D.A.13.2.2.2

SKM2019.518.SR

D.A.4.2.3

SKM2019.530.LSR

D.A.5.9.5

SKM2019.548.SKTST

D.A.5.11.9.2.

SKM2019.553.LSR

D.A.4.5.3

SKM2019.559.SR

D.A.5.1.2 og D.A.5.1.5

SKM2019.572.SR

D.A.5.3.5

SKM2019.574.SR

D.A.11.7.4.7 og D.A.11.2

SKM2019.576.VLR

D.A.3.1.4.1

SKM2019.586.BR

D.A.3.1.4.2.2

SKM2019.587.SR

D.A.8.1.1.5 og D.A.18.4.3

SKM2019.593.SKTST

D.A.3.3.1

SKM2019.594.SKTST

D.A.3.3.1

SKM2019.596.SR

D.A.8.1.1.7.5.2 og D.A.11.4.3.1

SKM2019.599.SR

D.A.10.1.7

SKM2019.606.SR

D.A.5.21.2

SKM2019.614.SR

D.A.4.10.2.3.1, D.A.4.10.2.3.2, D.A.4.10.2.3.3, D.A.4.10.2.6

SKM2019.628.SKTST

D.A.10.1.3.1, D.A.10.1.3.2 og  D.A.10.1.3.3

SKM2019.652.SKTST

D.A.11.2