Indhold

Dette afsnit beskriver sagkyndig vurdering efter DSL §§ 93 - 94.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

  • privat skifte
  • forenklet privat skifte efter DSL § 33
  • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

Skifteretten kan efter anmodning bestemme, at handelsværdien af dødsboets aktiver og passiver skal fastsættes ved en sagkyndig vurdering. Se DSL § 93.

Både dødsboet og Skattestyrelsen kan anmode skifteretten om at udmelde sagkyndige vurderingsmænd.

Når dødsboet selv har fået foretaget en vurdering uden, at skifteretten har udmeldt sagkyndige vurderingsmænd, kan skifteretten efter henvendelse fra Skattestyrelsen afgøre, om der har foreligget en sagkyndig vurdering. Det ligger ikke inden for Skattestyrelsens kompetenceområde at afgøre, om en foretaget vurdering er en sagkyndig vurdering.

Når der er foretaget en sagkyndig vurdering, er den bindende for dødsboet og Skattestyrelsen, med mindre dødsboet eller Skattestyrelsen anmoder om omvurdering efter DSL § 94.

Omvurdering

Skifteretten kan efter anmodning bestemme, at omvurdering skal ske, når

  • der er begået fejl ved vurderingens udførelse, som kan have påvirket vurderingsresultatet
  • vurderingen i øvrigt ikke er foretaget på betryggende måde, eller
  • aktivets eller passivets handelsværdi må antages at afvige væsentlig fra vurderingsresultatet.

Se DSL § 94.

Anmodning om omvurdering skal sendes til skifteretten og henholdsvis Skattestyrelsen og dødsboet, inden fire uger fra resultatet af den sagkyndige vurdering er modtaget. Når skifteretten har afgjort, at en vurdering, der er sket på dødsboets foranledning, er en sagkyndig vurdering, har Skattestyrelsen en frist på fire uger efter, at Skattestyrelsen har modtaget skifterettens afgørelse. Se BAL § 12, stk. 3.

Når resultatet af en omvurdering afviger fra den sagkyndige vurdering efter DSL § 93, er omvurderingens resultat bindende for dødsboet og Skattestyrelsen.

Bemærk

Reglen gælder også for aktiver i åbningsstatus i dødsboer, som skifteretten har udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33. Se BAL § 12, stk. 4.

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til Skattestyrelsen efter DBSL § 57, stk. 1 og 2. Se bemærkninger til § 57 i 1996-97 -L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Udgift til sagkyndig vurdering eller omvurdering

Vurderingsudgifter betales af boet, medmindre skifteretten undtagelsesvis bestemmer andet. Se DSL § 95, stk. 3.

Det gælder også når Skattestyrelsen har anmodet om omvurdering. Se SKM2013.123.BR

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretskendelse

SKM2016.279.HR

Et dødsbo havde udlagt to faste ejendomme til den ene af to arvinger for ejendomsværdien mi­nus 15 %. Den arving, der havde fået ejendommene udlagt, havde givet arveafkald for 2,1 mio. kr. SKATs anmodning til skifteretten om en sagkyndig vurdering af de to ejendommes værdi blev imødekommet, uanset ejendommene var værdiansat i overensstemmelse med cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning (værdiansættelsescirkulæret).

Sagen angik, om 15 %'s reglen i værdiansættelsescirkulærets punkt 6, 2. afsnit, var bindende for SKAT, således at SKAT var afskåret fra at anmode om en sagkyndig vurdering af de udlagte ejendommes værdi, fordi boet havde værdiansat ejendommene på en sådan måde, at ejendommenes værdi afveg mindre end 15 % fra den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Efter boafgiftslovens § 12, stk. 1, skal aktiver og passiver i dødsboer ansættes til deres handels­værdi. Hvis boets værdiansættelse ikke er baseret på en sagkyndig vurdering, og skattemyndighederne finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien, kan myndighederne efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, selv foretage en vurdering eller - efter dødsboskiftelovens § 93 - bede skifteretten om at udmelde en sagkyndig til at foretage vurderingen.

Værdiansættelsescirkulærets punkt 6, 2. afsnit, bestemmer, at boets værdiansættelse af fast ejendom skal lægges til grund ved be­regning af arve- og gaveafgiften, hvis boets eller parternes ansættelse om­regnet til kontant­værdi højst er 15 % højere eller lavere end den kontante ejendomsværdi. Det fremgår af ci­rkulærets punkt 48, at anvisningerne i cirkulæret er vejledende ved efterprøvelsen af værdiansættelser i den enkelte boopgørelse eller anmeldelse.

Højesteret fandt, at værdiansættelsescirkulærets punkt 6, afsnit 2, i sammenhæng med punkt 48 i cirkulæret og på baggrund af to afgørelser fra Skattedepartementet i 1984, tidligere besvarelser fra skatteministeren om 15 %'s reglen samt forarbejderne til boafgiftsloven, førte til, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %'s reglen, medmindre der foreligger særlige om­stændigheder. Af de grunde, som skifteretten havde anført, fandt Højesteret, at der var sådanne særlige omstændigheder, at skattemyndighedernes anmodning om, at de pågældende ejendomme blev vur­deret med henblik på fastsættelse af handelsværdien, skulle imødekommes.

Med denne begrundelse stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

Landsretsdomme

SKM2015.302.VLR

Landsretten tiltrådte og stadfæstede en skifteretskendelse om, at der ikke var grundlag for at afvise SKATs anmodning om en sagkyndig vurdering af 2 ejendomme, som boet havde værdiansat indenfor + - 15 pct. af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Sagen er afgjort af Højesteret, i SKM2016.279.HR. (Se ovenfor).

 

 

 

Byretsdomme

SKM2013.123.BR Omkostninger til omvurdering begæret af SKAT skulle betales af dødsboet, da resultatet ved omvurderingen afveg væsentligt fra den sagkyndige vurdering. Der var derfor ikke grundlag for at fravige hovedreglen og helt undtagelsesvis pålægge SKAT at betale nogen del af omkostningerne.