Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes som

  • privat skifte
  • forenklet privat skifte efter DSL § 33
  • solvent bobestyrerbo.

Reglen omfatter også begrænset skattepligtige dødsboer.

Regel

Når en værdiansættelse i en boopgørelse ikke er fastsat ved en sagkyndig vurdering, er Skattestyrelsen ikke bundet af dødsboets egen værdiansættelse. Se BAL § 12, stk. 2.

Skattestyrelsen har to muligheder for at få ændret værdiansættelsen.

Skattestyrelsen kan

  • anmode skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering eller
  • ændre den værdiansættelse, som dødsboet selv har foretaget.

Når Skattestyrelsen vil ændre ansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal dødsboet og skifteretten modtage meddelelse om ændringen inden 3 måneder efter, at Skattestyrelsen har modtaget boopgørelsen. Se BAL § 12, stk. 2, 2. pkt.

Når Skattestyrelsen ønsker sagkyndig vurdering, skal Skattestyrelsen inden samme frist rette henvendelse til skifteretten herom. Se BAL § 12, stk. 2, 3. pkt.

3-månedersfristen er ikke til hinder for, at Skattestyrelsen efter AL § 45, stk. 3, ændrer parternes fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på de aktiver, der er omfattet af en overdragelse. Her gælder den almindelige frist i SFL § 26. Se SKM2008.773.LSR

Se også

Se afsnit

  • C.E.9.2.3 om sagkyndig vurdering
  • C.E.9.2.4 om dødsboets klagemuligheder, når værdiansættelser ændres.

Bemærk

Reglen gælder også for den særlige boopgørelse, som begrænset skattepligtige dødsboer skal sende ind til Skattestyrelsen efter DBSL § 57, stk. 1 og 2. Se bemærkninger til § 57 i 1996-97 -L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.773.LSR

SKATs ændring af parternes fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på overdragne aktiver efter AL § 45, stk. 3 er ikke omfattet af BAL § 12, stk. 3. Den almindelige frist i SFL § 26 gælder i stedet.