Dato for udgivelse
30 Nov 2009 10:34
Gyldig til
1. januar 2012
Sagsnummer
09-194107
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18

Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 er reglerne for momsregistrerede virksomheders ret til godtgørelse af energiafgifter på brændsler og elektricitet blevet ændret.

Gældende regler

Momsregistrerede virksomheder, bortset fra liberale erhverv, kan få godtgørelse af elafgift på elektricitet til processer i forbindelse med momspligtig aktivitet. Der ydes dog ikke godtgørelse af 1 øre pr. kWh for forbrug til og med 15 mio. kWh pr. år. Virksomhederne kan i øvrigt ikke få godtgørelse af elafgift på elektricitet til brug i elektriske radiatorer og vandvarmere mv. (rumvarme og varmt vand).

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse af energiafgifter på brændsler, til proces i forbindelse med momspligtig aktivitet. Virksomhederne kan ikke få godtgørelse af afgift på brændsler, som anvendes til rumvarme og varmt vand.

For en nærmere beskrivelse af disse processer og regler på området henvises der til SKATs vejledning E68 "Tilbagebetaling af energiafgifter og vandafgift"

Nye regler pr. 1. januar 2010

Godtgørelsesadgangen for afgift af brændsler og elektricitet nedsættes. Nedsættelsen af godtgørelsen indfases over en årrække og vil være fuldt indfaset i 2013. Godtgørelsen nedsættes med følgende satser/beløb:

Mineralolie mv., kul mv., naturgas og bygas

2010: 7,8 pct.

2011: 7,7 pct.

2012: 7,7 pct.

2013: 25,7 pct.

For efterfølgende år udgør nedsættelsen af godtgørelsen 25,7 pct.

Elektricitet

2010: 1,6 øre/kWh

2011: 1,6 øre/kWh

2012: 1,6 øre/kWh

2013: 6,2 øre/kWh

2014: 6,3 øre/kWh

2015: 6,4 øre/kWh

Fra 1. januar 2013 og frem reduceres tilbagebetalingen med et beløb svarende til tillægsafgiften. For perioden 2013-2015 er det således satsen for tillægsafgiften der er angivet.

Overskudsvarme

Hvis varme eller varmt vand fra procesformål udnyttes ved særlige installationer, skal der som hovedregel betales afgift af den nyttiggjorte overskudsvarme, der anvendes til rumvarme eller varmt vand.

Satserne for overskudsvarmeafgift er fastsat til følgende beløb:

2010: 52,8 kr./GJ

2011: 53,9 kr./GJ

2012: 54,8 kr./GJ

2013: 44,7 kr./GJ

2014: 45,5 kr./GJ

2015: 46,3 kr./GJ

Satsen for overskudsvarme fra procesenergi hvor varmen er produceret på eget kraftvarmeanlæg, er fastsat til følgende beløb:

2010: 42,3 kr./GJ

2011: 43,1 kr./GJ

2012: 43,8 kr./GJ

2013: 35,7 kr./GJ

2014: 36,4 kr./GJ

2015: 37,0 kr./GJ

Afgiften for overskudsvarme der afsættes er stadig maksimeret til højest 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen.

For en nærmere beskrivelse af reglerne for afgift på udnyttelse af overskudsvarme fra procesformål henvises der til SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit F.6.9.

Landbrug, gartneri og lignende

For mineralolie mv., kul mv., naturgas og bygas anvendt til virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl udgør nedsættelsen af godtgørelsen 1,8 pct. fra 1. januar 2010 og frem

For disse erhverv sker der ikke nogen nedsættelse af godtgørelsen vedrørende elektricitet.

For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer for hvilke de særlige godtgørelsesregler for ovennævnte erhverv finder anvendelse er satsen for overskudsvarmeafgift fastsat til følgende beløb:

2010: 57,3 kr./GJ

2011: 58,4 kr./GJ

2012: 59,4 kr./GJ

2013: 60,5 kr./GJ

2014: 61,6 kr./GJ

2015: 62,7 kr./GJ

For nyttiggjort overskudsvarme vedrørende eget kraft-varme-anlæg er overskudsvarmeafgiften fastsat til følgende beløb:

2010: 45,8 kr./GJ

2011: 46,7 kr./GJ

2012: 47,5 kr./GJ

2013: 48,4 kr./GJ

2014: 49,3 kr./GJ

2015: 50,1 kr./GJ

Kemisk reduktion, elektrolyse, metallurgiske processer og mineralogiske processer

For brændsler og elektricitet direkte anvendt til disse processer finder nedsættelsen af godtgørelsen ikke anvendelse. Disse processer vil blive beskrevet i et særskilt nyhedsbrev som offentliggøres senere.

Fjernevarme anvendt til procesformål

Momsregistrerede virksomheder, der modtager fjernvarme til procesformål fra en kvoteomfattet virksomhed, kan få fuld godtgørelse af CO2-afgiften. Dette vil blive nærmere beskrevet i et særskilt nyhedsbrev som offentliggøres senere om ændringer i relation CO2-afgiftsloven.

Mere information

Hvis du har brug for mere information er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18