Dato for udgivelse
15 Dec 2009 18:17
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der er registreret efter energiafgiftslovene, CO2-afgiftsloven og svovlafgiftsloven
Sagsnummer
09-202956
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Nyhedsbrevet handler om afgiftssatser på energiprodukter, - der gælder fra 1. januar 2010

INDLEDNING

Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 (lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love) er der bl.a. sket en forhøjelse af afgiftssatserne på en række energiprodukter. Loven er en del af Skattereformen (Forårspakke 2.0.).

Overordnet set er der tale om følgende ændringer:  

 • Den 1. januar 2010 forhøjes energiafgiften på olie, gas og kul, der anvendes som brændsel, med 15 pct.  
 • Den 1. januar 2010 forhøjes energiafgiften på el med 5 pct.
 • Den 1. januar 2011 indføres der en tillægsafgift på el på 6 øre pr. kWh. 

Nyhedsbrevets målgruppe og indhold mv.

Nyhedsbrevets målgruppe er først og fremmest virksomheder, der er registreret efter en eller flere af nedennævnte afgiftslove (afgiftsområder), fx el-netvirksomheder, gas-netvirksomheder, olieselskaber og forbrugsregistrerede virksomheder, bl.a. industrivirksomheder og væksthusgartnerier, der er registreret for forbrug af gas eller varme for betaling af nettoafgift.

Nyhedsbrevet er opdelt i følgende hovedafsnit:

 1. Elafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2010 - 2015 
 2. Gasafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2010 - 2015
 3. Kulafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2010 - 2015
 4. Mineralolieafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2010 - 2015
 5. Kuldioxidafgiftsloven (CO2-afgiftsloven) - afgiftssatser i perioden 2010 - 2015
 6. Svovlafgiftsloven - afgiftssatser i perioden 2010 - 2015
 7. Ikrafttræden mv.
 8. Mere information

Nyhedsbrevet viser afgiftssatserne i perioden 2010 - 2015 på energiprodukter mv., der er nævnt i lov nr. 527.

Bemærk: Skatteministeren har den 18. november 2009 fremsat lovforslag nr. L 63. Det foreslås bl.a., at der indføres en fast sats udtrykt i liter for de typiske blandinger af fossile brændstoffer (blyfri benzin og svovlfri diesel) og biobrændstoffer, der forventes markedsført. Derudover foreslås i L 63 og i ændringsforslag til L 63 nogle justeringer/tilretninger af enkelte satser i forhold til lov nr. 527. De foreslåede satsændringer er markeret med en stjerne på følgende måde: *) - i de pågældende satsoversigter i nyhedsbrevet. Det forventes, at satsændringerne mv. i lovforslaget vedtages inden jul - med ikrafttræden den 1. januar 2010.

Afgiftssatserne inkluderer den indeksering/forhøjelse på 1,8 pct. pr. år, som blev indført ved lov nr. 1536 af 19. december 2007 - for perioden 2008 - 2015. 

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.

I lov nr. 527 er der endvidere taget højde for den omlægning af energiafgifterne og CO2-afgiften, der fremgår af lov nr. 528 af 17. juni 2008 (Implementering af energiaftalen fra februar 2008).CO2-afgiften på brændsel mv. blev herved forhøjet fra 91,6 kr. pr. ton CO2 (90 kr. pr. ton CO2 i 2007) til 150 kr. pr. ton CO2, der svarer til den forventede kvotepris. Energiafgiften blev samtidig nedsat med 4 kr. pr. GJ. 

Dette nyhedsbrev erstatter nyhedsbrev af 18. december 2007 med titlen Energiafgifter - indeksering af afgiftssatser på energiprodukter.

Andre ændringer

Udover ovennævnte satsændringer mv. er der sket en række andre ændringer i energiafgiftslovgivningen. Der er bl.a. tale om følgende ændringer:

 • Afgift på erhvervenes energiforbrug (nedsat godtgørelse af energiforbrug til procesformål)
 • Afgiftslempelse for energiforbrug til mineralogiske processer mv.
 • Afgift på erhvervenes komfortkøling
 • Afgift på smøreolie og lign. produkter  
 • Afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme
 • Afgiften på biobenzin og biodiesel sættes ned
 • Forbrændingsafgiften på affald lægges om til en afgift på energi og CO2.  

Der udarbejdes særskilte nyhedsbreve herom. Bemærk: Satsændringer som følger af disse ændringer, er indarbejdet i dette nyhedsbrev.

Der udarbejdes derudover et særskilt nyhedsbrev om afgift af kvælstofoxid (NOx-afgift), der også træder i kraft den 1. januar 2010.

1. ELAFGIFTSLOVEN - AFGIFTSSATSER I PERIODEN 2010 - 2015

Tillægsafgift på el fra 2011

Der indføres en tillægsafgift på el, der træder i kraft den 1. januar 2011. Tillægsafgiften bliver en del af elafgiften.

Elafgiften vil herefter bestå af følgende elementer:

 1. Energiafgift
 2. Elsparebidrag
 3. Eldistributionsbidrag
 4. Tillægsafgift

Bemærk: Tillægsafgiften indekseres ligesom energiafgiften.

Elvarmeafgift 

Afgiftssatser for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el (elafgiftslovens § 6, stk. 1):   

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Energiafgift  øre/kWh

49,9

50,8

51,7

52,6

53,6

54,6

Elsparebidrag  øre/kWh

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Eldistributionsbidrag  øre/kWh

 4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Tillægsafgift  øre/kWh

 -

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven  øre/kWh

54,5

61,4

62,4

63,4

64,5

65,6

Afgift af andet forbrug af el

Afgiftssatser for andet forbrug af el (elafgiftslovens § 6, stk. 2):

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Energiafgift  øre/kWh

61,3

62,4

63,5

64,7

65,8

67,0

Elsparebidrag  øre/kWh

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Eldistributionsbidrag  øre/kWh

 4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Tillægsafgift  øre/kWh

 -

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven  øre/kWh

65,9

73,0

74,2

75,5

76,7

78,0

 

2. GASAFGIFTSLOVEN - AFGIFTSSATSER I PERIODEN 2010 - 2015

Afgiftssatser for naturgas og bygas, der anvendes til andet end motorbrændstof (gasafgiftslovens § 1, stk. 2):

   

1. jan. - 31. dec. 2010

1. jan. - 31. dec. 2011 

1. jan. - 31. dec. 2012 

1. jan. - 31. dec. 2013 

1. jan. - 31. dec. 2014 

1. jan. - 31. dec. 2015 

Sats for naturgas og bygas 

øre/Nm3 

227,0

231,1

235,3

239,5

243,8

248,2

Afgiftssatser for naturgas, der anvendes eller er bestemt til at blive anvendt som motorbrændstof (gasafgiftslovens § 1, stk. 3):

 

 

 

1. jan. - 31. dec. 2010 

1. jan. - 31. dec. 2011 

1. jan. - 31. dec. 2012 

1. jan. - 31. dec. 2013 

1. jan. - 31. dec. 2014 

1. jan. - 31. dec. 2015 

Sats for gas til motorbrændstof

øre/Nm3 

 282,8

 288,0

 293,1

 298,4

 303,7

 309,2

 

3. KULAFGIFTSLOVEN - AFGIFTSSATSER I PERIODEN 2010 - 2015

For overskuelighedens skyld gengives i hovedtræk det afgiftspligtige vareområde i kulafgiftsloven:

 1. Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus.
 2. Jordoliekoks.
 3. Brunkulsbriketter og brunkul.
 4. Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.
 5. Andre varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur (bitumen mv.), som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme a) med et vandindhold på mindst 27 pct. og b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.
 6. Varme produceret ved forbrænding af affald. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
 7. Affald anvendt som brændsel i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.*)

*) Der er tale om en afgift på affald (tillægsafgift i forhold til afgiften på affaldsvarme), der anvendes som brændsel. Tillægsafgiften, der træder i kraft den 1. januar 2010, erstatter den hidtidige forbrændingsafgift på affald.

Afgiftssatser efter brændværdi (pkt. 1 - 5), for affaldsvarme (pkt. 6) og for tillægsafgiften på affald (pkt. 7) - (kulafgiftslovens § 1, stk. 2):

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010 

1. jan. - 31. dec. 2011 

1. jan. - 31. dec. 2012 

1. jan. - 31. dec. 2013 

1. jan. - 31. dec. 2014 

1. jan. - 31. dec. 2015 

Varer omfattet af pkt. 1 - 5   kr./GJ 

57,3

58,4

59,4

60,5

61,6

62,7

Affaldsvarme (pkt. 6)

Sats, der anføres på afgiftsangivelsen

kr./GJ

 

kr./GJ 

46,1

 

19,6

46,4

 

19,9

46,8

 

20,3

47,2

 

20,7

47,5

 

21,0

47,9

 

21,4

Affald, der anvendes som brændsel (pkt. 7) kr./GJ 

33,125

33,125

33,125

33,125

33,125

33,125

 

Afgiftssatser efter vægt for varer omfattet af pkt. 1 - 5 (kulafgiftslovens § 1, stk. 4):

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010  

1. jan. - 31. dec. 2011  

1. jan. - 31. dec. 2012  

1. jan. - 31. dec. 2013  

1. jan. - 31. dec. 2014  

1. jan. - 31. dec. 2015  

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus  kr./t 

1.605

1.634

1.663

1.693

1.724

1.755

Jordoliekoks  kr./t 

1.892

1.926

1.960

1.996

2.032

2.068

Brunkulsbriketter og brunkul  kr./t 

1.089

1.109

1.129

1.149

1.170

1.191

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv.  kr./t 

2.207

2.247

2.287

2.328

2.370

2.413

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.  kr./t 

1.640

1.669

1.699

1.730

1.761

1.792

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.  kr./t 

2.155

2.194

2.234

2.274

2.315

2.357

Bemærk: Det afgiftspligtige vareområde for træaffald og andet affald med afgiftssatser i kr./ton er ophævet med virkning fra 1. januar 2010.

 

MINERALOLIEAFGIFTSLOVEN - AFGIFTSSATSER I PERIODEN 2010 - 2015

Afgiftssatser ved dagtemperatur (mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1):

 

       

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

1.  Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof  øre/l 

277,4

282,5

287,6

292,7

298,0

303,4

2.  Anden gas- og dieselolie  øre/l 

205,6

209,3

 213,1

 216,9

 220,8

 224,8

3.  Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)  øre/l 

266,9

271,8

276,7

281,6

286,6

291,8

4.  Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)  øre/l 

247,9

252,4

257,0

261,5

266,2

 271,1

5.  Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)  øre/l 

247,9

252,4

257,0

261,5

266,2

271,1

6.  Svovlfri diesel med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) *) øre/l 

 246,6

 251,1

 255,7

 260,1

 264,8

 269,7

7.  Fuelolie  øre/kg 

233,0

237,2

 241,5

 245,8

 250,3

254,8

8.  Fyringstjære *) øre/kg 

 209,7

 213,5

 217,3

 221,3

 225,2

229,3

9.  Petroleum, der anvendes som motorbrændstof 

øre/l 

277,4

282,5

287,6

292,7

298,0

303,4

10.  Anden petroleum  øre/l 

205,6

209,3

213,1

216,9

220,8

224,8

11. 

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) *)

øre/l

 456,7

464,9

473,3

481,8

490,5

499,3

12. 

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) *)

øre/l 

388,1

395,1

402,2

409,5

416,8

424,3

13.  Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l) *) øre/l 

381,5

388,4

395,4

402,6

409,8

417,1

14.  Autogas (LPG)  øre/l 

172,6

175,7

178,8

182,0

185,3

188,7

15.  Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof  øre/kg 

317,4

323,1

328,9

335,0

340,9

347,0

16.  Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 

øre/kg 

263,7

268,4

273,3

278,2

283,2

288,3

17.  Karburatorvæske  øre/l 

429,2

437,1

445,0

453,0

461,1

469,4

18.  Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU´s KN  øre/l 

205,6

209,3

213,1

216,9

220,8

224,8

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)  kr./GJ 

118,1

120,3

122,4

124,7

126,9

129,2

Energiafgift for dieselækvivalenter (biobrændstof)  kr./GJ 

69,1

70,4

71,7

72,9

74,2

75,6

*) Satser i følge lovforslag nr. L 63. De anførte satser forventes at træde i kraft den 1. januar 2010.

 

Afgiftssatser ved 15 grader C (mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1):

 

       

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

1.  Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof  øre/l 

275,8

280,8

285,9

291,0

296,3

 301,6

2.  Anden gas- og dieselolie  øre/l 

 204,4

208,1

211,8

215,6

219,5

 223,5

3.  Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)  øre/l 

265,4

270,2

275,1

280,0

 284,9

290,1

4.  Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)  øre/l 

 246,5

250,9

255,5

260,0

264,7

269,5

5.  Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)  øre/l 

 246,5

250,9

255,5

260,0

264,7

269,5

6.  Svovlfri diesel med 6,8 pct. bio. (svovlindhold højst 0,001 pct.) *) øre/l 

245,3

249,2

254,3

258,7

263,4

268,2

9.  Petroleum, der anvendes som motorbrændstof  øre/l 

275,8

280,8

285,9

291,0

296,3

301,6

10.  Anden petroleum  øre/l 

204,4

208,1

211,8

215,6

219,5

 223,5

11. 

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)  *)

øre/l 

452,9

461,0

469,4

477,8

486,4

495,1

12. 

Blyfri benzin  (blyindhold højst 0,013 g/l) *)

øre/l 

 384,9

391,8

398,8

406,1

413,3

420,8

13.  Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l) *) øre/l 

378,5

385,3

392,2

399,3

406,4

413,8

17.  Karburatorvæske  øre/l 

425,8

433,5

441,3

449,2

457,3

465,5

18.  Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU´s KN  øre/l 

204,4

208,1

211,8

215,6

219,5

223,5

*) Satser i følge lovforslag nr. L 63. De anførte satser forventes at træde i kraft den 1. januar 2010.

 

5. KULDIOXIDAFGIFTSLOVEN (CO2-AFGIFTSLOVEN) - AFGIFTSSATSER I PERIODEN 2010 - 2015 

Afgiftssatser (ved dagtemperatur) - (CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1):

       

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

1. 

Gas- og dieselolie 

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer *)

øre/l 

øre/l

41,3

38,5

42,0

39,1

42,8

39,9

43,5

40,5

44,3

41,3

45,1

42,0

2.  Fuelolie  øre/kg 

49,3

50,2

51,1

52,0

52,9

53,9

3.  Fyringstjære  øre/kg 

44,4

45,2

46,0

46,8

47,6

48,5

4.  Petroleum  øre/l 

41,3

42,0

42,8

43,5

44,3

45,1

5.  Stenkul (inkl. stenkulsbriketter)  koks, cinders og koksgrus  **) kr./GJ 

14,8

15,0

15,3

15,6

15,9

16,1

6.   Jordoliekoks **) kr./GJ 

14,3

14,6

14,8

15,1

15,4

15,6

7.  Brunkulsbriketter og brunkul **) kr./GJ 

14,8

15,0

15,3

15,6

15,9

16,1

8.  Elektricitet ***) øre/kWh 

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

9.  Autogas (LPG)  øre/l 

25,1

25,6

26,0

26,5

27,0

27,4

10.  Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof  øre/kg 

46,5

47,3

48,2

49,0

49,9

50,8

11.  Gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved  raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas    øre/kg 

46,1

46,9

47,7

´48,6

49,5

50,4

12. naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3 (Nm3 øre/Nm

35,1

35,7

36,4

37,0

37,7

38,4

13.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur 

       
 a. med et vandindhold på mindst 27 pct. **) kr./GJ 

12,4

12,7

12,9

13,1

13,4

13,6

 b. med et vandindhold på mindre end 27 pct. **) kr./GJ 

12,4

12,7

12,9

13,1

13,4

13,6

14.

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer *)

øre/l

øre/l 

37,3

35,5

37,9

36,1

38,6

36,7

39,3

37,4

40,0

38,1

40,8

38,8

15.  Ikke-bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO kr./t 

155,4

158,2

161,1

164,0

166,9

170,0

16.  Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU´s KN  øre/l 

41,3

42,0

42,8

43,5

44,3

45,1

*) Satser i følge lovforslag nr. L 63. De anførte satser forventes at træde i kraft den 1. januar 2010.

**) Fra 1. januar 2010 kan afgiftsregistrerede virksomheder opgøre og betale CO2-afgift af varer omfattet af pkt. 5 - 7 og 13 (stenkul, brunkul og bitumen mv.) efter varens energiindhold (kr./GJ). Afgiftsregistrerede virksomheder, der vælger at opgøre og betale afgift efter energiindholdet (brændværdien) , skal anvende den samme afgiftspligtige mængde som for opgørelse af kulafgiften. Der henvises i øvrigt til reglerne for opgørelse af afgiften efter brændværdi for kulprodukter, der er beskrevet i SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit F.2.4.3.

***) Fra 1. januar 2010 ændres benævnelsen for CO2-afgift af el til energispareafgift.

Afgiftssatser efter vægt for kulprodukter (CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1):

 

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010  

1. jan. - 31. dec. 2011  

1. jan. - 31. dec. 2012  

1. jan. - 31. dec. 2013  

1. jan. - 31. dec. 2014  

1. jan. - 31. dec. 2015  

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus  kr./t 

413,5

420,9

428,5

436,2

444,1

452,1

Jordoliekoks  kr./t 

471,9

480,4

489,1

497,9

506,9

516,0

Brunkulsbriketter og brunkul  kr./t 

280,6

285,6

290,8

296,0

301,3

306,8

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.  kr./t 

355,7

362,1

368,6

375,2

382,0

388,8

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.  kr./t 

467,6

476,0

484,6

493,3

502,2

511,2

 

Afgiftssatser ved 15 grader C (CO2-afgiftslovens § 2, stk. 2):

 

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

Gas- og dieselolie og petroleum  øre/l 

41,0

41,8

42,5

43,3

44,1

 44,8

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer  *) øre/l 

 38,2

39,0

39,6

40,4

41,1

 41,8

Benzin  øre/l 

 37,0

37,6

38,3

39,0

39,4

40,4

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer *) øre/l 

 35,2

35,8

36,5

37,1

37,8

38,5

*) Satser i følge lovforslag nr. L 63. De anførte satser forventes at træde i kraft den 1. januar 2010.

 

6. SVOVLAFGIFTSLOVEN - AFGIFTSSATSER I PERIODEN 2010 - 2015

Svovlafgift - opgjort efter svovlindholdet i svovlafgiftspligtige brændsler (svovlafgiftslovens § 2, stk. 1):

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

Svovl i afgiftspligtige brændsler kr./kg 

21,0

21,4

21,8

22,2

22,6

23,0

Svovlafgift - opgjort efter udledt svovldioxid (svovlafgiftslovens § 2, stk. 2):

 

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

Svovldioxid udledt til luften  kr./kg 

10,5

 10,7

10,9

 11,1

11,3

11,5

Afgiftssatser for træpiller, halm og affald (svovlafgiftsloves § 2, stk. 3):

 

     

1. jan. - 31. dec. 2010 

1. jan. - 31. dec. 2011 

1. jan. - 31. dec. 2012 

1. jan. - 31. dec. 2013 

1. jan. - 31. dec. 2014 

1. jan. - 31. dec. 2015 

1.  Træpiller med svovlholdigt bindemiddel  kr./t 

42,2

43,0

43,7

44,5

45,3

46,1

2.  Halm  kr./t 

24,3

24,7

 25,1

25,6

 26,1

26,5

3.  Affald  kr./t 

9,5

9,7

9,8

 10,0

10,2

10,4

Svovlafgift - opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion (for virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler, affald mv., men kun bruger eget træaffald o.lign.) - (svovlafgiftslovens § 2, stk. 4):

 

   

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

Forbrug af eget træaffald o.lign.  øre/GJ nyttiggjort varme eller elproduktion  

74

75

77

78

79

81

Standardsatser for afgiftsgodtgørelse (svovlafgiftslovens § 9, stk. 6):

Godtgørelse for begrænsning af udledning af svovldioxid   

1. jan. - 31. dec. 2010   

 

1. jan. - 31. dec. 2011   

 

1. jan. - 31. dec. 2012   

 

1. jan. - 31. dec. 2013   

 

1. jan. - 31. dec. 2014   

 

1. jan. - 31. dec. 2015   

 
For brændsel nævnt i § 1, nr. 5 - 7 (kulprodukter)         
Kulprodukter anvendt i risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg   kr./t 

21,1

21,5

21,9

22,3

22,7

23,1

Kulprodukter anvendt i andre anlæg  kr./t 

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

For brændsel nævnt i § 1, nr. 14         
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel  kr./t 

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1

9,2

Halm  kr./t 

8,4

8,6

8,8

8,9

9,1

9,2

 

7. IKRAFTTRÆDEN MV.   

Afgiftssatserne gælder for varer, der fra og med den 1. januar 2010

 • udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder,
 • forbruges af registrerede virksomheder (herunder af forbrugsregistrerede virksomheder),
 • angives til fortoldning,
 • modtages fra udlandet eller
 • medbringes fra udlandet.

For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden begyndes inden den 1. januar 2010 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningstidspunktet udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Ovennævnte finder også anvendelse for afgiftsforhøjelserne mv. pr. 1. januar 2011, pr. 1. januar 2012, pr. 1. januar 2013, pr. 1. januar 2014, pr. 1. januar 2015 og frem.

SKAT kan tillade, at der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, hvoraf der skal betales afgift. 

 

8. MERE INFORMATION

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at ringe til SKAT på 72 22 18 18.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder. Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.

De gældende satser fremgår af SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit F.1.1F.2.2, F.3.2. F.4.1, F.5.1, F.6.1.4, G.11.2 og G.11.5.2.3.

 

Med venlig hilsen

SKAT