Med vedtagelsen af Lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) skal der ikke længere opnås tilladelse til skattefri fusioner, der har en fusionsdato den 1. januar 2007 eller senere. SKAT har således i SKM2007.272.SKAT afvist at behandle en ansøgning om tilladelse til skattefri fusion, da der ikke længere er lovhjemmel til at tillade skattefri fusion. Se afsnit S.D.1.5.

Sagsbehandlingen vedr. de 3 typer skattefri omstrukturering - spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning - er placeret i SKAT´s sagscenter for erhvervsbeskatning. I relation til skattefri omstrukturering holder sagscenter erhverv til på følgende lokaliteter:

SKAT Aalborg modtager anmodninger fra Jylland og Fyn.

SKAT København, Østbanegade, modtager anmodninger fra Sjælland.

Sagsbehandling kan ske med udgangspunkt i begge lokaliteter.

SKAT's afgørelser kan påklages til Landsskatteretten jf. skatteforvaltningslovens § 11.