Der er tale om en gave, når du giver eller modtager noget af værdi, og der ikke skal betales fuldt ud for det, hverken med penge, arbejde eller andet.

Eksempler på gaver, og hvordan man beregner deres værdi:

Lejlighedsgaver Almindelige gaver i forbindelse med fødselsdag, jul, barnedåb, konfirmation og lignende er skattefrie.
Penge og gavekort Værdien svarer til det beløb, der er givet.
Ting Her svarer værdien normalt til, hvad tingen ville koste i fri handel.
Gaver fra arbejdsgiveren En tingsgave i forbindelse med jul eller nytår beskattes normalt ikke, hvis den har en markedsværdi på højst 700 kr. Kontante beløb og gavekort beskattes altid, uanset værdien. Andre lejlighedsgaver fra en arbejdsgiver beskattes kun, hvis markedsærdien overstiger 700 kr.
 Kost og logi Kortere gæste- og ferieophold hos familie og venner beskattes aldrig. For nært beslægtede gælder det også ved lange ophold i giverens hjem.
 Lav husleje

Hvis en ejendom udlejes til familie, venner eller bekendte til en lavere husleje end markedslejen, er der tale om delvis fri bolig. I tilfælde hvor den fri bolig alene har været stillet til rådighed indtil videre, fx ved en almindelig lejekontrakt på opsigelsesvilkår, skal de fordele, som opnås herved, anses som gaver ydet i de enkelte indkomstår.

Er den begunstigede nærtbeslægtet (se afsnit om gaveafgift og beløbsgrænser) skal der ikke betales indkomstskat, men gaveafgift, hvis det årlige afgiftsfri bundbeløb overskrides. I alle tilfælde skal udlejeren betale skat af markedslejen for friboligen og skal således medtage den ved indkomstopgørelsen - også selv om der ikke betales fuld leje.

Ydelser, der udredes i form af hel eller delvis fri bolig for modtageren - og som den skattepligtige ensidigt har forpligtet sig til at udrede -  kan fradrages. Det gælder dog ikke hvis yderen, som gave eller arveforskud, har forpligtet sig til at udrede dem til livsarvinger eller disses ægtefæller. Stedbørn og plejebørn sidestilles med livsarvinger.

 Eftergivelse af gæld Får du eftergivet din gæld, kan der være tale om en gave, hvis det ville have været muligt at inddrive gælden. Værdien svarer til kursværdien, dvs. det som andre ville betale for fordringen. Eftergivelse af studiegæld er dog skattefri.
 Værdipapirer

Hvis forældre (inkl. adoptivforældre, plejeforældre og stedforældre) giver barnet en gave i form af fx værdipapirer, der giver et afkast, skal giveren betale skat af afkastet.

Dette gælder dog kun, hvis giveren er fuldt skattepligtig til Danmark på afkasttidspunktet. Hvis giveren ikke er det, er det barnet, der skal betale skat af afkastet. Hvis barnet (modtageren) er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, er det barnet, der skal betale skat af afkastet.

 Indsamlede gaver En gave, der stammer fra indsamlede bidrag og alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester, er skattefri for modtageren. Det samme gælder for indsamlede midler, der gives til alvorligt syge/tilskadekomne, personer ramt af ulykke eller katastrofe eller efterladte efter disse
 Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse Gaver i anledning af eget eller arbejdsgiverens jubilæum og/eller en fratrædelsesgodtgørelse beskattes kun med den del, der samlet overstiger 8.000 kr. (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag).
Findeløn og dusører Findeløn er skattefri, når den udbetales i henhold til lov om hittegods m.v. Dusører er skattefrie, når de gives for at redde mennesker eller for medvirken til at opklare forbrydelser, forudsat at det ikke sker som led i den pågældendes erhverv.