Har du som boets kontaktperson ansvar for et dødsbo, der skal betale dødsboskat, skal du bruge en særlig selvangivelse. Du kan finde "Selvangivelse for bobeskatningsperioden" (04.036) på www.skat.dk - Gå til Borger - Blanketter. Her finder du også vejledning til selvangivelsen.

Du skal indgive selvangivelsen samtidig med, at du indgiver boopgørelsen. Selvangivelsen skal du ikke indgive til skifteretten, men til SKAT.

SKAT beregner skatten af afdødes og boets indkomst fra begyndelsen af dødsåret til og med skæringsdagen. Denne periode kaldes også bobeskatningsperioden.

Bobeskatningsperiode
Bobeskatningsperioden går fra begyndelsen af dødsåret til og med skæringsdagen. Bobeskatningsperioden begynder altid 1. januar i dødsåret, hvis afdøde havde kalenderåret som indkomstår. Det har de fleste personer.

 

Bobeskatningsindkomst  
Boet skal betale dødsboskat af afdødes og boets samlede indkomst. Med til bobeskatningsindkomsten (se ordliste), skal du regne alle afdødes indtægter. Det vil sige alt, som afdøde selv har modtaget i form af fx løn, pension og renteindtægter, og du kan trække afdødes renteudgifter mv. fra. Boets indtægter og udgifter, fx renter, skal du også regne med/trække fra. Evt. ejendomsavance og aktieavance skal du også regne med til indkomsten.

Du skal selvangive aktieindkomst (aktieavance og udbytter) for sig, mens den øvrige indkomst for bobeskatningsperioden selvangives under ét.

Skatteregler
Bobeskatningsindkomsten gør SKAT som hovedregel op efter de almindelige regler i skattelovgivningen. Der er dog visse undtagelser, som bl.a. gælder, når:

  • Afdøde og/eller ægtefællen har været selvstændigt erhvervsdrivende.
  • Afdøde eller efterlevende ægtefælle har drevet en erhvervsvirksomhed, som tilhørte den anden ægtefælle.

Denne vejledning kommer ikke nærmere ind på disse regler, men du kan få mere information hos SKAT.

De skatteregler, som bobeskatningsindkomsten gøres op efter, er de regler, som gælder for dødsåret.

Succession
Boet overtager afdødes skattemæssige stilling. Det vil sige, at dødsboet anses for at have købt et aktiv - fx aktier eller ejendomme - på samme tidspunkt som afdøde og til samme pris. Det kaldes også, at boet succederer - se ordliste.

Beregning af skatten
Bobeskatningsindkomsten bliver ikke opdelt i personlig indkomst og i kapitalindkomst. Derfor ligner selvangivelsen for bobeskatningsperioden heller ikke den almindelige selvangivelse.

Sådan beregner SKAT dødsboskatten:
  • Bobeskatningsindkomsten i bobeskatningsperioden beskattes med 50 procent.
  • I mellemperioden gives der et fradrag i skatten på 2000 kr. (i 2014) pr. påbegyndt måned.
  • I boperioden gives der et bofradrag i skatten på 5.300 kr. (i 2014) pr. påbegyndt måned efter den måned, hvor dødsfaldet er sket. Der gives højst bofradrag i 12 måneder.
  • Den skat, som afdøde allerede har betalt, bliver trukket fra i dødsboskatten.  

 

Aktieindkomst
Hvis dødsboet har aktieindkomst skal boet betale aktieskat.

SKAT beregner aktieskatten af aktieindkomsten med:

  • 27 procent op til 49.200 kr. (i 2014)
  • 42 procent af aktieindkomsten over 49.200 kr. (i 2014).

Den udbytteskat, som afdøde eller boet allerede har betalt, bliver fratrukket i den beregnede skat.

Du kan læse mere om aktier m.m. i vejledningen Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser?. Du kan også få mere information hos SKAT.

Arbejdsmarkedsbidrag
Pligten til at betale arbejdsmarkedsbidrag stopper ved dødsfald. De arbejdsmarkedsbidrag, som afdøde har betalt, er endelige og bliver ikke trukket fra i skatten for mellemperioden. Boet skal trække betalt arbejdsmarkedsbidrag fra i indkomsten i bobeskatningsperioden.

Renter
Renter, der forfalder i bobeskatningsperioden, samt beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med skæringsdagen i boopgørelsen, skal du regne med/fratrække i bobeskatningsindkomsten.

Andre forhold
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke bruges. Der kan heller ikke foretages indskud på etableringskonto efter dødsfaldet.

Frister for aflevering af selvangivelsen 
Selvangivelse for boet skal indgives til SKAT samtidig med, at boopgørelsen indgives til skifteretten.

Privat skiftet bo
I et privat skiftet bo, skal boopgørelsen indgives senest 15 måneder efter dødsdagen. Læs mere i afsnittet om Privat skifte.

Bobestyrerbo
I bobestyrerboer skal boopgørelsen indgives til SKAT inden 2 uger efter, at opgørelsen er endelig. Læs mere i afsnittet om Bobestyrerboer.