Tarifering af en vare består i at fastslå, hvilken varekode den pågældende vare henhører under i Toldtariffen. Ved tarifering af varer i Toldtariffen gås frem på følgende måde:

Først findes den 4-cifrede hovedposition ud fra relevante positionstekster og afsnits- og kapitelbestemmelser.

Herefter gennemgås teksten til underopdelingerne. Blandt underopdelinger med én indrykningsstreg foran teksten findes den varebeskrivelse, der kan omfatte den vare, der skal tariferes.

Dernæst gås frem på samme måde med de næste underopdelinger med 2 indrykningsstreger foran teksten osv.

Denne fremgangsmåde anvendes, indtil man har fundet frem til den 8-cifrede eller 10-cifrede position, der skal anvendes for den pågældende vare.

Eksempel:

Tarifering af levende kalkuner med en vægt på 3 kg pr. stk.

Ved opslag i Toldtariffen findes kapitel 01 "Levende dyr"; hovedposition 0105 "Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende".

Under denne position findes 2 opdelinger med én indrykningsstreg: "Af vægt 185 g og derunder" og "I andre tilfælde". Da der er tale om kalkuner med en vægt på 3 kg, kan opdelingen "Af vægt 185 g og derunder" udelukkes, og varen placeres under "I andre tilfælde".

Herefter gås videre til opdelinger med to indrykningsstreger, hvoraf der findes to: "Høns af arten Gallus domesticus" og "Andre varer". Da kalkuner ikke er omfattet af den første opdeling, hører de under "Andre varer".

Derefter gås videre til opdelinger med tre indrykningsstreger, hvoraf der findes fire: "Ænder", "Gæs", "Kalkuner" og "Perlehøns". Da det var levende kalkuner af vægt, der skulle tariferes (3. opdeling) er den rigtige position: 0105 99 30 00.

0105             Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:
- Af vægt 185 g og derunder:
0105 11        -- Høns af arten Gallus domesticus:
--- Avls- og formeringshønekyllinger:
0105 11 11 00---- Æglægningsracereuro sats
0105 11 19 00---- Andre varereuro sats
--- Andre varer:
0105 11 91 00---- Æglægningsracereuro sats
0105 11 99 00---- Andre varereuro sats
0105 12 00 00-- Kalkunereuro sats
0105 13 00 00-- Ændereuro sats
0105 14 00 00-- Gæseuro sats
0105 15 00 00-- Perlehønseuro sats
- I andre tilfælde:
0105 94 00 00-- Høns af arten Gallus domesticuseuro sats
0105 99        -- Andre varer:
0105 99 10 00--- Ændereuro sats
0105 99 20 00--- Gæseuro sats
0105 99 30 00--- Kalkunereuro sats
0105 99 50 00--- Perlehønseuro sats


Tariferings-
bestemmelser
Tariferingen af varer styres af positionsteksterne, afsnits- og kapitelbestemmelser samt Almindelige Tariferingsbestemmelser.

PositionsteksterneEn lang række positioner omfatter flere varegrupper. I visse tilfælde er disse varegrupper i varebeskrivelsen (hovedpositionsteksten) adskilt af et semikolon. Det forekommer især, når varegrupperne eller de tilladte behandlinger er forskellige.

Eksempel:

"4202 Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter, våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af fødevarer og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulkanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir:"

Ved anvendelsen af sådanne positionstekster skal semikolon betragtes som en skarp adskillelse af varegrupperne.

De varer der er opfattet af første del af positionsteksten kan bestå af et hvilket som helst materiale, hvorimod de varer, som er omfattet af anden del af positionsteksten skal være fremstillet af de materialer som er nævnt sidst i positionsteksten, eller være helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir (afstivningsdelen kan være af træ, metal osv.).

Afsnits- og kapitelbestemmelserDisse bestemmelser er integrerede dele af nomenklaturen og er juridisk bindende. De betegnes derfor ofte "legale bestemmelser" for at afgrænse dem fra fx Forklarende Bemærkninger. De kan forekomme som afgrænsningsbestemmelser eller definitionsbestemmelser.

Afgrænsningsbestemmelser indeholder undtagelser for varer, som ikke hører under det pågældende afsnit eller kapitel. De giver således prioritet til visse afsnit eller kapitler, eller de fastslår tariferingen af varer, som kan omfattes af flere positionstekster.

Eksempel, bestemmelse 1 til kapitel 92:

"Dette kapitel omfatter ikke:

a) dele til almindelig anvendelse som defineret i bestemmelse 2 til afsnit XV, af uædle metaller (afsnit XV) og tilsvarende varer af plast (kapitel 39);

b) mikrofoner, forstærkere, højttalere, hovedtelefoner, afbrydere, stroboskoper og andre instrumenter, apparater eller andet tilbehør henhørende under kapitel 85 eller 90, der skal benyttes i forbindelse med instrumenter henhørende under nærværende kapitel, men som ikke er sammenbygget med eller anbragt i samme kabinet som disse;

c) instrumenter og apparater, der har karakter af legetøj (pos. 9503);

d) børster til rensning af musikinstrumenter (pos. 9603);

e) samlerobjekter og antikviteter (pos. 9705 eller 9706)."

Definitionsbestemmelserne indeholder en nærmere beskrivelse (definition) af en positions vareområde.

Eksempel, 6 til kapitel 49; "Ved "børnebilledbøger" (pos. 4903) forstås bøger for børn, hvori teksten er af underordnet betydning i forhold til billederne.

Almindelige tariferings-
bestemmelser
De almindelige tariferingsbestemmelser - ofte forkortet ATB - er ligeledes en integreret, juridisk bindende del af nomenklaturen. Tariferingen af en vare sker som udgangspunkt ved hjælp af positionsteksterne og afsnits- og kapitelbestemmelserne (ATB bestemmelse 1). Hvis en vares tarifering ikke kan afgøres alene ved hjælp af positionsteksterne og afsnits- og kapitelbestemmelserne, foretages tariferingen i henhold til de øvrige bestemmelser i ATB. Det er især tilfældet for ukomplette eller ufærdige varer (herunder vareemner), usamlede varer og blandede eller sammensatte varer (herunder visse sæt til detailsalg).

Når en bestemt vare nævnes i en positionstekst, omfatter positionen også ukomplette eller ufærdige varer af den omhandlede art, for så vidt de fremtræder som i det væsentlige komplette eller færdige. Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, hører materialet under positionen i såvel ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer, forudsat at der ikke ved blandingen er skabt et produkt, der er mere detaljeret beskrevet i en anden position.

Kan varer ved anvendelse af ovennævnte regler eller af andre årsager henføres under to eller flere positioner afgøres tariferingen efter følgende prioritetsrækkefølge:

1) Den mest specificerede varebeskrivelse
2) Karaktergivende materiale eller bestanddel
3) Positionen med det højeste nummer

Denne regel anvendes dog kun, hvis ikke andet er bestemt i positionsteksterne eller i bestemmelser til afsnit eller kapitler.

Varer, som ikke kan tariferes i henhold til ovenstående bestemmelser, tariferes i samme position som de varer, hvormed de har mest til fælles. Lighed kan fx afhænge af beskrivelse, karakter, anvendelse mv. Denne tariferingsregel anvendes sjældent, da de fleste positioner indeholder en gruppe omfattende "andre varer".

Etuier, æsker mv. som er specielt udformet til en bestemt vare eller sæt af varer, anvendelige til langtidsbrug, og som foreligger sammen med de varer, hvortil de er bestemt, tariferes i samme position som de pågældende varer, såfremt de er af den art, der sædvanligvis sælges sammen med disse.

Medmindre andet følger af ovennævnte, skal emballagematerialer og pakningsgenstande, som foreligger sammen med deres indhold, tariferes sammen med varerne, såfremt de er af den art, der sædvanligvis anvendes til pakning af sådanne varer. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende i tilfælde, hvor emballagematerialerne eller pakningsgenstandene tydeligt er egnede til anvendelse flere gange. 

Tariferingen af varer i underpositioner sker efter samme regler som ovenfor anført.

DomspraksisDet følger af EU-Domstolens faste praksis, jf. blandt andet Domstolens dom i sag C-11/93 (Siemens Nixdorf), at det afgørende kriterium for tariferingen af varer i den kombinerede nomenklatur som udgangspunkt skal findes i varernes objektive kendetegn og egenskaber, således som disse fremgår af positionsteksterne og bestemmelserne til afsnit eller kapitler, samt for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster, efter de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur.

Tariferings-
forordninger
Kommissionen vedtager jævnligt forordninger om tarifering af forskellige konkrete varer. Disse forordninger offentliggøres, ligesom Den Kombinerede Nomenklatur, i EU-Tidende, afdeling L. Tariferingsforordningerne er juridisk bindende med hensyn til tariferingen af de pågældende varer. 

Tariferingshjælpe-
midler
Forklarende Bemærkninger
Verdenstoldorganisationen (WCO) og EU-Kommissionen har hver udgivet en vejledning om tarifering af varer i form af "Forklarende Bemærkninger" til henholdsvis HS-nomenklaturen og KN.

I Danmark er disse vejledninger samlet i én dansk udgave, der udgives af SKAT under titlen "Forklarende bemærkninger til Toldtariffen".

Heri findes nærmere vejledning om, hvilke varer, der er omfattet af eller undtaget fra de enkelte afsnit, kapitler og positioner i Toldtariffen. For at lette identifikationen af varer indeholder bemærkningerne i stort omfang oplysninger om varernes udseende, fremstillingsmåde, anvendelse osv.

Bemærkningerne kan udelukkende betragtes som retningsgivende for varers tarifering i Toldtariffen.

Tariferingsafgørelser
SKAT udgiver publikationen "Tariferingsafgørelser", der indeholder afgørelser og definitioner, herunder tariferingsudtalelser fra Verdenstoldorganisationen (WCO), der er retningsgivende for tarifering af varer, og tariferingsforordninger fra EU-Kommissionen, der er bindende for tariferingen af de pågældende varer.

Offentliggørelse mv.
De nævnte hjælpemidler kan ligesom Toldtariffen købes i boghandelen. Det er muligt at oprette en abonnementsordning for levering af rettelser til bøgerne.

eVITA (Elektronisk Videnbaseret Tariferingssystem)
SKAT har endvidere udviklet et edb-baseret tariferingssystem, EVITA, hvor Toldtariffen og Forklarende bemærkninger til Toldtariffen indgår som hovedelementer.

Systemet er tilgængeligt på følgende adresse: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=112508

Databasen kan findes på denne adresse: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

TariferingsvejledningSKAT kan give mundtlig - også telefonisk - vejledning om varers tarifering, såvel ved indførsel som ved udførsel.

Oplysningerne om tarifering kan være generelle, fx om reglerne for tarifering af tekstilvarer. For tarifering af en konkret vare kræves en udtømmende beskrivelse af varens art, sammensætning mv., og at der ikke er tvivl om varens tarifering.

Mundtligt afgivne oplysninger om varers tarifering er uforbindende for SKAT. Virksomheder, der er i tvivl om en konkret vares tarifering, bør indhente en bindende tariferingsoplysning (BTO).