Om kompetencen til at behandle omstruktureringssagerne henvises til afsnit S.D.1.1.1

Ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning skal som hovedregel ledsages af udkast til regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. spaltningsdatoen. I regnskabsopstillingen skal i skemaform angives:

  1. Det indskydende selskabs balance før spaltningen
  2. Det eller de modtagende selskabers balancer før spaltningen, hvis spaltningen sker til et eksisterende selskab/eksisterende selskaber
  3. Overtagne aktiver og passiver
  4. Eventuelle reguleringer
  5. Åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber og
  6. Balancen for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører.

Dette materiale skal som hovedregel som minimum være til stede, før sagsbehandlingen kan påbegyndes. Det er desuden hensigtsmæssigt, at regnskabsopstillingen ledsages af noter. Endelig er det for spaltninger, hvor det indskydende selskab ikke ophører, relevant at oplyse, om det indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionærer eller tredjemand i øvrigt har stillet kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelser for det modtagende selskab. Told- og skatteforvaltningen vil naturligvis efter behov udbede sig øvrige oplysninger, hvis det viser sig nødvendigt i de konkrete sager.

Kombi-sagerI de såkaldte kombi-sager - dvs. sager, hvor en aktieombytning følges af en ophørsspaltning - er det naturligvis en betingelse, at det ved aktieombytningen stiftede selskab er stiftet senest pr. ombytningsdatoen, og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under iagttagelse af de i selskabslovgivningen fastsatte frister.

OmgørelseBerigtigelse af en spaltning, der ikke opfylder betingelserne i fusionsskatteloven for at kunne gennemføres skattefrit, forudsætter at der tillades omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Der er ikke hjemmel andre steder end i skatteforvaltningslovens § 29 til at foretage berigtigelse i denne situation, jf. SKM2004.33.TSS.

Kompetencen til at tillade omgørelse, er tillagt told- og skatteforvaltningen jf. skatteforvaltningslovens § 29.

Hvis omgørelse tillades, skal spaltningen på ny forelægges for den myndighed, som kan give tilladelse til skattefri spaltning.