Du har i visse tilfælde pligt til på erklæringsblanketten at give SKAT fuldmagt til indseende i (dvs. ret til at se) den udenlandske konto og indsende årlige oplysninger om kontoen.

A) Du skal hvert år uden opfordring senest ved selvangivelsesfristen sende følgende oplysninger til SKAT:

 • Identifikation af kontohaver (CPR-nr., navn og adresse) 
 • Pengeinstituttets navn og adresse 
 • Kontonr. 
 • Årets tilskrevne renter 
 • Dato for rentetilskrivningen 
 • Indestående ved årets udgang.

B) Du kan alternativt fra det udenlandske pengeinstitut indhente et tilsagn om, at pengeinstituttet påtager sig at sende oplysningerne som nævnt under A) til SKAT. Tilsagnserklæring skal være vedlagt erklæringsblanketten. Oplysningerne skal sendes senest 1. februar i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører.

C) Føres kontoen af andre end et pengeinstitut, skal du selv hvert år uden opfordring senest ved selvangivelsesfristen sende oplysningerne nævnt under A) til SKAT. 

Hvis SKAT ikke hvert år modtager de ønskede oplysninger om kontoen mv., kan SKAT pålægge dig at afvikle kontoen. Desuden kan du få daglige bøder, jf. skattekontrollovens § 9.

Hvis et af følgende forhold er opfyldt, skal du ikke give fuldmagt eller indsende årlige oplysninger som nævnt i punkt A:

 • Du er CVR-/SE-registreret, og kontoen er erhvervsmæssig. 
 • Kontoen er oprettet eller indskudsbeviset er erhvervet før den 1. oktober 1988. 
 • Kontoen er oprettet i et pengeinstitut i et land, der har tiltrådt EU-rentebeskatningsdirektivet eller tilsvarende aftaler om indsamling og udveksling af oplysninger. En oversigt over hvilke lande, der er omfattet, findes i Bilag, lande omfattet af EU-rentebeskatningsdirektivet eller lign. aftaler. 
 • Du er dansk statsborger, der er udsendt af den danske stat til tjeneste i udlandet, og du er fuldt skattepligtig til Danmark.
 • Du er samlevende ægtefælle med (eller hjemmeboende barn af) en, der er udsendt af den danske stat til tjeneste i udlandet, og du selv er fuldt skattepligtig til Danmark.

Opfylder du ikke længere mindst en af ovenstående betingelser for fritagelse, og opretholdes din konto, har du pligt til at give SKAT besked herom.