Med din underskrift giver du Skattestyrelsen fuldmagt til at indhente oplysninger hos det udenlandske pengeinstitut. Hvis afsnit 4 ikke er udfyldt, har du pligt til at indsende årlige oplysninger om kontoen på erklæringsblanketten.

A) Du skal hvert år senest ved selvangivelsesfristen sende følgende oplysninger til os:

 • Identifikation af kontohaver (cpr-nummer, navn og adresse)
 • Pengeinstituttets navn og adresse
 • Kontonummer
 • Årets tilskrevne renter
 • Dato for rentetilskrivningen
 • Indestående ved årets udgang.

B) Du kan også få det udenlandske pengeinstitut til at sende oplysningerne fra punkt A) til os. Det kræver, at pengeinstituttet udfylder en tilsagnserklæring og forpligter sig til at indsende de årlige oplysninger i stedet for dig.

Du skal sende tilsagnserklæringen sammen med erklæringsblanketten. Pengeinstituttet skal sende oplysningerne senest 1. februar i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører.

C) Hvis kontoen føres af andre end et pengeinstitut, skal du selv hvert år senest ved selvangivelsesfristen sende oplysningerne nævnt i punkt A) til os.

Hvis vi ikke hvert år modtager de ønskede oplysninger om kontoen mv., kan vi pålægge dig at afvikle kontoen. Desuden kan du få dagsbøder, jf. skattekontrollovens § 9.

Du skal ikke give fuldmagt eller indsende årlige oplysninger som nævnt i punkt A), hvis et af disse forhold er opfyldt:

 • Du er cvr-/se-registreret, og kontoen er erhvervsmæssig.
 • Kontoen er oprettet eller indskudsbeviset er erhvervet før den 1. oktober 1988.
 • Kontoen er oprettet i et pengeinstitut i et land, der er tiltrådt EU-rentebeskatningsdirektivet eller tilsvarende aftaler om indsamling og udveksling af oplysninger. Du finder en oversigt med de omfattede lande i Bilag - Lande omfattet af EU-rentebeskatningsdirektivet eller lign. aftaler.
 • Du er dansk statsborger, der er udsendt af den danske stat til tjeneste i udlandet, og du er fuldt skattepligtig til Danmark.
 • Du er samlevende ægtefælle med (eller hjemmeboende barn af) en, der er udsendt af den danske stat til tjeneste i udlandet, og du selv er fuldt skattepligtig til Danmark.
 • Du har pligt til at give os besked, hvis du ikke længere opfylder mindst en af ovenstående betingelser for fritagelse.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter