Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

I forbindelse med DJV 2019-2 er der sket en deling af afsnit G.A., således at de afsnit, der tidligere indeholdte regler om opkrævning, og som tidligere stod i G.A., nu er flyttet til den del af Den juridiske vejledning som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

  • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
  • Afsnit A.B Angivelse og afregning
  • Afsnit A.C Kontrol og straf
  • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

  • lovforkortelser
  • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
  • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
  • Fælles regler for Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
  • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:

Ny lovgivning - Nr.

Titel

Relevant for afsnit

Bekendtgørelse nr. 963 af 16. september 2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

G.A.1.1

Lov nr. 1110 af 13. november 2019

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love 

(Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

G.A.2.1

G.A.2.4.2

G.A.2.4.3

G.A.2.4.4.2.1

G.A.2.4.4.2.2

G.A.3.1.6.1

G.A.3.1.6.2.2.3

G.A.3.1.8

G.A.3.1.8.1

G.A.3.1.8.2

G.A.3.7.1

SKM2019.597.GÆLDST

Regulering af Inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2020

G.A.3.1.2.4.3.3

G.A.3.1.2.4.3.4

G.A.3.1.6.2.2.2

Lov nr. 1310 af 6. december 2019

Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige  

(Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsborgere)

G.A.3.1.2.5

Bekendtgørelse nr. 1513 af 18. december 2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

G.A.3.1.7.8

G.A.3.1.7.9

Lov nr. 1574 af 27. december 2019

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats

(Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkasso i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet)

G.A.2.1 

G.A.2.3

G.A.3.1.2.4.6

G.A.3.1.2.10

G.A.3.6.2.5

G.A.3.7.5

Bekendtgørelse nr. 1332 af. 9. december 2019

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 11 og 17-20, og §§ 3-8 i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love

(Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.)

G.A.2.4.2

G.A.2.4.3

G.A.2.4.4.1.1

G.A.2.4.4.2.1

G.A.2.4.4.2.2

SKM2019.660.GÆLDST

Ændring af praksis for afbrydelse af forældelse ved underretning om lønindeholdelse og beregning af ny forældelsesfrist

G.A.2.4.4.1.2

Afgørelser mv.

Kort beskrivelse

Relevant for afsnit

FM 2019.184

Skyldner havde gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, ved at have fortiet væsentlige oplysninger om sin økonomiske situation, herunder indflydelse på fondsmidler. Indflydelsen på fondsmidlerne bestod i, at skyldners børn var indsat som beneficiaris (begunstigede) i fonden.

G.A.3.1.7.5

UfR 2019.3585 VLK

Fogedretten afviste at foretage udlæg i en ejendom, der var købt for en udbetalt personskadeerstatning, og derfor blev ejendommen fundet udlægsfritaget.

G.A.3.2.2.1.3.2.2

UfR 2020.666 HK

Højesteret fandt, at Advokatnævnet var omfattet af begrebet det "offentlige" i gældsinddrivelseslovens forstand, jf. gældsinddrivelseslovens § 1. Det offentliges krav på sagsomkostninger måtte derfor anses for omfattet af loven. Fogedrettens kendelse om fremme af en udlægssag blev herefter ophævet af Højesteret og Advokatnævnets krav på sagsomkostninger skulle inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. (Dissens)

G.A.1.3

Se mere

For nærmere beskrivelse af de enkelte lovændringer, se G.A.1.1 Lovgrundlag for inddrivelse.