Resumé

Afsnittet indeholder:

  • Gældsstyrelsen (RIM) som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
  • Fælles regler for Gældsstyrelsens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
  • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

xÆndrede myndighedsbetegnelser i Den juridiske vejledning

I Den juridiske vejledning 2018-2 er myndighedsbetegnelsen SKAT erstattet af de nye myndighedsbetegnelser, det vil sige af betegnelsen "Skatteforvaltningen" eller den pågældende styrelses navn, fx "Gældsstyrelsen".

Der er desuden foretaget redaktionelle tilretninger af en række afgørelsesskemaer i Den juridiske vejledning som følge af de ændrede myndighedsbetegnelser.x

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:

Lov nr. 1564 af 12. december 2015 Udbudsloven

G.A.3.3.5

LOV nr. 551 af 29. maj 2018 Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

G.A.1.2.2

G.A.1.2.3

G.A.2.3

G.A.3.1.2.1

G.A.3.1.2.3

G.A.3.1.2.4.2

G.A.3.1.6.1

G.A.3.1.6.6

G.A.3.1.9.1

G.A.3.2.2.1.2

G.A.3.6.2.6

BKG nr. 576 af 29. maj 2018

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

G.A.1.1
G.A.1.2.2

G.A.2.1
G.A.2.3
G.A.3.1.1.1.3.2

G.A.3.1.1.1.3.3

G.A.3.1.2.1
G.A.3.1.2.3

G.A.3.1.2.4.3.3

BKG nr. 804 af 20. juni 2018

Bekendtgørelse om varetagelse af told- og skatteforvaltningens opgaver

 

 

BKG nr. 577 af 25. maj 2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

G.A.3.1.2.4.7
LOV nr. 548 af 30. maj 2017 Lov om ægtefællers økonomiske forhold G.A.3.4.1.4.9.12 

LOV nr. 285 af            29. marts 2017

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

G.A.2.6

 

BEK nr. 220 af 16. marts 2018 Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller intergrationsloven

G.A.3.2.2.1.3.3.5

SKM2018.22.LSR Da et krav vedrørende restskat for indkomståret 2008 ikke var forfaldent til betaling på modregningstidspunktet, kunne der ikke foretages modregning i et overskydende skattebeløb for indkomståret 2013. Landsskatteretten fandt derfor, at den af SKAT foretagne modregning var sket med urette.

G.A.3.1.4.3.2

 

SKM2018.27.LSR Landsskatteretten fandt, at SKAT ud fra en formodning om stråmandsvirksomhed med rette havde stillet krav om sikkerhedsstillelse ved et selskabs registrering vedrørende moms, A-skat og AM-bidrag, samt at SKATs afgørelse ikke var behæftet med mangler i relation til partshøring og begrundelse. G.A.3.3.1.2
SKM 2017.47.LSR Landsskatteretten fandt, at retten havde kompetence til at behandle en klage over SKATs afgørelse om modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2015 til dækning af sagsomkostninger til politiet. G.A.3.7.1
SKM2018.169.LSR Betalingsordning vedr. tilbagebetaling af feriepenge samt rykkergebyr

G.A.2.2.2.1 

G.A.3.1.1.1.3.2

 

SKM2018.171.LSR Fastsættelse af afdragsordning efter en betalingsevnevurdering

G.A.3.1.1.1.3.2

 SKM2018.188.SKAT

Nyt styresignal om ændring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når en kreditors krav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere forældes eller eftergives, eller når en skyldner har opnået gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord

G.A.3.3.8

SKM2018.194.VLR

Inddrivelse - fordring - udenlandsk myndighed

G.A.3.6.3 

 

SKM2018.206.BR   Sagen angik overordnet om det sagsøgende selskabs direktør, som havde bestemmende indflydelse på selskabet, var blevet tilgodeset økonomisk ved en række dispositioner foretaget af selskabet, og om selskabet hæftede for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i relation hertil.

G.A.3.3.7.2.2

SKM2018.229.BR 

Sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nulstillet A-skat og AM-bidrag over for hovedaktionæren og dennes ægtefælle, som var ansat i selskabet.

G.A.3.3.8

SKM.2018.249.SKAT Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2018

G.A.3.1.1.1.3.3 G.A.3.1.1.1.5 G.A.3.1.2.4.3.3  G.A.3.1.2.4.3.4  G.A.3.1.6.2.2.2

SKM.2018.349.SKTST Retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling

G.A.2.2.5

G.A.3.2.3 Konkursbegæring

Afsnittet er slettet.

Se G.A.3.4.1.3 Indgivelse af konkursbegæring

G.A.3.3.6.1

Generelt om reglerne om nægtelse og fratagelse af autorisationer og bevillinger

Afsnittet er præciseret og udbygget med et afsnit om Straffelovens § 78-79

G.A.3.3.6.4

Erhverv med hjemmel til at nægte og fratage erhvervstilladelser

Afsnittet er opdateret og ajourført bl.a. som følge af lov nr. 740 af 1/6 2015