Frister for rettidig betaling af moms fremgår af P.1.

Hvis momsen ikke betales rettidig, skal der betales månedlig rente for hver påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen, jf. OPKL § 7. Renten varierer og fastsættes ultimo hvert år gældende for det følgende kalanderår efter en fremgangsmåde fastsat i OPKL § 7, stk. 2. Den variable del er med virkning fra 1. januar 2009 fastsat til 0,2 pct. jf. SKAT-meddelelse SKM2008.1046.SKAT. Hertil skal tillægges 0,8 pct. efter OPKL § 7, stk. 1. Renten er herefter i alt 1,0 pct. pr. påbegyndt måned.

Er der foretaget en foreløbig fastsættelse af tilsvaret, beregnes renten fra den dag, momsen for den pågældende momsperiode forfaldt til betaling.

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af moms.

Restancer (herunder skyldig moms mv.) til SKAT registreres i Det Centrale Fordringsregister, som SKAT´s Hovedcenter er dataansvarlig for. De registrerede fordringer har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger vil blive slettet i registret, når fordringerne er indfriet. Oplysningerne i registret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder, såsom kommuner, politimyndigheder m.fl. 

Der kan i henhold til § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages lønindeholdelse for momsrestancer hos skyldneren. For en nærmere beskrivelse af reglerne om lønindeholdelse henvises til Inddrivelsesvejledningens afsnit I.3.3.