For virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer af varer og ydelser) overstiger 1 mio. kr., men ikke overstiger 15 mio. kr. årligt, er momsperioden kvartalet.

Disse virksomheder skal afgive momsangivelse senest 1 måned og 10 dage efter momsperiodens udløb. Fx skal momsangivelsen for januar kvartal afgives senest 10. maj. Angivelse for april kvartal skal dog først ske 1 måned og 17 dage efter periodens udløb.

En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr., jf. P.1.2.1. Overstiger virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen 1 mio. kr., men ikke 15 mio. kr., skal de afregne moms hvert kvartal.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Momsen forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af momsen skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister 2009

For kvartalerne januar, april og juli 2009 gælder der dog længere angivelses- og betalingsfrister.

Se § 7 i lov nr. 175 af 12. marts 2009 (som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009):

"§ 7. Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 3, udskydes til den 2. juni 2009, for så vidt angår januar kvartal 2009. For april kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. september 2009. For juli kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. december 2009."