Der henvises til bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

Virksomheder med et særligt stort energiforbrug kan få tilladelse til månedsvis tilbagebetaling. Tilbagebetalingen vedrører godtgørelsesberettigede afgifter af olie, el, kul, naturgas og bygas samt godtgørelsesberettiget CO2-afgift.

Virksomheder, der har tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til CO2-afgift, og som har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift, kan også opnå fremskyndet (månedsvis) udbetaling af tilskud til CO2-afgift.

Det samlede energiafgiftsbeløb skal mindst udgøre 30.000 kr. om året. Endvidere kan afgift af svovlfattig dieselolie og af gas, der anvendes ved rutekørsel, tilbagebetales fremskyndet. Det samme gælder afgift af el til drift af eltog. Opgørelsen foretages for en kalendermåned ad gangen. Hvis beløbet udgør mindst 5.000 kr., kan virksomheden umiddelbart efter månedens udløb anmode om tilbagebetaling af afgift. Tilbagebetalingen kan dog omfatte flere måneder under ét, sådan at beløbet overstiger 5.000 kr. 

Den fremskyndede tilbagebetaling sker ved, at virksomheden efter månedens udløb på blanketten: Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling (Blanket nr. 23.001) fremsender en anmodning til told- og skatteforvaltningen om fremskyndet tilbagebetaling af månedens tilfakturerede afgift mv.

Til fremskyndet udbetaling af tilskud til CO2-afgift skal blanketten: Anmodning - tilskud til CO2-afgift (Blanket nr. 24.001) anvendes. Nogle væksthusgartnere og industrivirksomheder skal dog benytte blanket nr. 24.002. Virksomheder, der er optaget i ordningen, må ikke sideløbende helt eller delvis foretage fradrag for disse afgifter i virksomhedens momsangivelse. Moms af de pågældende energiafgiftsbeløb godtgøres ikke via ordningen, men skal angives som købsmoms i virksomhedens momsangivelse.

Der henvises iøvrigt til punktafgiftsvejledningens afsnit F.7.