Ovennævnte love fastsætter de nærmere regler for angivelse og betaling af moms samt følgerne af, at disse regler ikke overholdes.

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a skal efter udløbet af hver momsperiode indsende momsangivelse.

Angivelsen skal indeholde (beløb i hele kroner):

 • Salgsmoms (udgående moms),
 • Moms af varekøb fra udlandet (udgående moms),
 • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt (udgående moms),
 • Købsmoms (indgående moms),
 • Energiafgifter,
 • Afgiftstilsvar,
 • Rubrik A - varer, jf. nedenfor
 • Rubrik A - ydelser, jf. nedenfor
 • Rubrik B - varer Ny tekst startEU-salgsangivelseNy tekst slut, jf. nedenfor
 • Rubrik B - varer, ikke EU-salgsangivelse, jf. nedenfor
 • Rubrik B - ydelser, jf. nedenfor
 • Rubrik C - værdien af andre varer og ydelser, som kan sælges momsfrit efter §§ 14-21 d og § 34.

I rubrik A - varer anføres:

 • Værdien uden moms af varekøb fra registrerede virksomheder i andre EU-lande (EU-erhvervelser), jf. momslovens § 11
 • Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg her til landet, jf. momsbekendtgørelsens § 83, og
 • Værdien uden moms af udenlandske virksomheders installation og montering her i landet, jf. momsbekendtgørelsens § 78, stk. 1

I rubrik A - ydelser anføres:

 • Værdien uden moms af køb af ydelser omfattet af hovedreglen i momslovens § 16, stk. 1 i andre EU-lande, hvor virksomheden er betalingspligtig for momsen efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 3

I rubrik B - varer Ny tekst startEU-salgsangivelse Ny tekst slutanføres:

 • Værdien uden moms af varesalg til Ny tekst startregistrerede købere iNy tekst slut andre EU-lande, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4
 • Værdien uden moms af fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. momsbekendtgørelsens § 82, stk. 2, og
 • Værdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande, jf. momsbekendtgørelsens § 77

Ny tekst startI rubrik B - varer, ikke EU-salgsangivelse anføres:Ny tekst slut

 • Ny tekst startVærdien uden moms af leverancer af nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 2Ny tekst slut
 • Ny tekst startVærdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande, jf. momsbekendtgørelsens § 77Ny tekst slut
 • Ny tekst startVærdien uden moms af fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. momsbekendtgørelsens § 82, stk. 2Ny tekst slut

I rubrik B - ydelser anføres:

 • Værdien uden moms af salg af ydelser omfattet af hovedreglen i momslovens § 16 til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserne

Varesalg uden moms til Ny tekst startregistrerede købere i Ny tekst slutandre EU-lande, jf. § 34, stk. 1, nr. 1-4, og rubrik B-varer EU-salgsangivelse, skal endvidere listeangives (indberettes til VIES). Det samme gælder ydelser leveret uden moms, hvor køberen er betalingspligtig for momsen af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, jf. rubrik B-ydelser. Se N.4.

Salg af nye transportmidler forsendt eller transporteret til privatpersoner i andre EU-lande, jf. § 34, stk. 1, nr. 2, skal således anføres i rubrik B - varer, ikke EU-salgsangivelse, og der skal ikke indsendes listeoplysninger. Tilgengæld skal der indsendes fakturakopi til SKAT, se N.3.

Ny tekst startDe ovenfor beskrevne regler har virkning for angivelse for perioder, der begynder den 1. juli 2011 eller senere, jf. bekendtgørelse nr. 274 af 23. marts 2011, § 2.Ny tekst slut.

Indberetning og betaling via internettet

Ny tekst startEfter momsbekendtgørelsens § 49a, jf. bekendtgørelse nr. 794 af 29. juni 2011, skal virksomhederne elektronisk afregne og angive moms til SKAT på skat.dk/TastSelv Erhverv, jf. dog stk. 2.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter § 49, stk. 2, afregner og angiver virksomheder, der ikke råder over eget teknisk udstyr til elektronisk afregning og angivelse af moms efter stk. 1, moms ved at benytte en blanket, udarbejdet af SKAT.Ny tekst slut

Underskrift af papirindberetning

Angivelsen skal være underskrevet af den, der tegner virksomheden, eller af en, der har fået fuldmagt af virksomheden. Fuldmagtsforholdet skal kunne dokumenteres over for SKAT ved forevisning af en fuldmagtserklæring eller lignende.

Rettidig betaling og indberetning

Indberetning er sket retttidigt, hvis virksomheden har fået kvittering for indberetningen inden kl. 24 på den sidste rettidige indberetningsdag.

Betaling er sket rettidig, når

 • beløbet, der skal betales, betales via netbank og bliver trukket på virksomhedens konto senest sidste rettidige betalingsdag og er sket i henhold til bankens regler vedrørende tidsfrister for netbankoverførsler.
 • anmodning om overførsel af det beløb, der skal betales, er virksomhedens pengeinstitut i hænde, sådan at overførslen fra virksomhedens konto til SKAT´s konto kan ske senest på sidste rettidige betalingsdag.
 • beløbet, der skal betales, er indbetalt til et posthus, et pengeinstitut eller til SKAT senest sidste rettidige betalingsdag.

Falder sidste rettidige betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. OPKL § 2, stk. 3.

Generelt

Virksomheden skal indsende angivelse for hver momsperiode, selv om der ikke skal indbetales moms, enten fordi momstilsvaret er nul, eller fordi købsmomsen overstiger salgsmomsen. I sidstnævnte tilfælde skal momstilsvaret tydeligt markeres med et minus.

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer mv. af varer og ydelser) overstiger 15 mio. kr. årligt har kalendermåneden som momsperiode. En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr.

Månedsafregnende virksomheder skal angive momsen senest 25 dage efter momsperiodens udløb. Fx. skal momsangivelsen for januar måned afgives senest 25. februar. Angivelse for juni måned skal dog først ske 1 måned og 17 dage efter periodens udløb.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Momsen forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af momsen skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister 2009

For kalendermånederne januar - oktober 2009 gælder der dog længere angivelses- og betalingsfrister.

Se § 5, i lov nr. 175 af 12. marts 2009 (som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009):

"§ 5. Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 2, udskydes for månederne januar 2009 til og med juni 2009 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb. Virksomhedens angivelse for juli 2009 skal foretages senest den 21. september 2009. Virksomhedens angivelse for august 2009 skal foretages senest den 13. oktober 2009. Virksomhedens angivelse for september 2009 skal foretages senest den 9. november 2009. Virksomhedens angivelse for oktober 2009 skal foretages senest den 1. december 2009.

Stk. 2. Hvis den sidste rettidige angivelsesdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag."

For virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer af varer og ydelser) overstiger 1 mio. kr., men ikke overstiger 15 mio. kr. årligt, er momsperioden kvartalet.

Disse virksomheder skal afgive momsangivelse senest 1 måned og 10 dage efter momsperiodens udløb. Fx skal momsangivelsen for januar kvartal afgives senest 10. maj. Angivelse for april kvartal skal dog først ske 1 måned og 17 dage efter periodens udløb.

En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr., jf. P.1.2.1. Overstiger virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen 1 mio. kr., men ikke 15 mio. kr., skal de afregne moms hvert kvartal.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Momsen forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af momsen skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister 2009

For kvartalerne januar, april og juli 2009 gælder der dog længere angivelses- og betalingsfrister.

Se § 7 i lov nr. 175 af 12. marts 2009 (som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009):

"§ 7. Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 3, udskydes til den 2. juni 2009, for så vidt angår januar kvartal 2009. For april kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. september 2009. For juli kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. december 2009."

For virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer mv. af varer og ydelser) ikke overstiger 1 mio. kr. årligt, er momsperioden første og andet halvår af kalenderåret.

Disse virksomheder skal afgive momsangivelse senest den 1. dag i den tredje måned efter momsperiodens udløb. Det betyder, at momsangivelsen for perioden januar-juni skal afgives senest 1. september, og at momsangivelsen for perioden juli-december skal afgives senest 1. marts.

En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr., jf. P.1.2.1. Overstiger virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen 1 mio. kr., men ikke 15 mio. kr., skal de afregne moms hvert kvartal, jf. P.1.2.2.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Afgiften forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af moms skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister

For 2. kalenderhalvår 2008 gælder der i praksis for mange virksomheder en længere angivelses- og betalingsfrist.

Se § 8 i lov nr. 175 af 12. marts 2009:

"§ 8. For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode for såvel anden halvdel af kalenderåret 2008 som første halvdel af kalenderåret 2009, sammenlægges anden halvdel af kalenderåret 2008 med første halvdel af kalenderåret 2009, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En virksomhed kan ved at indgive særskilt momsangivelse for anden halvdel af kalenderåret 2008 vælge, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse.

Stk. 3. En momsangivelse indgivet i medfør af stk. 2 kan tilbagekaldes, indtil den angivelsesfrist, som er nævnt i stk. 1, er udløbet. Hvis virksomhedens moms vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008 er indbetalt, kan momsangivelsen dog kun tilbagekaldes, hvis den indbetalte moms tilbagebetales efter § 9. Den særskilte momsangivelse anses for tilbagekaldt ved tilbagebetaling efter § 9."

Nyregistrerede virksomheder

Nye virksomheder, der anmeldes til registrering, skal som hovedregel registreres med kvartalet som momsperiode i den første tid efter registreringen. Selv om virksomheden i etableringsperioden forventer en årlig omsætning på over 15 mill. kr. og derfor efter § 57, stk. 2, skal anvende kalendermåneden som momsperiode, skal virksomheden som udgangspunkt fra starten registreres med kvartalet som momsperiode.

Tilsvarende skal virksomheder med en forventet årlig omsætning, der ikke overstiger 1 mill. kr. i starten anvende kvartalet som momsperiode, uanset disse virksomheder efter § 57, stk. 4, har kalenderhalvåret som momsperiode.

Der gælder dog den undtagelse, at hvis virksomhedens forventede momspligtige leverancer overstiger 20 mill. kr., registreres virksomheden med kalendermåneden som momsperiode.

Virksomheden skal ved anmeldelsen til registrering oplyse, hvis den forventede omsætning overstiger 20 mill. kr., jf. lovens § 47, stk. 5, 4. pkt. Tilsidesætter virksomheden denne oplysningspligt, og konstateres det efterfølgende, at virksomhedens omsætning i det første år efter registreringen har oversteget 20 mill. kr., kan virksomheden blive pålagt en bøde. Det gælder, hvis det fx på grund af virksomhedens forhold burde have stået denne klart ved anmeldelsen til registrering, at den årlige omsætning allerede fra starten ville overstige de 20 mill. kr.

Ændring af en virksomheds momsperiode foretages automatisk af SKAT. Ændringen sker på grundlag af virksomhedens momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer mv. af varer og ydelser) i en 12-måneders periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret og første halvår af det følgende kalenderår.

Hvis virksomheden ikke har foretaget rettidig angivelse af momsen, og told- og skatteforvaltningen i stedet har foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens momstilsvar efter OPKL § 4, stk. 1, opgøres virkomhedens omsætning i den pågældende periode på grundlag heraf. Denne omsætning medregnes til virkomhedens omsætning i ovennævnte 12-måneders periode. Ændringen har virkning fra og med 1. januar i året efter udløbet af denne 12-måneders periode. Ændring af momsperiode og angivelsesfrist efter denne bestemmelse kan kun ske én gang om året.

Virksomhedens momsperiode kan dog kun forlænges, hvis virksomheden for momsperioderne i hele den 12-måneders periode har angivet og indbetalt momsen rettidigt efter loven.  

Anmodning om ændring af momsperiode En virksomhed, der anvender kvartalet som momsperiode, kan anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at anvende kalendermåneden som momsperiode, jf. momslovens § 57, stk. 7, 1. pkt. og P.1.2.1.

En virksomhed, der anvender halvåret som momsperiode, kan anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at anvende kalendermåneden eller kvartalet som momsperiode, jf. momslovens § 57, stk. 7, 2. pkt. samt P.1.2.1 eller P.1.2.2.

Ændring af momsperioden kan kun ske med virkning fra 1. januar eller 1. juli, og anmodning om ændring skal ske senest 1 måned før ændringen ønskes iværksat. En virksomhed, der efter anmodning får ændret sin momsperiode, kan ikke inden for de følgende 2 år få lov til at ændre momsperioden efter anmodning.

Der henvises til bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

Virksomheder med et særligt stort energiforbrug kan få tilladelse til månedsvis tilbagebetaling. Tilbagebetalingen vedrører godtgørelsesberettigede afgifter af olie, el, kul, naturgas og bygas samt godtgørelsesberettiget CO2-afgift.

Virksomheder, der har tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til CO2-afgift, og som har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift, kan også opnå fremskyndet (månedsvis) udbetaling af tilskud til CO2-afgift.

Det samlede energiafgiftsbeløb skal mindst udgøre 30.000 kr. om året. Endvidere kan afgift af svovlfattig dieselolie og af gas, der anvendes ved rutekørsel, tilbagebetales fremskyndet. Det samme gælder afgift af el til drift af eltog. Opgørelsen foretages for en kalendermåned ad gangen. Hvis beløbet udgør mindst 5.000 kr., kan virksomheden umiddelbart efter månedens udløb anmode om tilbagebetaling af afgift. Tilbagebetalingen kan dog omfatte flere måneder under ét, sådan at beløbet overstiger 5.000 kr. 

Den fremskyndede tilbagebetaling sker ved, at virksomheden efter månedens udløb på blanketten: Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling (Blanket nr. 23.001) fremsender en anmodning til told- og skatteforvaltningen om fremskyndet tilbagebetaling af månedens tilfakturerede afgift mv.

Til fremskyndet udbetaling af tilskud til CO2-afgift skal blanketten: Anmodning - tilskud til CO2-afgift (Blanket nr. 24.001) anvendes. Nogle væksthusgartnere og industrivirksomheder skal dog benytte blanket nr. 24.002. Virksomheder, der er optaget i ordningen, må ikke sideløbende helt eller delvis foretage fradrag for disse afgifter i virksomhedens momsangivelse. Moms af de pågældende energiafgiftsbeløb godtgøres ikke via ordningen, men skal angives som købsmoms i virksomhedens momsangivelse.

Der henvises iøvrigt til punktafgiftsvejledningens afsnit F.7.

Modtages momsangivelsen ikke, foretager told- og skatteforvaltningen en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar til et skønsmæssigt beløb.

De foreløbige fastsættelser udsendes for hver momsperiode efter udløbet af fristen for indsendelse af angivelse.

Der betales en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse.