I § 69, stk. 3-6, er defineret, hvad der forstås ved brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, dvs. de varer/genstande, som er omfattet af brugtmomsordningen.

Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter er omfattet af de særlige definitioner i EU's toldtarif. I de fleste tilfælde er definitionen identisk med en KN-kode, dvs. den kombinerede nomenklatur i toldtariffen.

Vedbrugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation.

Levende dyr
Levende dyr er også omfattet af ordningen. EF-domstolen har i sagen C-320/02 Förvaltnings AB Stenholmen udtalt, at artikel 26 a i 6. momsdirektiv (nu artiklerne 311-343 i Momssystemdirektivet) skal fortolkes således, at levende dyr kan betragtes som brugte genstande i bestemmelsens forstand. En hest, som blev købt fra en privatperson (en anden end opdrætteren), og som efter at være trænet op til ridehest blev solgt videre, kunne betragtes som en brugt genstand i direktivets forstand. Se iøvrigt afsnit D.A.4.1.3 i Den juridiske Vejledning.

Løsøre
Er der tale om en løsøregenstand skal den bevare sin identitet.

Ædelmetaller og ædelstene er generelt ikke omfattet af begrebet brugte varer, medmindre de er forarbejdet til smykker, mønter og lign.

Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter er heller ikke omfattet af begrebet brugte varer, men er omfattet af de særlige definitioner i EU's toldtarif, se nedenfor.

En vare anses normalt for brugt, når den er taget i brug.

Transportmidler
En undtagelse herfra er imidlertid transportmidler. Her gælder særlige regler. Et transportmiddel, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses således kun for brugt, hvis det ikke er omfattet af definitionen af nye transportmidler i § 11, stk. 4.

Det betyder, at følgende transportmidler, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses for brugte (D.A.4.8.1):

 • Motordrevet landkøretøj (motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber og knallerter) med et slagvolumen på over 48 ccm eller en effekt på over 7,2 kW (ca. 10 HK), når leveringen sker mere end 6 måneder efter første ibrugtagning, og køretøjet har kørt mere end 6.000 km.
 • Båd på over 7,5 meter, når leveringen sker mere end 3 måneder efter første ibrugtagning, og båden har sejlet mere end 100 timer .
 • Fly med en højest tilladt startvægt på over 1.550 kg, når leveringen sker mere end 3 måneder efter første ibrugtagning, og flyet har fløjet mere end 40 timer.

Alle andre transportmidler end de ovenfor nævnte betragtes som brugte umiddelbart efter ibrugtagning.

Ved kunstgenstande forstås:

 • Varer henhørende under KN-kode 97 01, dvs. malerier, kollager og lign., tegninger og pasteller, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Undtaget herfra er bygnings- og maskintegninger samt egne tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, hånddekorerede industriprodukter, malede teaterkulisser, atelierbagtæpper og lign.
 • Varer henhørende under KN-kode 97 02, dvs. originale stik, tryk og litografier. Herved forstås et begrænset antal direkte aftryk i sort og hvid eller i farve af én eller flere plader, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Det er uden betydning, hvilken teknik og hvilket materiale, kunstneren har anvendt, dog må der ikke være benyttet nogen mekanisk eller fotomekanisk proces.
 • Skulpturer henhørende under KN-kode 97 03, udført af kunstneren selv, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer, kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger. Antallet på otte afstøbninger kan dog overskrides, såfremt afstøbningerne er foretaget før den 1. januar 1989, og skulpturen ikke har karakter af en handelsvare.
 • Tapisserier og vægtekstiler, henhørende under KN-kode 58 05 og 63 04, udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver.
 • Keramiske unika, udført i hånden af kunstneren og signeret af denne. Det forhold at kunstneren arbejder ud fra et tema og fremstiller forskellige varianter, fratager ikke nødvendigvis genstandene deres karakter af unika, jf. TfS 2000, 156.
 • Emaljearbejder på kobber, udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af kunstnerens atelier, bortset fra bijouterivarer og guld- og sølvsmedearbejder.
 • Fotokunst, se nærmere afsnit R.3.2.1

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2001.644.TSS udtalt, at messehagler ikke er omfattet af § 69, stk. 4, og derfor ikke kan anses som kunstgenstande i momslovens forstand.

Skatterådet anså i SKM2007.540.SR ikke en kunstners samlede leverance som levering af egentlige kunstgenstande i form af skulpturer, men derimod som en samlet kunstnerisk udsmykningsydelse, som var momsfritaget efter § 13, stk. 1, nr. 7. Der var tale om udførelse af kunstværker i form af bl.a. skulpturer, der var integrerede bygningsinstallationer, samt vand- og lysinstallationer, der udsmykkede gulv, loft og rum i en bygning. Kunstværkerne kunne som helhed ikke anses for at opfylde betingelserne for at udgøre skulpturer, omfattet af momslovens § 69, stk. 4, nr. 2. Sagen er nærmere omtalt i afsnit D.A.5.7 i Den Juridiske Vjeledning og i afsnit G.6.

Ny tekst startSe SKM2011.349.LSR, hvori Landsskatteretten stadfæstede SKAT´s bindende svar, hvorefter alle en virksomheds håndproducerede glasarbejder, ikke kunne anses for unika, og dermed omfattet af momslovens begreb kunstgenstande.Ny tekst slut

Ny tekst startI SKM2011.348.LSR, fandt Landsskatteretten at aftryk af barnehænder og -fødder i bronce ikke kunne anses som kunstgenstande.Ny tekst slut

Fra 1. juli 2006 er fotokunst blevet omfattet af momslovens definition af kunstgenstande, og dermed blevet ligestillet med traditionel kunst, jf. lov nr. 518 af 7. juni 2006. Der er tale om fotografier, som er taget af kunstneren, aftryk foretaget af kunstneren eller under dennes tilsyn, og som er signerede og nummererede i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.

Det er ikke alle fotografier der kan anses for kunst, herunder ikke portrætfotos fremstillet med henblik på salg til afbillede personer eller deres nærtstående.

Som udgangspunkt vil der være tale om fotokunst, hvis det fotografiske værk er udført af en person, der er medlem af Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund, Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK), Danske Billedkunstneres Fagforening, eller har gennemgået en uddannelse på Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller en udenlandsk uddannelsesinstitution på samme niveau.

Værket skal være signeret af kunstneren, og der må højest fremstilles og sælges 30 eksemplarer af det pågældende værk. Hvis der i konkrete tilfælde opstår tvivl om, hvorvidt et givent foto kan anses for kunst, kan SKAT anmode Akademiraadet om en udtalelse herom.

Ved samlerobjekter forstås:

 • Frimærker og lign., der henhører under KN-kode 97 04. Herunder henhører endvidere stempelmærker, postmærker, førstedagskuverter, helsager og lign., makulerede eller umakulerede, forudsat de ikke er eller bliver gangbare.
 • Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter, herunder veteranbiler, der henhører under KN-kode 97 05.

Forklarende bemærkninger til KN 97 05 (uddrag):

1. Denne position omfatter motorkøretøjer, der er:
- i original stand, som er uden væsentlige ændringer ved chassis, styre- og bremsesystem, motor osv.
- mere end 30 år gamle og
- af en model eller type, som ikke længere produceres.

Motorkøretøjer anses imidlertid ikke for at have historisk eller etnografisk værdi og er undtaget fra denne position, hvis de kompetente myndigheder fastslår, at motorkøretøjerne ikke illustrerer et væsentligt trin i menneskets udvikling eller ikke belyser en periode i denne udvikling.

Sådanne køretøjer skal også besidde de fornødne egenskaber for at kunne indgå i en samling og derfor:
- besidde en vis sjældenhedsværdi
- normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål
- er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende brugbare genstande
- har en betydelig værdi.

2. Som samlerobjekter af historisk værdi betragtes også:
a. motorkøretøjer, der - uanset fremstillingsåret - bevisligt er blevet anvendt ved en historisk begivenhed,
b. væddeløbskøretøjer, der bevisligt er blevet tegnet, bygget og anvendt udelukkende til konkurrenceformål, og har opnået betydelige resultater ved prestigefyldte nationale eller internationale motorvæddeløb.

3. Genstande af den art, der anvendes som dele eller tilbehør til nævnte motorkøretøjer, tariferes i denne position, hvis de i sig selv er samlerobjekter, uanset om de er bestemt til montering i de pågældende køretøjer
Bevis herfor kan aflægges i form af behørig dokumentation, fx leksika eller fagbøger eller erklæringer fra anerkendte eksperter.

Ovenstående bemærkninger gælder med de fornødne tillempninger også for motorcykler.

Undtaget fra positionen er efterligninger (kopier) af originalmodeller.

Salg af nye, ubrugte Danmøntkort er ikke samlerobjekt i momslovens forstand, men er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra d, og dermed momsfritaget. Det gælder uanset, at salget sker til samlerbrug til en pris, der ligger over kortets betalingsværdi med tillæg af sædvanlige ekspeditionsgebyrer. Det fremgår af TfS 1999, 694.

Ved antikviteter forstås genstande, der henhører under KN-kode 97 06, dvs. genstande som hverken er kunstgenstande eller samlerobjekter, men som er over 100 år gamle.