Et nyt motorkøretøj, som af sælgeren eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen i et andet EU-land, kan leveres momsfrit, jf. § 34, stk. 1, nr. 2.

Ved en erhverver i et andet EU-land forstås en person, der har sin bopæl i et andet EU-land. Dvs. at køberen på leveringstidspunktet skal have sin bopæl i et andet EU-land. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at køberen på et senere tidspunkt får sin bopæl i et andet EU-land. Se SKM2006.170.SKAT.

Hvis sælgeren i forbindelse med salget får forevist et dansk pas eller tilsvarende dansk legimation, må sælgeren på anden vis sikre sig, at køberen på leveringstidspunktet har sin bopæl i et andet EU-land.

Hvis ikke sælgeren kan fremlægge dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, skal der afregnes dansk moms af salget.

Om god tro, se I.1.1.1.

Disse særregler er indført i 1991 ved Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af 16. december 1991, som ændrede 6. momsdirektiv. Særreglerne findes nu i Momssystemdirektivet. Se evt. sammenligningstabellen i direktivets bilag XII.

Bestemmelsen er en følge af, at der altid skal betales moms i erhvervelseslandet af nye motorkøretøjer.

Om definitionen af nye motorkøretøjer henvises til afsnit Q.2.6.1.

Det fremgår af momsbekendtgørelsen, § 44, stk. 1,  at der gælder særlige krav til indholdet af fakturaen ved salg af nye transportmidler til andre EU-lande. Det fremgår endvidere af § 44, stk. 3, at registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande skal indsende kopi af fakturaen til SKAT senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leverancen har fundet sted.