Motorkøretøjer er omfattet af en række særregler. Disse særregler afhænger bl.a. af, om der er tale om:

 • personmotorkøretøjer,
 • motorkøretøjer, der er indrettet til godstransport,
 • nye motorkøretøjer,
 • brugte motorkøretøjer, der er omfattet af brugtmomsordningen i momslovens kap. 17 eller
 • vare- og lastvogne på 3 tons eller derunder.

Fradragsret

Som udgangspunkt følger det af momslovens §§ 37 og 38, hvornår og i hvilket omfang, der er fradragsret for moms af anskaffelse og drift af motorkøretøjer. Som en undtagelse hertil er der i § 41 fastsat særlige regler for små vare- og lastmotorkøretøjer, og i § 42 er der fastsat begrænsninger i fradraget for moms af udgifter i forbindelse med drift og anskaffelse af personmotorkøretøjer.

Afgiftsgrundlag

Det følger af momslovens § 27, hvad afgiftsgrundlaget er for levering af varer og ydelser. I § 30 er der fastsat en undtagelse hertil for udlejningsvirksomheder og køreskoler, og i kap. 17, er der fastsat en særregel for personmotorkøretøjer, der er omfattet af brugtmomsordningen.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift på baggrund af SKM2003.433.LSR, SKM2004.235.LSR og SKM2005.115.ØLR. Se omtalen i Q.2.7.

Afgiftsfri levering

Som udgangspunkt skal der betales moms ved levering af varer og ydelser, jf. momslovens § 4. I § 34, er der fastsat nogle fritagelsesbestemmelser for levering af nye motorkøretøjer til andre EU-lande og for levering af nye såvel som brugte motorkøretøjer til tredjelande.

I momsbekendtgørelsens § 32, jf. momslovens § 45, stk. 2, er der fastsat en fritagelsesbestemmelse for leveringer af motorkøretøjer til herværende ambassader, diplomater mv.

Erhvervelse

Endelig er der fastsat særlige regler vedrørende erhvervelse af nye motorkøretøjer i momslovens § 11.

Købsmoms

Købsmomsen ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, kan ikke fradrages i henhold til momslovens § 42, stk. 1, nr. 7. Bestemmelsen omfatter motorkøretøjer herunder motorcykler, hvoraf der efter registreringsafgiftsloven er betalt fuld afgift (almindelige personvogne), nedsat afgift (hyrevogne) eller slet ingen afgift, fordi de er fritaget herfor (personvogne, der tilhører visse statsinstitutioner). Styrelsen har endvidere i TfS 1998, 16, udtalt, at autocamperer, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, også er et personmotorkøretøj, i modsætning til campingvogne, jf. TfS 1999, 508.  

Visse motorkøretøjer falder imidlertid uden for bestemmelsen, fordi de efter en konkret vurdering ikke anses som personmotorkøretøjer. Dette gælder motorkøretøjer, som er særligt indrettet til brug for virksomhedens momspligtige aktiviteter, og som er fritaget for registreringsafgift. Som eksempler herpå kan nævnes mandskabsvogne, der er indrettet til befordring af både mandskab og materiel. Momsen på anskaffelse, leje og drift er i disse tilfælde fradragsberettiget efter de almindelige regler, jf. §§ 37 og 38. 

Det samme gælder andre transportmidler såsom cykler, knallerter, der er omfattet af færdselslovens § 2, nr. 6 (herunder EU-knallerter), busser, færger og flyvemaskiner. Disse er ikke omfattet af bestemmelsen, og de må derfor med hensyn til fradragsret for købsmomsen i lighed med mandskabsvogne behandles efter de almindelige regler, jf. §§ 37 og 38. 

I en sag vedrørende motorkøretøjer på grønne nummerplader (nu røde nummerplader) har Østre Landsret, jf. TfS 1999, 265, afsagt dom om, at der ikke kan fradrages moms ved anskaffelse af motorkøretøjer på grønne nummerplader, der anvendes til erhvervsmæssig kørsel på Københavns Lufthavns område. Landsretten har lagt til grund, at de af sagen omhandlede motorkøretøjer må anses som personmotorkøretøjer i henhold til § 42, stk. 1, nr. 7, uanset større eller mindre indretningsmæssige ændringer i overensstemmelse med deres typegodkendelse.  

Driftsomkostninger

Det følger af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, at en virksomhed ikke kan fradrage moms af indkøb mv., der vedrører driften af et personmotorkøretøj. Det er i denne forbindelse vigtigt at fastlægge, hvad driftsomkostningsbegrebet omfatter. I vurderingen skal bl.a. indgå, om udgiften er en naturlig del af motorkøretøjets benyttelse. Hvis dette er tilfældet, er der tale om en driftsomkostning, jf. J.2.4.2. I modsat fald er der tale om en udgift, der er omfattet af de almindelige regler om fradragsret, jf. §§ 37 og 38. Anskaffelse og drift af en biltelefon anses ikke som en driftsomkostning.

Færgebilletter

Momsnævnet har, jf. TfS 1997, 896, truffet afgørelse om, at udgifter til færgebilletter for personmotorkøretøjer (hvidpladebiler) ikke er fradragsberettigede, uagtet udgifterne afholdes i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, idet driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand også omfatter udgifter til færgebilletter. Om der er fradragsret for moms af færgebilletter, afhænger således af motorkøretøjets art, og hvad det anvendes til. 

Broafgifter

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, jf. TfS 1998, 605, at broafgifter, som betales ved kørsel på Storebæltsbroen, er omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand. Fradragsretten afhænger dermed af, hvilket motorkøretøj der er tale om, og hvad motorkøretøjet anvendes til.

Kørsel over den faste forbindelse over Øresund er pålagt en passageafgift, der opkræves på den svenske side af sundet.

Efter momslovens § 42, stk. 7, gælder der den særregel for personmotorkøretøjer, at virksomheder kan fradrage momsen af passageafgiften uanset bestemmelsen i § 42, stk. 1, nr. 7. Det er herefter lovens almindelige regler, der finder anvendelse, idet udgiften anses som en driftsudgift, der vedrører den afgiftspligtige virksomhed.

Eftersom forbindelsen er beliggende på både dansk og svensk territorium, pålægges passageafgiften moms delvis i Danmark og delvis i Sverige. Der er indført en forenklet ordning, der bevirker, at virksomheder, der er registreret i Danmark, har fradragsret for både det danske og svenske momsbeløb i det danske momsregnskab, jf. momslovens § 37, stk. 5.

Tilsvarende gælder for virksomheder, der er momsregistreret i Sverige, at de kan fradrage både det svenske og danske momsbeløb i det svenske momsregnskab.

Virksomheder, der er registreret i andre EU-lande (end Danmark og Sverige) eller i tredjelande, skal udelukkende henvende sig til de svenske myndigheder for at få momsbeløbet tilbagebetalt.

I forbindelse med passage over Øresundsbroen hvor kørslen både vedrører momspligtige og private formål, fastsættes den fradragsberettigede andel af momsen efter et konkret skøn, jf. § 38, stk. 2. Dette skøn udøves i første omgang af virksomheden selv. Ved SKATs eventuelle senere efterprøvelse af skønnet, skal den vurdering normalt lægges til grund, som anvendes i forbindelse med ligningsarbejdet. Der henvises til Ligningsvejledningen, A.F.3.2.

Såfremt virksomhedens indehaver eller dennes ansatte, der er på vej til eller fra et erhvervsmæssigt bestemmelsessted anvender bilen til kørsel til et bestemmelsessted med private formål på den svenske side af broen, kan der ved udøvelsen af skønnet f.eks. lægges vægt på momenter som rejselængden til bestemmelsesstederne, rejsetid og længden af opholdet på bestemmelsesstedet. Er det muligt at vurdere, om det erhvervsmæssige formål eller det private formål har været afgørende for, at der er foretaget en rejse over broen, kan der også lægges vægt på dette moment. Der vil i alle tilfælde være tale om en konkret vurdering.

I tilfælde, hvor rejsen både vedrører virksomhedens momspligtige og ikke momspligtige aktiviteter, samt private eller den registrerede virksomhed i øvrigt uvedkommende formål, er der ligeledes kun delvis fradragsret. Den fradragsberettigede andel af momsen fastsættes på følgende måde:

Først fastsættes den andel, som vedrører de momspligtige og ikke momspligtige aktiviteter under et (den erhvervsmæssige andel) efter et konkret skøn. Derefter fastsættes den fradragsberettigede andel af momsen efter en omsætningsfordeling.

Det skal endvidere bemærkes, at bestemmelsen i momslovens § 42, stk. 7, er en selvstændig undtagelsesbestemmelse fra § 42, stk. 1, nr. 7. Betingelserne i § 42, stk. 4, om billeasing har derfor ikke nogen betydning for spørgsmålet om fradragsret for momsen af passageafgiften.

Billeasing

Om billeasing, se J.3.4.

Købsmoms Momslovens § 42, stk. 6 er en undtagelse til § 42, stk. 1, nr. 7. Ifølge bestemmelsen har bilforhandlere, biludlejere samt køreskoler fradragsret efter de almindelige regler, jf. §§ 37 og 38, for købsmomsen vedrørende anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der købes med henblik på videresalg eller til brug for den momspligtige udlejning, eller når motorkøretøjet er bestemt til køreundervisning.

Landsskatteretten fandt i SKM2002.41.LSR, at en bilimportør, ikke havde fradragsret for biler, der blev lejet hos et andet firma med henblik på at blive stillet vederlagsfrit til rådighed for importørens forhandleres kunder, hvis biler var på værksted.

Driftsomkostninger I vurderingen af fradragsretten vedrørende driften af et personmotorkøretøj, kan den af ligningsmyndigheden godkendte kørselsfordeling lægges til grund, hvis der ikke føres kørselsregnskab. Det samme gælder for virksomheder, der har flere motorkøretøjer.

Anskaffelsesomkostninger I vurderingen af fradragsretten vedrørende anskaffelsen af et personmotorkøretøj, er det afgørende, om det udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, hvis der skal anerkendes fuld fradragsret. Hvis det derimod anvendes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af momsen, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden, jf. § 38, stk. 1.

Benyttes personmotorkøretøjet både til fradragsberettigede formål efter momslovens § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til de pågældende personmotorkøretøjers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed, jf. § 38, stk. 2.

Der henvises i øvrigt til afsnit J vedrørende en nærmere gennemgang af beregning af fradraget i henhold til momslovens kap. 9.

Den særlige brugtmomsordning, jf. momslovens kap. 17, omfatter bl.a. salg af brugte motorkøretøjer. Det skal bemærkes, at ordningen er frivillig. Der henvises i øvrigt til afsnit R vedrørende ordningen som helhed. 

Et motorkøretøj, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses kun for brugt, hvis det ikke er omfattet af definitionen af nye transportmidler i momslovens § 11, stk. 4.

Det betyder, at motordrevne landkøretøjer (motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber og knallerter) med et slagvolumen på over 48 ccm eller en effekt på over 7,2 kW (ca. 10 HK), anses som brugte, når leveringen sker mere end 6 måneder efter første ibrugtagning, og motorkøretøjet har kørt mere end 6.000 km.

Brugtmomsordningen kan benyttes af de virksomheder, der med henblik på videresalg indkøber mv. brugte motorkøretøjer. Auktionshuse eller andre, der handler for egen eller andres regning i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg, kan således benytte ordningen. Det er dog en betingelse, at de brugte motorkøretøjer er leveret til virksomheden her i landet eller fra et andet EU-land af:

 • en ikke momspligtig person,
 • en momspligtig person i Danmark, der har anvendt brugtmomsordningen,
 • en momspligtig person i et andet EU-land, der har anvendt tilsvarende regler som i kap. 17,
 • en momspligtig person, når leveringen er fritaget for moms efter § 13, eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land,
 • en momspligtig person, når leveringen er momsberigtiget efter reglerne i § 30, stk. 1, der vedrører udlejningsvirksomheder og køreskoler eller
 • en momspligtig person, der er fritaget for registrering efter § 48, stk. 1 og stk. 2, eller som er under registreringsgrænsen i et andet EU-land, når leveringen omfatter et investeringsgode.

Told- og Skattestyrelsen har i en række sager udtalt, at i de tilfælde hvor danske taxavognmænd har købt brugte motorkørtøjer i et andet EU-land til brug for virksomheden i Danmark, skal der betales dansk erhvervelsesmoms, hvis værdien af købet overstiger 80.000 kr. i løbet af et kalenderår, jf. momslovens dagældende § 48. De særlige regler om brugtmoms kunne derfor ikke finde anvendelse. Baggrunden herfor er, at de pågældende motorkøretøjer ikke opfyldte reglerne for at kunne anses som brugte ved handel mellem EU-lande, idet de pågældende motorkøretøjer havde været anvendt som firmabiler og lignende i momsregistrerede virksomheder og var af den tyske forhandler købt med tilfaktureret tysk moms, jf. TfS 1998, 632.

Landsskatteretten finder i SKM2002.606.LSR, at det er en betingelse for, at der ikke skal betales moms af erhvervelsen, at erhvervelsen rent faktisk er momsberigtiget efter brugtmomsreglerne. Hvis de objektive betingelser for anvendelsen af brugtmomsreglerne ikke er opfyldt, skal der beregnes erhvervelsesmoms. Det er således ikke afgørende, om erhververen har været i god tro om, hvorvidt sælgeren opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsreglerne.

Godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af brugte biler og motorcykler har Told- og Skattestyrelsen anset for at udgøre en del af det samlede verlag som forhandleren modtager, se nærmere herom i SKM2003.485.TSS og afsnit R.5.

Landsskatteretten har i SKM2008.983.LSR underkendt Skatterådets afgørelse SKM2007.531.SR og Told- og Skattestyrelsens meddelelse SKM2003.485.TSS. Af rettens kendelse fremgår det, at registreringsafgift godtgjort ved udførsel af brugte biler ikke skal medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71. Retten finder ligeledes ikke, at klagers indkøbspris i henhold til momslovens § 71 skal reduceres med den godtgjorte registreringsafgift. Muligheden for genoptagelse fremgår af SKM2009.138.SKAT.

Ved videresalg af brugte personmotorkøretøjer beregnes salgsmomsen efter de almindelige regler. Til gengæld kan videreforhandleren foretage et fradrag i den salgsmoms, som skal afregnes over for SKAT.  

Fradraget beregnes således:

Momssatsen i procent x Forhandlerens indkøbspris
100 + momssatsen i procent  

Fradraget svarer ved indkøb i Danmark til 20 pct. af indkøbsprisen. Momsfradraget skal foretages i det beregnede momsbeløb, når det brugte motorkøretøj videresælges. Fradraget kan således ikke foretages på et tidligere tidspunkt. Hvis afgiftsbeløbet efter fradraget er positivt, skal det overføres til kontoen for udgående moms, jf. momsbekendtgørelsens § 93, stk. 5. Såfremt momsbeløbet er negativt, kan beløbet ikke medregnes i virksomhedens afgiftstilsvar, jf. § 71.

Videreforhandleren kan anvende den danske momssats til beregning af fradraget, hvis det brugte personmotorkøretøj er købt her i landet af en virksomhed, der har anvendt brugtmomsordningen eller af en ikke momspligtig person. Det gælder uanset, om den ikke momspligtige person er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

Hvis videreforhandleren derimod har købt det brugte personmotorkøretøj i et andet EU-land af en ikke momspligtig person, skal videreforhandleren anvende den på tidspunktet for personmotorkøretøjets levering her til landet gældende momssats i det andet EU-land til beregning af fradraget.  

Hvis videreforhandleren køber et brugt personmotorkøretøj af en forhandler, der er momsregistreret i et andet EU-land, skal videreforhandleren ligeledes anvende den gældende momssats i det andet EU-land til beregningen af fradraget. Det gælder uanset, om købet er sket her i landet eller i det andet EU-land. Det er herved forudsat, at den udenlandske forhandler anvender en ordning, der svarer til den danske brugtmomsordning, jf. TfS 1997, 313.

I SKM2007.303.SR er Skatterådet af den opfattelse, at i en konstruktion, hvor en privatperson køber en brugt bil af et tysk selskab, som han sælger videre til den danske autoforhandler, der ejer det tyske selskab, for derefter at købe den tilbage, når den danske autoforhandler har indregistreret bilen her i landet, består privatpersonens rolle reelt alene i hans egenskab af endelig køber, og den danske autoforhandler kan derfor ikke anses for at have købt bilen af en privatperson i Danmark.

Beregningen tager således højde for og regulerer den lavere moms, der oprindeligt er betalt i et andet EU-land.

Eksempel 1 Beregning af brugtmoms hvor et brugt personmotorkøretøj er købt for 50.000 kr. i Danmark og videresolgt for 70.000 kr. Momsen af salgsprisen udgør 20 pct. af 70.000 kr. = 14.000 kr.

Fradraget udgør:

25 x 50.000 kr. = 10.000 kr.
100 + 25

Momsen som skal overføres til kontoen for udgående moms, udgør hermed 14.000 kr. - 10.000 kr. = 4.000 kr.

Eksempel 2 Beregning af brugtmoms hvor et brugt personmotorkøretøj er købt for 50.000 kr. i et andet EU-land og videresolgt for 70.000 kr. Momssatsen i det andet EU-land er 15 pct.

Fradraget udgør:

15 x 50.000 kr. = 6.521 kr.
100 + 15

Der skal i dette tilfælde overføres 14.000 kr. - 6.521 kr. = 7.479 kr. til kontoen for udgående moms.

Sælgere skal foruden de almindelige fakturakrav, jf. momsbekendtgørelsens § 40, opfylde visse særregler i henhold til momsbekendtgørelsens §§ 92 og 93, hvis de vil benytte brugtmomsordningen for personmotorkøretøjer.

Sælgers faktura

Virksomheder, der leverer brugte motorkøretøjer, skal således altid udstede en særskilt faktura over leverancen i overensstemmelse med reglerne i momsbekendtgørelsens kapitel 11. Af denne faktura skal det i henhold til momsbekendtgørelsens § 92, stk. 3, fremgå, at:

 • varen sælges efter de særlige regler for brugte varer, og
 • at momsbeløbet indeholdt i prisen ikke kan fradrages som indgående moms, for eksempel ved anførsel af: "inklusiv moms - ingen adgang til momsfradrag for køber".

Momsbeløb eller en angivelse af, hvordan momsbeløbet udregnes, må ikke fremgå af fakturaen, jf. momsbekendtgørelsens § 92, stk. 2.

Virksomheder, der indkøber brugte personmotorkøretøjer fra registrerede virksomheder, skal være i besiddelse af ovennævnte faktura, jf. momsbekendtgørelsens § 92, stk. 6.

Købers afregningsbilag

I de tilfælde hvor virksomheden køber brugte motorkøretøjer fra ikke registrerede virksomheder eller privatpersoner, skal virksomheden i forbindelse med indkøbet udstede et afregningsbilag, hvorpå anføres de almindelige krav, jf. momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1.

Sælgeren skal endvidere attestere rigtigheden af oplysningerne i afregningsbilaget. Kan dette ikke ske, skal virksomheden være i besiddelse af tilsvarende dokumentation fra sælgeren om handelen, jf. momsbekendtgørelsens § 92, stk. 4.

Regnskabskrav

Virksomheder, der leverer brugte motorkøretøjer, skal føre særskilte regnskaber herfor. I regnskabet skal der for hvert enkelt motorkøretøj angives:

 • lagernummer,
 • beregnet momsbeløb,
 • fradrag og
 • momsbeløb efter det beregnede fradrag for brugtmoms.

Salg på auktion

Auktionsholdere, der leverer brugte motorkøretøjer i henhold til momslovens kap. 17, skal føre et særskilt regnskab for de pågældende varer. Af regnskabet skal salgsprisen til køber, afregningsprisen til sælger og beregningen af afregningsbeløbet fremgå, jf. momsbekendtgørelsens § 93, stk. 6. Auktionsholdere skal ligeledes udstede en faktura til køber, der opfylder de samme krav som sælgers faktura, jf. ovenfor, og et afregningsbilag til sælger, der opfylder kravene til købers afregningsbilag, jf. ovenfor. Endelig skal auktionsholdere kunne godtgøre, at det brugte motorkøretøj kan sælges på auktion i henhold til brugtmomsreglerne i kap. 17, jf. momsbekendtgørelsens § 92, stk. 6.

Der henvises i øvrigt til afsnit G.1.2.4 vedrørende momsberigtigelsen af køber- og sælgersalæret. Auktionsholderens momsgrundlag er salæret.

Momslovens § 41, indeholder særlige regler for opgørelsen af fradragsretten for anskaffelse, drift og leje af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 3 tons. For vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt total vægt på over 3 tons og andre motorkøretøjer f.eks. traktorer, knallerter og cykler gælder de almindelige regler for fradragsret i henhold til §§ 37 og 38, der er beskrevet oven for i afsnit J.1 og J.2

Ved salg af små vare- og lastvogne skal virksomheden betale moms, jf. momslovens § 8, stk. 1, pkt. 1, når der har været fradragsret ved indkøbet. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.5.2 og D.A.5.22. Der må ikke beregnes moms af salget, hvis motorkøretøjet sælges som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne, når den nye indehaver driver registreret virksomhed, jf. § 8, stk. 1, pkt. 3. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.5.3. Hvis motorkøretøjet er et investeringsgode, kan der blive tale om regulering i henhold til §§ 43 og 44. Se afsnit J.4.

Reglerne i momslovens § 41 vedrørende små vare- og lastmotorkøretøjer medfører, at der ved anskaffelsen af sådanne motorkøretøjer alene skal ske en vurdering af, om motorkøretøjet fuldt ud anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se afsnit J.2.4.1.

Med hensyn til driften skal det alene vurderes, om motorkøretøjet anvendes i forbindelse med udøvelsen af virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se afsnit J.2.4.2.

For lejede motorkøretøjer, kan momsen vedrørende lejen og driften fradrages, hvis lejemålet vedrører virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Moms af lejen kan kun fradrages med 1/3, hvis lejemålet ikke udelukkende vedrører virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se afsnit J.2.4.3.

Det er endvidere en betingelse for anvendelse af reglerne i momslovens § 41, stk. 2 og stk. 3, at virksomhedens leverancer af varer og ydelser overstiger 50.000 kr. årligt. Se afsnit J.2.4.4.

Fradragsregler for personmotorkøretøjer og motorcykler:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Intet fradrag Intet fradrag hvis lejeperioden er under 6 måneder. Hvis lejeperioden er over 6 måneder, kan der gives fradrag i henhold til § 42, stk. 4 og stk. 5.   Intet fradrag, jf. dog § 42, stk. 7, vedr. fradragsret for moms af passageafgift over Øresund   Der skal ikke beregnes moms ved salg

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons (gulpladebiler), der kun anvendes til momspligtige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Fuldt fradrag  Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den fulde salgspris

 Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons (gulpladebiler), der anvendes til momspligtige og momsfrie, men dog erhvervsmæssige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Intet fradrag 1/3 fradrag for momsen af lejen, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Der skal ikke beregnes moms ved salget af motorkøretøjet. Dette gælder også for et brugt varekøretøj uden faktureret moms, idet der ligeledes ikke er fradragsret for købsmomsen af sådanne varekøretøjer, jf. TfS 2000, 653

 Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons (gulpladebiler), der anvendes til både momspligtige og private formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Intet fradrag 1/3 fradrag for momsen af lejen, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Der skal ikke beregnes moms ved salget af motorkøretøjet. Dette gælder også for et brugt varekøretøj uden tilfaktureret moms, idet der ligeledes ikke er fradragsret for købsmomsen af sådanne varekøretøjer, jf. TfS 2000, 653

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der kun anvendes til momspligtige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den fulde salgspris
 

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der er at anse som investeringsgoder og anvendes anvendes til både momspligtige og momsfri, men dog erhvervsmæssige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden  Delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden   Delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden   Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog § 43, stk. 3, nr. 3. 
 

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der er at anse som investeringsgoder og anvendes til både momspligtige og private formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog § 43, stk. 3, nr. 3.

Ved nye motorkøretøjer forstås i henhold til momslovens § 11, stk. 4, nr. 1:

 • motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber og knallerter med et slagvolumen på over 48 cm3 eller en effekt på over 7,2 kW når
 • leveringen finder sted senest 6 måneder efter første ibrugtagning eller
 • når motorkøretøjet højst har kørt 6.000 km.

Erhvervelse

Der skal betales moms ved erhvervelse af nye motorkøretøjer fra andre EU-lande, jf. momslovens § 11, stk. 1, nr. 2. Det følger endvidere af § 46, stk. 2, at betalingen af momsen påhviler den person, der har foretaget den afgiftspligtige erhvervelse.

Såfremt ikke afgiftspligtige juridiske personer samt afgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, er registreret for erhvervelse af nye motorkøretøjer, jf. § 50, eller er frivilligt registreret i henhold til § 50 a, skal regnskabet føres i overensstemmelse med momsbekendtgørelsens kapitel 12, se N.5.

Hvis det er privatpersoner eller andre, der ikke er registreret, der erhverver det nye motorkøretøj, skal de senest 14 dage efter motorkøretøjets ankomst her til landet anmelde det til SKAT. Anmeldelsen skal endvidere ledsages af en faktura, og momsen skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra SKAT, jf. momslovens § 65, stk. 2. 

Salg

Hvis en dansk virksomhed sælger nye motorkøretøjer til andre EU-lande, kan dette gøres momsfrit i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 2. Det er en betingelse for momsfritagelsen, at det er et nyt motorkøretøj i henhold til § 11, stk. 4, og at motorkøretøjet forsendes eller transporteres til erhververen i et andet EU-land enten af sælgeren, af erhververen eller for disses regning.

Det er alene sælgeren/virksomheden, der i momsmæssig henseende bærer risikoen for, at motorkøretøjet forsendes eller transporteres til et andet EU-land, jf. TfS 1999, 355. Sælgeren/virksomheden skal således på behørig vis godtgøre at have været i god tro med hensyn til, at varen faktisk er kommet frem til et andet EU-land, når det er køber, der har arrangeret transporten af varen, jf. TfS 2001, 256. Virksomheden skal endvidere registreres for salget i henhold til momslovens § 48, såfremt leverancerne overstiger 50.000 kr. årligt. Virksomheden kan også lade sig registrere frivilligt i henhold til § 49, såfremt leverancerne ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Fakturakravene er fastsat i momsbekendtgørelsens §§ 40 og 41. Der henvises i øvrigt til afsnit Q.2.13.

Er det en dansk virksomhed eller en privatperson, der lejlighedsvis leverer et nyt motorkøretøj til et andet EU-land i henhold til momslovens § 11, stk. 4, er virksomheden eller privatpersonen en momspligtig person i henhold til § 3, stk. 2, nr. 1. Såfremt virksomheden eller privatpersonen er registreret for et enkeltstående salg af et nyt motorkøretøj til et andet EU-land, skal denne virksomhed eller privatperson udstede faktura over salget, jf. § 53, stk. 1. Kopi af fakturaen skal indsendes til SKAT senest 1 måned efter udløbet af den kalendermåned, i hvilken leverancen har fundet sted, jf. § 53, stk. 2.

Andre registrerede virksomheder skal først indsende faktura til SKAT senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leveringen har fundet sted, jf. momsbekendtgørelsens § 44, stk. 2.

Hvis der samtidig med indsendelsen af fakturakopi indsendes dokumentation for den moms, der er betalt ved købet af det pågældende motorkøretøj, kan sælger få tilbagebetalt den moms, der tidligere er betalt, jf. momslovens § 53, stk. 2. Det kan dreje sig om den moms, der er indeholdt i den oprindelige købspris eller den moms, der er betalt ved en tidligere erhvervelse fra et andet EU-land eller ved indførsel fra steder uden for EU.

Hvis motorkøretøjet har tabt i værdi siden anskaffelsen, nedsættes tilbagebetalingsbeløbet med en andel svarende til forholdet mellem den oprindelige anskaffelsespris uden moms og videresalgsprisen, jf. momslovens § 53, stk. 2.

Når registrerede virksomheder leverer nye motorkøretøjer til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i andre EU-lande, og når ikke registrerede virksomheder og privatpersoner leverer nye motorkøretøjer til et andet EU-land, skal de udstede fakturaer, jf. momsbekendtgørelsens § 44, stk. 1, der udover de i § 40, stk. 1, nævnte oplysninger indeholder:  

 • købers eventuelle registreringsnummer,
 • værdi af motorkøretøjet,
 • slagvolumen eller effekt og
 • oplysning om tidspunktet for eventuel ibrugtagning af motorkøretøjet.
Der henvises i øvrigt til afsnit N.4 og N.5 vedrørende reglerne om regnskabskrav og afregning af momsen.

For salg af motorkøretøjer, der ikke anses som nye, fra en dansk virksomhed til en udenlandsk erhverver, der er registreret for moms i et andet EU-land, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, henvises til afsnit I.1.1.1.

For salg af motorkøretøjer, der af sælger eller af køber, som ikke er registreret her i landet eller for disses regning udføres til steder uden for EU i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, henvises til afnsit Q.2.13.

Ved levering af motorkøretøjer og andre varer og ydelser er momsgrundlaget efter momslovens § 27 vederlaget, ekskl. moms. Finder betaling helt eller delvis sted, inden leveringen finder sted, eller inden faktura udstedes, skal 80 % af det modtagne beløb medregnes i momsgrundlaget i den periode, hvor beløbet modtages, jf. § 23, stk. 3, og § 27, stk. 1.

RegistreringsafgiftSpørgsmålet om den momsmæssige behandling af registreringsafgift, har været behandlet af Landsskatteretten i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR.

Samtidig har spørgsmålet været behandlet ved Østre Landsret, der i SKM2005.115.ØLR afsagede kendelse om præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen, hvor sagen blev behandlet som sag C-98/05. På denne baggrund har Told- og Skattestyrelsen i SKM2005.160.TSS udtalt sig om spørgsmålet, jf. nærmere nedenfor.

Sagen ved Østre Landsret er efter EF-domstolens dom i sagen hævet af sagsøger.

Domstolens dom i sag C-98/05EF-domstolen afsagde den 1. juni 2006 dom i sag C-98/05, De Danske Bilimportører, (SKM2006.400.EFD) i overensstemmelse med Skatteministeriets synspunkter.

Østre Landsret havde i spørgsmål 2 til EF-domstolen, jf. SKM2005.115.ØLR, forespurgt, om en medlemsstat kan indrette sit afgiftssystem på en sådan måde, at registreringsafgiften betragtes som et udlæg, som forhandleren afholder på den endelige købers vegne, således at det er den endelige køber, der er den umiddelbart afgiftspligtige.

Domstolen udtalte, at "De forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at i forbindelse med en købsaftale, der bestemmer, at forhandleren i overensstemmelse med køberens intenderede brug af motorkøretøjet leverer dette i indregistreret form og for en pris, der omfatter den registreringsafgift, som forhandleren har erlagt før leveringen, er denne afgift, hvis afgiftsudløsende omstændighed ikke er leveringen, men den første indregistrering af køretøjet på det nationale område, ikke omfattet af begrebet skatter, told, importafgifter og andre afgifter som omhandlet i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 2, litra a). En sådan afgift svarer til et beløb, som den afgiftspligtige person modtager fra køberen af motorkøretøjet som tilbagebetaling af omkostninger afholdt i dennes navn og for dennes regning som omhandlet i samme bestemmelses stk. 3, litra c)."

Motorkøretøjer, der er indregistreret  i købers navnI "normalsituationen" skal registreringsafgiften således holdes uden for momsgrundlaget som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3. Registreringsafgift skal ikke indgå i bilforhandlerens momsgrundlag ved salg af biler, når en forhandler afholder udgiften på vegne af en konkret køber, i hvis navn bilen bliver indregistreret, jf. Sag C-98/05.

Se tillige SKM2010.815.SR, hvori Skatterådet bekræftede, at et leasingsselskab kunne betragte registreringsafgiften som et udlæg, jf. momslsovens § 27, stk. 3, nr. 3, når et leasingkøretøj, omfattet af registreringsafgiftslovens § 3b, efter ophør af leasingaftalen sælges til vedvarende brug i Danmark.

Styrelsen udtaler i SKM2005.160.TSS, at i forhold 1 i SKM2004.235.LSR havde autoforhandleren med urette anvendt brugtmomsordningen på nye motorkøretøjer, som blev indregistreret i købers navn i forbindelse med salget af 12 biler.

Forholdet måtte derfor betragtes som salg af nye biler. Landsskatteretten udtaler herom, at: "Landsskatteretten finder, at registreringsafgiftslovens §§ 8 og 10 er særbestemmelser, der gør op med registreringsafgiftens betydning for merværdiafgiftsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 2, nr. 1. Der kan herved henvises til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2003.433.LSR. Momsgrundlaget i forbindelse med salg af de under dette forhold omhandlede biler skal derfor opgøres med fradrag af den endelig erlagte registreringsafgift, jf. herved det under forhold 3 anførte."

I forhold 3 i SKM2004.235.LSR havde autoforhandleren ikke medregnet foreløbigt fastsat depositum for registreringsafgiften i momsgrundlaget efter momslovens § 27 i forbindelse med salget af 2 biler, der blev indregistreret i købers navn. Det foreløbigt fastsatte depositum oversteg den endeligt afregnede registreringsafgift. Om dette forhold udtaler Landsskatteretten: "Retten finder, at det beløb som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, i overensstemmelse med momslovens § 27, stk. 2, nr. 1, er den endelig erlagte registreringsafgift, idet denne, og ikke det på faktureringstidspunktet foreløbigt fastsatte depositum, må anses for den af virksomheden på køberens vegne afholdte udgift."

I SKM2005.160.TSS fandt styrelsen, at Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR ikke medfører en ændring af praksis for motorkøretøjer, der indregistreres i køberens navn.

Motorkøretøjer, der formelt er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navnOm motorkøretøjer, der formelt er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn, bemærker styrelsen i SKM2005.160.TSS, at i SKM2003.433.LSR havde forhandleren indregistreret 2 biler i eget navn som demobiler. Det fremgår af kendelsen, at Landsskatteretten i en tidligere kendelse, havde underkendt beregningen af registreringsafgift i forbindelse med indregistreringen af bilerne, idet indregistreringen som demobil ikke kunne anses for reel. Derfor skulle beregningen af registreringsafgift ved salget til endelige brugere foretages på baggrund af den ved denne handel opnåede pris, således at afgiften skulle indgå i den samlede pris. Landsskatteretten udtaler på denne baggrund: "Landsskatteretten finder, at registreringsafgiftslovens § 8 er en særbestemmelse, der gør op med registreringsafgiftens betydning for merværdiafgiftsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 1, nr. 1. Der kan herved henvises til Landsskatterettens ikke offentliggjorte kendelse af 31. marts 1999 (j.nr. 661-1664-0010)."

Om SKM2004.235.LSR bemærker styrelsen i SKM2005.160.TSS, at i sagens forhold 4 havde forhandleren den 29. august 2000 foretaget indregistrering i eget navn og afgiftsberigtigelse af en campingbil. Autoforhandlerens repræsentant oplyste overfor Landsskatteretten, at bilen blev anvendt som demobil og til ikke fradragsberettigede formål (virksomheden uvedkomne formål). Den 1. september 2000 blev den pågældende campingbil solgt. Den til køberen udstedte salgsfaktura indeholder en uspecificeret salgspris (dvs. uden specifikation af moms og registreringsafgift) samt oplysning om, at salget vedrører en brugt bil, og at momsen er beregnet efter de særlige regler for brugtmoms. Af fakturaen fremgår endvidere, at bilen havde kørt 0 km ved salget. Forinden havde forhandleren udstedt en intern faktura, hvorved der er beregnet moms af bilens salgspris som ny, og depositum for registreringsafgiften er ikke medregnet til den momspligtige værdi. Salgsprisen for bilen oversteg den internt fakturerede pris inkl. registreringsafgift. Landsskatteretten udtalte følgende om forholdet: "Indledningsvis bemærkes, at den omhandlede campingbil efter sin karakter vil kunne anses for omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, jf. Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1998.16. Retten finder det ikke godtgjort, at bilen har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7. Der er herved henset til, at indregistrering i selskabets navn er sket kort forinden salg til kunden, samt at hverken de af selskabet oplyste omstændigheder vedrørende køb og salg af bilen eller den foretagne indregistrering i selskabets navn godtgør en sådan anvendelse. De af selskabet påberåbte forhold vedrørende bl.a. direktørens skatteansættelse kan ej heller tillægges vægt. Bilen kan derfor ikke anses for udtaget i henhold til momslovens § 5, stk. 2, forinden salg. I forbindelse med salg af den pågældende bil skal der herefter beregnes moms i medfør af momslovens § 27. I overensstemmelse med det under forhold 3 anførte, skal den erlagte registreringsafgift ikke medregnes til momsgrundlaget, jf. herved momslovens § 27, stk. 2, nr. 1."

Styrelsen bemærker i SKM2005.160.TSS, at som det fremgår af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR er der også på momsområdet mulighed for at anvende en realitetsgrundsætning, det vil sige at foretage en retlig bedømmelse, der er baseret på en analyse af transaktionernes objektive, reelle karakter, og ikke parternes formelle benævnelse. Adgangen til at foretage en realitetsbedømmelse kan udledes af EF-domstolens praksis vedrørende 6. momsdirektiv. Det følger af EF-domstolens faste retspraksis, at ved afgørelsen af, om en transaktion er afgiftspligtig, skal tages hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende transaktion, idet det skal undersøges, hvad der er karakteristisk for denne transaktion.

I SKM2007.554.SR fandt Skatterådet ud fra transaktionens reelle indhold, at et selskab, der hos en nyvognsforhandler årligt køber 5-7 fabriksnye biler indregistreret i selskabets navn med henblik på videresalg kan holde registreringsafgiften uden for momsgrundlaget, når bilen videresælges til slutkunden. Indregistreringen ansås ikke for reelt at være sket i selskabets navn, da selskabet først indgår aftale med nyvognsforhandleren om køb af bilen, når der er indgået bindende salgsaftale med en slutkunde, og bilen umiddelbart efter indregistreringen i selskabets navn omregistreres i slutkundens navn.

Motorkøretøjer anvendt til både demonstrationskørsel og ærindekørselOm motorkøretøjer anvendt til både demonstrationskørsel og ærindekørsel bemærker styrelsen i SKM2005.160.TSS, at vedrørende forhold 2 i SKM2004.235.LSR er det oplyst, at forhandleren i den pågældende periode har solgt 5 biler, som forinden var udtaget til anvendelse i virksomheden og indregistreret i dets navn. Bilerne har efter udtagningen været anvendt dels til demobrug og dels til virksomhedens egen ærindekørsel. I forbindelse med udtagningen har selskabet udstedt intern faktura, hvorved der blev beregnet moms af nettoværdien, dvs. ekskl. registreringsafgift, tilsvarende forhold 1. Ved det efterfølgende salg har forhandleren til køberen udstedt faktura med en uspecificeret salgspris og med angivelse af, at momsberegningen er sket efter brugtmomsreglerne, ligeledes tilsvarende forhold 1. Den samlede salgspris for bilerne oversteg den internt beregnede salgspris inkl. depositum for registreringsafgift, ligesom det internt fakturerede depositum for registreringsafgift oversteg den afregnede registreringsafgift. De solgte biler var ved leveringen lokalt monteret med ekstra udstyr.

Under sagen for Landsskatteretten nedlagde forhandlerens repræsentant påstand om, at der i medfør af momslovens § 13, stk. 2, ikke skal beregnes moms ved salg af disse biler. Landsskatteretten udtaler om forholdet: "Omhandlede biler er indkøbt som nye biler fra importøren og af selskabet indregistreret i eget navn. I overensstemmelse med det af selskabet oplyste, må det lægges til grund, at disse biler har været anvendt til henholdsvis demonstrationskørsel og virksomhedens egen ærindekørsel. Retten finder herefter, at bilerne bl.a. har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, hvorfor der i forbindelse med indregistreringen foreligger udtagning i medfør af momslovens § 5, stk. 2. Det bemærkes, at der vedrørende sådanne biler skal beregnes moms i henhold til momslovens § 28 samt, at momsgrundlaget er ekskl. registreringsafgiften, jf. herved Landsskatterettens ikke offentliggjorte kendelse af 31. marts 1999 (j.nr. 661-1664-0010) samt Told- og Skattestyrelsens meddelelse offentliggjort i SKM2001.296.TSS/TfS 2001.648, hvorved der foretages berigtigelse af afsnit Q.2.10 i Momsvejledningen. Retten finder herefter, at videresalg af bilerne i overensstemmelse med selskabets påstand kan ske momsfrit i medfør af momslovens § 13, stk. 2, ligesom der i henhold til det ovenfor anførte ikke er grundlag for at beregne moms af differencen mellem den erlagte/afregnede registreringsafgift og depositum for registreringsafgift. For så vidt angår udstyr, der lokalt er påmonteret de udtagne biler forinden videresalg, finder retten, at dette udstyr ligeledes må anses for udtaget, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, samt § 5, stk. 2, og dermed omfattet af momslovens § 13, stk. 2, i forbindelse med videresalg af de pågældende biler. Det bemærkes herved, at de af selskabet påberåbte afgørelser C-322/99 og C-323/99 ikke er anvendelige i den omhandlede situation, som vedrører allerede udtagne biler."

Styrelsen bemærker i SKM2005.160.TSS, at kendelsen for så vidt angår udtagning og efterfølgende salg af motorkøretøjer er i overensstemmelse med gældende praksis.

"Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS udtalt sig om betydningen af Landsskatterettens kendelser for andre tilfælde end dem, der er omhandlet i kendelserne. Om "normalsituationen", hvor forhandleren har indregistreret motorkøretøjet i købers navn i forbindelse med salget af en ny bil indkøbt med henblik på videresalg, bemærkede styrelsen, at spørgsmålet, om registreringsafgiften i normalsituationen skal indgå i momsgrundlaget, verserede ved Østre Landsret. Spørgsmålet var forelagt præjudicielt for EF-domstolen, jf. SKM2005.115.ØLR (domstolens sag C-98/05).

Indregistrering i forhandlerens navn

Landsskatteretten har i kendelse i SKM2009.387.LSR ændret sin praksis på baggrund af EF-domstolens dom i sag C-98/05 for så vidt angår tilfælde, hvor bilforhandlere foretager indregistrering første gang i eget navn og afgiftsberigtigelse af køretøjer, og hvor forhandleren er den reelle bruger af køretøjerne, men uden at køretøjerne kan anses for udtaget, se Q.2.10 og Q.2.11. Den betalte registreringsafgift skal i disse tilfælde indgå ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27 ved forhandlerens efterfølgende salg af bilerne.

For de konkrete forhold i SKM2009.387.LSR fandt Landsskatteretten, at klager i relation til registreringsafgift kunne anses for den reelle bruger af bilerne. Da den i sagen omhandlede periode lå forud for EF-domstolens dom i sag C-98/05 fandt Landsskatteretten, at klager kunne støtte ret på Landsskatterettens tidligere praksis. SKAT overvejede ved redaktionens slutning konsekvenserne af denne del af kendelsen.

AuktionssalærVed salg på auktion vil auktionssalæret også skulle medregnes i momsgrundlaget, jf. afsnit G.1.2.4.

Kreditkøbstillæg m.v.Kreditkøbstillæg, finansieringstillæg og lignende skal efter momslovens § 27, stk. 2, nr. 5, medregnes i momsgrundlaget.

Landsskatteretten har i SKM2001.456.LSR fastslået, at en leverandørs ydelse af henstand med betaling af prisen ud over leveringstidspunktet kan anses som ydelse af et lån omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Oprettelsesgebyrer i forbindelse med virksomhedens finansiering af købekontrakter vedrørende salg på kredit var derfor fritaget for moms. Told- og Skattestyrelsen har i TSS-cirkulære 2002-06 udtalt, at SKM2001.456.LSR fører til, at når et oprettelsesgebyr kan henføres til ydelse af lån, fører det til, at disse gebyrer ikke kan medregnes i afgiftsgrundlaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a, se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.11.4.4.

RykkergebyrSKM2003.541.LSR har Landsskatteretten truffet afgørelse om, at et selskabs rykkergebyrer ved for sen betaling af momspligtige leasingydelser ikke var momspligtige. Landsskatteretten finder, at de på forhånd aftalte rykkergebyrer må anses for et standardiseret og objektivt grundlag for den godtgørelse af omkostninger i forbindelse med påmindelse af betalingskravet, som selskabet kan kræve for tab ved ikke at modtage den aftalte pengeydelse til den aftalte tid. Tabet består i denne situation af udgifter til iværksættelse af rykkerprocedure m.v. Den godtgørelse af omkostninger, som finder sted ved rykkergebyrerne må anses for at være af en anden karakter end de af 6. momsdirektiv artikel 11, pkt. A, stk. 2, litra b, omfattede biomkostninger, og ses i hvert fald ikke med hjemmel i den danske momslov at kunne medregnes som en del af momsgrundlaget for den leverede leasingydelse. Godtgørelsen kan endvidere ikke anses som vederlag for en leverance og må som følge heraf anses for at falde uden for momslovens anvendelsesområde, jf. § 4, stk. 1. Se også afsnit G.1.2.2 og Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.1.2. Som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2003.541.LSR er praksis om, at rykkergebyrer er en del af vederlaget for leverancen ændret, jf. TSS-cirkulære 2005-05. Rykkergebyret betragtes herefter ikke som en del af vederlaget for leverancen, men som en erstatning, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

UdlægsreglerneSynsgebyrer og gebyrer for nummerplader ved salg og reparation af motorkøretøjer kan holdes uden for momsgrundlaget som udlæg efter reglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3. Om udlægsreglerne, se G.1.3.2.

Udenfor momsgrundlagetTil momsgrundlaget medregnes ikke:

 • forudbetalt vægtafgift og grøn ejerafgift, der særskilt kræves betalt af køberen, og
 • ekstraudstyr, der leveres gratis i forbindelse med salg af motorkørtøjer.

OphugningsgodtgørelseHvor en bilejer indleverer sit gamle motorkøretøj til en forhandler eller autoophugger med henblik på at få motorkøretøjet ophugget, skal det fulde vederlag for ophugningen momsberigtiges. Selve den godtgørelse, som ydes af Miljøordning for biler til den sidst registrerede ejer, er et momsfrit tilskud til ejeren af motorkøretøjet uanset, om godtgørelsen udbetales til ejeren af motorkøretøjet via autoophuggeren ved en transporterklæring.

Godtgørelse af registreringsafgiftGodtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af brugte biler og motorcykler har Told- og Skattestyrelsen anset for at udgøre en del af det samlede vederlag, som forhandleren modtager, se nærmere herom i SKM2003.485.TSS og afsnit R.5. Skatterådet kom til samme resultat i SKM2007.531.SR.

Landsskatteretten har i SKM2008.983.LSR underkendt Skatterådets afgørelse SKM2007.531.SR og Told- og Skattestyrelsens meddelelse SKM2003.485.TSS. Af rettens kendelse fremgår det, at registreringsafgift godtgjort ved udførsel af brugte biler ikke skal medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71. Retten finder ligeledes ikke, at klagers indkøbspris i henhold til momslovens § 71 skal reduceres med den godtgjorte registreringsafgift. Muligheden for genoptagelse fremgår af SKM2009.138.SKAT.

For en mere udførlig beskrivelse af momsgrundlaget, se afsnit G.

Der indføres med virkning fra 1. januar 2009 særlige regler for momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter, se G.3.

Udlejningsvirksomheder og køreskoler kan momsberigtige motorkøretøjer, der har været anvendt til udlejning eller køreundervisning, på et reduceret grundlag, når de udtages til ejerens private brug eller sælges. Bestemmelsen omfatter kun motorkøretøjer, der skal registreres efter færdselsloven.

Udenfor falder motorkøretøjer, der ikke skal registreres f.eks. motorkøretøjer, der anvendes på køretekniske anlæg, til stockcarløb og lign.

Det reducerede grundlag udgør et beløb, der svarer til momsgrundlaget ved motorkøretøjets første momsberigtigelse her i landet fratrukket et beløb, der forholdsmæssigt udgør dette grundlags andel af det samlede værditab på motorkøretøjet. Herved undgår man at betale moms af registreringsafgiften, som indgår i motorkøretøjets samlede salgspris, og som ikke bliver momsberigtiget ved salg af nye motorkøretøjer. Hvis momsgrundlaget udgjorde 35 pct. af motorkøretøjets oprindelige salgspris, udgør det reducerede grundlag også 35 pct. af videresalgsprisen. 

Det reducerede momsgrundlag kan findes ved følgende beregningsmodel:

momsgrundlag ved køb x salgspris
købspris 

Hvor det er en udlejningsvirksomhed, der anvender det reducerede grundlag, er det uden betydning, hvor stor en del udlejningen udgør af udlejers samlede omsætning, så længe motorkøretøjerne er indregistreret og forsikret som udlejningsbiler.  

Landsskatteretten har således udtalt, jf. TfS 1999, 472, at biler, der er indregistreret og forsikret som udlejningsbiler med henblik på udlejning fra et værksted i forbindelse med reparation af kundebiler, er omfattet af disse særlige regler. Der skal således ikke foretages en vurdering af, om virksomheden driver egentlig udlejningsvirksomhed. Det er endvidere uden betydning, hvor stor en del udlejningen udgør af den samlede omsætning, og at udlejningsprisen er lavere end sædvanlig leje i egentlige udlejningsvirksomheder. 

Ny tekst startI SKM2011.422.SR har Skatterådet bekræftet, at et leasingselskab og dets fællesregistrerede datterselskaber, kan anvende reglerne i momslovens § 30, om beregning af moms på et reduceret grundlag, ved salg af selskabernes udlejningsbiler til kunder uden for fællesregistreringen.Ny tekst slut

Der skal i øvrigt henvises til afsnit C.1.4.2 vedrørende den momsmæssige vurdering af foreninger, der udlejer delebiler.

Det reducerede grundlag ved salg Eksempel:

Momsgrundlag 150.000 kr.
Moms 37.500 kr.
Ialt 187.500 kr.
Registreringsafgiften 300.900 kr.
Købspris 488.400 kr.

Momsgrundlaget på kr. 150.000 udgør således 31 pct. af købsprisen på kr. 488.400.

Motorkøretøjet sælges senere for kr. 300.000.

Det reducerede grundlag udgør herefter 31 pct. af kr. 300.000 = 93.000 kr.

Moms 25 pct. af kr. 93.000=23.250 kr.

Moms ved købet er den moms, der er beregnet af motorkøretøjets momsgrundlag ekskl. registreringsafgift. Salgsprisen er den aftalte pris, som opnås ved afsætning af motorkøretøjet her i landet. Købsprisen ved motorkøretøjets første momsberigtigelse her i landet udgør for indregistrerede motorkøretøjer nyvognsprisen, hvorimod købsprisen for importerede brugte biler er vurderingsprisen.

For motorkøretøjer hvor der er betalt moms her i landet, men hvor motorkøretøjet ikke er indregistreret i Danmark, fordi motorkøretøjet anvendes i udlandet af eksempelvis valutaudlændinge, vil købsprisen være lig med nyvognsprisen. På denne måde vil momsen procentmæssigt udgøre det samme af købsprisen ekskl. registreringsafgift som af salgsprisen.

Hvis momsen bliver beregnet efter disse særlige regler, må den udstedte faktura ikke indeholde momsbeløbets størrelse eller være udformet på en sådan måde, at momsbeløbet kan udregnes, jf. momslovens § 30, stk. 2. På denne måde sikres det, at en registreret virksomhed ikke fradrager momsbeløbet ved køb af det brugte motorkøretøj.

Ved salg af andre brugte motorkøretøjer kan momsberigtigelsen enten ske efter de almindelige regler eller efter den særlige brugtmomsordning i kap. 17, se afsnit Q.2.3. Ved udtagning af andre motorkøretøjer henvises der til afsnit Q.2.10 og Q.2.11.

Det reducerede grundlag ved udtagning Eksempel:

Købstidspunkt 1. februar 1998 og udtagningstidspunkt 1. juni 2000

Købspris ekskl. moms og ekskl. registreringsafgift 50.000 kr.
Moms  12.500 kr.
Købspris  62.500 kr.
  
Købspris ekskl. moms50.000 kr.
Reduktion 40 pct. (2 år) 20.000 kr.
Ialt   30.000 kr. 
Momsgrundlaget er herefter 50.000 kr. x 30.000 kr. = 24.000 kr.
Købspris  62.500 kr.

Moms 25 pct. af kr. 24.000=6.000 kr.

Moms ved købet er den moms, der er beregnet af motorkøretøjets momsgrundlag ekskl. registreringsafgift. Salgsprisen er indkøbsprisen/anskaffelsesprisen ekskl. registreringsafgiften reduceret med 20 pct. for hvert påbegyndt regnskabsår efter anskaffelsestidspunktet, jf. § 28, stk. 1, og stk. 4. Købsprisen ved motorkøretøjets første momsberigtigelse her i landet udgør for indregistrerede motorkøretøjer nyvognsprisen, hvorimod købsprisen for importerede brugte motorkøretøjer er vurderingsprisen.

Om leveringsstedet for udlejning af motorkøretøjer, se E.3.3.5 og E.3.4.6.

    

Generelt

Udtagning af motorkøretøjer er reguleret i forskellige bestemmelser i momsloven, alt efter om motorkøretøjet er en vare eller et aktiv. Endvidere er der særregler for udlejningsvirksomheder og køreskoler, der udtager motorkøretøjer til ejerens private brug, når disse motorkøretøjer har været anvendt til udlejning eller køreundervisning. Der henvises endvidere til afsnit Q.2.11.

§ 5, stk. 1 og stk. 2

Hvor en virksomhed udtager et motorkøretøj, der er at anse som en vare, hvor der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb eller fremstilling mv., til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale, til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomhed, skal udtagningen momsberigtiges i henhold til momslovens § 5, stk. 1. Endvidere skal udtagningen af motorkøretøjet momsberigtiges, jf. momslovens § 5, stk. 2, hvis det tages i anvendelse til personbefordring i henhold til § 42, stk. 1, nr. 7, og motorkøretøjet er at anse som en vare. Denne moms beregnes på grundlag af indkøbsprisen eller fremstillingsprisen (ikke indbefattet registreringsafgiften, og uden moms), jf. § 28, stk. 1, jf. SKM2001.279.TSS.

§ 8, stk. 2

Når en virksomhed udtager et motorkøretøj, der er at betragte som et aktiv, hvor der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb eller fremstilling mv., der ikke er omfattet af investeringsgodereglerne i momslovens §§ 43 og 44, skal denne udtagning momsberigtiges i henhold til § 8, stk. 2, såfremt udtagningen sker til privat brug eller andre formål, som ikke vedrører den afgiftspligtige virksomheds levering af varer eller ydelser. Denne moms beregnes på grundlag af indkøbsprisen (ikke indbefattet registreringsafgift, og uden moms) reduceret med 20 pct. for hvert påbegyndt regnskabsår efter anskaffelses- eller fremstillingstidspunktet, jf. § 28, stk. 4.

Investeringsgoder

For motorkøretøjer, hvor anskaffelsessprisen er mere end 100.000 kr. (investeringsgoder), skal der i stedet for momsberigtigelse efter udtagningsreglerne, jf. ovenfor, foretages regulering af købsmomsen efter reglerne i momslovens §§ 43 og 44. Anskaffelsesprisen for nye motorkøretøjer er i henhold til § 27 prisen ekskl. moms og registreringsafgift. Der henvises endvidere til afsnit J.4

EF-domstolen har i C-193/91, Gerhard Mohsche, fastslået, at der ikke kan ske beskatning i henhold til artikel 6, stk. 2, litra a (Momssystemdirektivets artikel 26, stk. 1, litra a) (momslovens § 5), af tjenesteydelser udført af tredjemænd med henblik på vedligeholdelse eller brug af et gode, uden at den afgiftspligtige har haft mulighed for at fradrage den indgående moms af disse tjenesteydelser. Udtrykket "anvendelsen af et gode" i artikel 6, stk. 2, litra a, skal fortolkes snævert, og derfor er biudgifter til "anvendelsen af godet" ikke omfattet af momsberigtigelsen i artikel 6, stk. 2, litra a. I den konkrete sag var der tale om en værkstøjsfabrikant, der havde indkøbt tjenesteydelser udført af tredjemænd til brug for en personbil, der var bestemt for hans virksomhed, men som også blev anvendt privat. I virksomhedens afgiftsgrundlag skulle der derfor ikke medtages udgiften til disse tjenesteydelser.

EF-domstolen har i C-230/94, Renate Enkler, fastslået, at en campingbil, der for en del af tiden står til rådighed for den afgiftspligtige person på en sådan måde, at han til enhver tid faktisk kan anvende den til virksomhedens uvedkommende formål, skal afgiftsberigtige udgifterne hertil som udtagning. I beskatningsgrundlaget kan dog ikke medregnes samtlige sådanne udgifter, idet perioderne er kendetegnet ved, at godet står til den afgiftspligtige persons rådighed, ikke alene til hans private brug men også samtidig til brug for hans virksomhed. Der skal derfor tages hensyn til en del af udgifterne svarende til forholdet mellem den samlede periode, hvor godet faktisk anvendes til den afgiftspligtige virksomhed og den periode, hvor godet faktisk anvendes til virksomheden uvedkommende formål.

Reglerne om momsberigtigelse af demonstrationskøretøjer skal ses i sammenhæng med afsnit Q.2.10, idet det er afgørende, om der ved anvendelsen af motorkøretøjerne er sket udtagning. Det er således den konkrete anvendelse af motorkøretøjerne, der er afgørende. Endvidere er det afgørende om demonstrationskøretøjet er et personmotorkøretøj, et vare- eller lastmotorkøretøj med tilladt total vægt på ikke over 3 tons eller derunder eller et andet motorkøretøj.

I det følgende vil der blive redegjort for de gældende regler om demonstrationskøretøjer med udgangspunkt i TfS 1987, 407, TfS 1987, 602, SKM2001.279.TSS samt Told- og Skattestyrelsens udtalelse i SKM2005.160.TSS vedrørende betydningen for praksis af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR. Se Q.2.7.

Reglerne vedrørende investeringsgoder er således ikke omfattet af dette afsnit, der henvises i stedet for til afsnit Q.2.10.

Ikke indregistrerede motorkøretøjerMotorkøretøjer, der ikke indregistreres i forhandlerens navn, og som kun anvendes til den registrerede virksomheds formål, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Der er således ved anvendelse af motorkøretøjerne ikke foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1 eller 2, jf. herved lovens § 42, stk. 6, hvorefter virksomheder, der forhandler motorkøretøjer, uanset bestemmeslen i § 42, stk. 1, nr. 7, har fradragsret efter de almindelige regler for personmotorkøretøjer, der indkøbes med henblik på videresalg.

Tilsvarende gælder brugte motorkøretøjer, der er indkøbt af forhandleren med henblik på videresalg.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne, jf. § 42, stk. 6. Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris ekskls. registreringsafgift, jf. § 27. Se Q.2.7. Såfremt betingelserne for at anvende brugtmomsordningen i kap. 17, se Q.2.3 og R, er opfyldt, kan forhandleren også vælge at videresælge motorkøretøjerne som led i denne ordning.

Told- og Skattestyrelsen har om motorkøretøjer, der indregistreres i købers navn, i SKM2005.160.TSS bemærket, at i forhold 1 i SKM2004.235.LSR havde autoforhandleren med urette anvendt brugtmomsordningen på nye motorkøretøjer, som blev indregistreret i købers navn i forbindelse med salget af 12 biler. Forholdet måtte derfor betragtes som salg af nye biler. Landsskatteretten udtaler om forholdet: "Landsskatteretten finder, at registreringsafgiftslovens §§ 8 og 10 er særbestemmelser, der gør op med registreringsafgiftens betydning for merværdiafgiftsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 2, nr. 1. Der kan herved henvises til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2003.433.LSR. Momsgrundlaget i forbindelse med salg af de under dette forhold omhandlede biler skal derfor opgøres med fradrag af den endelig erlagte registreringsafgift, jf. herved det under forhold 3 anførte."

I forhold 3 i SKM2004.235.LSR havde autoforhandleren ikke medregnet foreløbigt fastsat depositum for registreringsafgiften i momsgrundlaget efter momslovens § 27 i forbindelse med salget af 2 biler, der blev indregistreret i købers navn. Det foreløbigt fastsatte depositum oversteg den endeligt afregnede registreringsafgift. Om forholdet udtaler Landsskatteretten: "Retten finder, at det beløb som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, i overensstemmelse med momslovens § 27, stk. 2, nr. 1, er den endelig erlagte registreringsafgift, idet denne, og ikke det på faktureringstidspunktet foreløbigt fastsatte depositum, må anses for den af virksomheden på køberens vegne afholdte udgift."

I SKM2005.160.TSS fandt styrelsen derfor, at Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR ikke medførte en ændring af praksis for motorkøretøjer, der indregistreres i køberens navn. 

Indregistrerede motorkøretøjerMotorkøretøjer, der indregistreres i forhandlerens navn, og som kun anvendes til den registrerede virksomheds formål, jf. § 42, stk. 6, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, idet der ved anvendelsen af motorkøretøjerne ikke er foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1 eller 2. Forhandleren/virksomheden har fradrag for moms af indkøbet af motorkøretøjerne, jf. § 42, stk. 6.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne, jf. § 42, stk. 6. Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

Motorkøretøjer, der formelt er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navnOm motorkøretøjer, der formelt er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn, har Told- og Skattestyrelsen i SKM2005.160.TSS bemærket, at i SKM2003.433.LSR havde forhandleren indregistreret 2 biler i eget navn som demobiler. Det fremgår af kendelsen, at Landsskatteretten i en tidligere kendelse, havde underkendt beregningen af registreringsafgift i forbindelse med indregistreringen af bilerne, idet indregistreringen som demobil ikke kunne anses for reel. Derfor skulle beregningen af registreringsafgift ved salget til endelige brugere foretages på baggrund af den ved denne handel opnåede pris, således at afgiften skulle indgå i den samlede pris. Landsskatteretten udtaler på denne baggrund: "Landsskatteretten finder, at registreringsafgiftslovens § 8 er en særbestemmelse, der gør op med registreringsafgiftens betydning for merværdiafgiftsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 1, nr. 1. Der kan herved henvises til Landsskatterettens ikke offentliggjorte kendelse af 31. marts 1999 (j.nr. 661-1664-0010)."

Om SKM2004.235.LSR bemærker styrelsen i SKM2005.160.TSS, at i sagens forhold 4 havde forhandleren den 29. august 2000 foretaget indregistrering i eget navn og afgiftsberigtigelse af en campingbil. Autoforhandlerens repræsentant oplyste overfor Landsskatteretten, at bilen blev anvendt som demobil og til ikke fradragsberettigede formål (virksomheden uvedkomne formål). Den 1. september 2000 blev den pågældende campingbil solgt. Den til køberen udstedte salgsfaktura indeholder en uspecificeret salgspris (dvs. uden specifikation af moms og registreringsafgift) samt oplysning om, at salget vedrører en brugt bil, og at momsen er beregnet efter de særlige regler for brugtmoms. Af fakturaen fremgår endvidere, at bilen havde kørt 0 km ved salget. Forinden havde forhandleren udstedt en intern faktura, hvorved der er beregnet moms af bilens salgspris som ny, og depositum for registreringsafgiften er ikke medregnet til den momspligtige værdi. Salgsprisen for bilen oversteg den internt fakturerede pris inkl. registreringsafgift. Landsskatteretten udtalte følgende om forholdet: "Indledningsvis bemærkes, at den omhandlede campingbil efter sin karakter vil kunne anses for omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, jf. Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1998.16. Retten finder det ikke godtgjort, at bilen har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7. Der er herved henset til, at indregistrering i selskabets navn er sket kort forinden salg til kunden, samt at hverken de af selskabet oplyste omstændigheder vedrørende køb og salg af bilen eller den foretagne indregistrering i selskabets navn godtgør en sådan anvendelse. De af selskabet påberåbte forhold vedrørende bl.a. direktørens skatteansættelse kan ej heller tillægges vægt. Bilen kan derfor ikke anses for udtaget i henhold til momslovens § 5, stk. 2, forinden salg. I forbindelse med salg af den pågældende bil skal der herefter beregnes moms i medfør af momslovens § 27. I overensstemmelse med det under forhold 3 anførte, skal den erlagte registreringsafgift ikke medregnes til momsgrundlaget, jf. herved momslovens § 27, stk. 2, nr. 1."

Styrelsen fandt i SKM2005.160.TSS, at Landsskatterettens kendelser i såvel SKM2003.433.LSR som i SKM2004.235.LSR var i overensstemmelse med EF-domstolens faste praksis vedrørende fortolkningen af 6. momsdirektiv, hvorefter der på momsområdet er mulighed for at anvende en realitetsgrundsætning, det vil sige at foretage en retlig bedømmelse, der er baseret på en analyse af transaktionernes objektive, reelle karakter, og ikke parternes formelle benævnelse. Kendelserne var efter styrelsens opfattelse således ikke udtryk for en ny praksis, men fulgte og supplerede allerede foreliggende praksis vedrørende momsloven og 6. momsdirektiv. Se nærmere Q.2.7.

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formålMotorkøretøjer, som indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn og som anvendes til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål, herunder til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale, eller til ikke-fradragsberettigede formål i øvrigt, skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, idet motorkøretøjerne ved anvendelsen anses for udtaget, jf. momslovens § 5, stk. 1 og 2.

Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms, jf. momslovens § 28, stk. 1.

Forhandleren har ingen fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne, jf. § 42, stk. 1, nr. 7. Ved videresalg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Motorkøretøjer anvendt til både demonstrationskørsel og ærindekørselOm motorkøretøjer anvendt til både demonstrationskørsel og ærindekørsel har Told- og Skattestyrelsen i SKM2005.160.TSS bemærket, at vedrørende forhold 2 i SKM2004.235.LSR er det oplyst, at forhandleren i den pågældende periode har solgt 5 biler, som forinden var udtaget til anvendelse i virksomheden og indregistreret i dets navn. Bilerne har efter udtagningen været anvendt dels til demobrug og dels til virksomhedens egen ærindekørsel. I forbindelse med udtagningen har selskabet udstedt intern faktura, hvorved der blev beregnet moms af nettoværdien, dvs. ekskl. registreringsafgift, tilsvarende forhold 1. Ved det efterfølgende salg har forhandleren til køberen udstedt faktura med en uspecificeret salgspris og med angivelse af, at momsberegningen er sket efter brugtmomsreglerne, ligeledes tilsvarende forhold 1. Den samlede salgspris for bilerne oversteg den internt beregnede salgspris inkl. depositum for registreringsafgift, ligesom det internt fakturerede depositum for registreringsafgift oversteg den afregnede registreringsafgift. De solgte biler var ved leveringen lokalt monteret med ekstra udstyr.

Under sagen for Landsskatteretten nedlagde forhandlerens repræsentant påstand om, at der i medfør af momslovens § 13, stk. 2, ikke skal beregnes moms ved salg af disse biler. Landsskatteretten udtaler om forholdet: "Omhandlede biler er indkøbt som nye biler fra importøren og af selskabet indregistreret i eget navn. I overensstemmelse med det af selskabet oplyste, må det lægges til grund, at disse biler har været anvendt til henholdsvis demonstrationskørsel og virksomhedens egen ærindekørsel. Retten finder herefter, at bilerne bl.a. har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, hvorfor der i forbindelse med indregistreringen foreligger udtagning i medfør af momslovens § 5, stk. 2. Det bemærkes, at der vedrørende sådanne biler skal beregnes moms i henhold til momslovens § 28 samt, at momsgrundlaget er ekskl. registreringsafgiften, jf. herved Landsskatterettens ikke offentliggjorte kendelse af 31. marts 1999 (j.nr. 661-1664-0010) samt Told- og Skattestyrelsens meddelelse offentliggjort i SKM2001.296.TSS/TfS 2001.648, hvorved der foretages berigtigelse af afsnit Q.2.10 i Momsvejledningen. Retten finder herefter, at videresalg af bilerne i overensstemmelse med selskabets påstand kan ske momsfrit i medfør af momslovens § 13, stk. 2, ligesom der i henhold til det ovenfor anførte ikke er grundlag for at beregne moms af differencen mellem den erlagte/afregnede registreringsafgift og depositum for registreringsafgift. For så vidt angår udstyr, der lokalt er påmonteret de udtagne biler forinden videresalg, finder retten, at dette udstyr ligeledes må anses for udtaget, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, samt § 5, stk. 2, og dermed omfattet af momslovens § 13, stk. 2, i forbindelse med videresalg af de pågældende biler. Det bemærkes herved, at de af selskabet påberåbte afgørelser C-322/99 og C-323/99 ikke er anvendelige i den omhandlede situation, som vedrører allerede udtagne biler."

Styrelsen har i SKM2005.160.TSS bemærket, at kendelsen for så vidt angår udtagning og efterfølgende salg af motorkøretøjer er i overensstemmelse med gældende praksis.

Motorkøretøjer indkøbt uden tilfaktureret momsMotorkøretøjer, der er indkøbt af forhandleren uden tilfaktureret moms, og som indregistreres i forhandlerens navn, kan holdes uden for forhandlerens momspligtige omsætning, hvis motorkøretøjerne kun anvendes til den registrerede virksomheds formål, jf. § 42, stk. 6.

Virksomheden har fradragsret for driften, jf. § 42, stk. 6. Ved videresalg af motorkøretøjerne kan forhandleren i visse tilfælde vælge at anvende brugtmomsordningen, se Q.2.3 og R. Såfremt brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der ved videresalg betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

Motorkøretøjer, der er købt uden tilfaktureret moms og som indregistreres i forhandlerens navn, og som anvendes til andre formål end den registreringspligtige virksomheds formål, jf. § 42, stk. 6, skal ikke medregnes til virksomhedens momspligtige omsætning henset til, at der ikke er opnået fradrag ved købet af motorkøretøjerne, jf. § 5, stk. 1 og 2. Dog har forhandleren i disse tilfælde ingen fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne, jf. § 42, stk. 1, nr. 7. Ved videresalg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Ikke indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, som ikke indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når de udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Der er således ikke ved anvendelsen af motorkøretøjerne foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag , jf. momslovens § 5, stk. 1. Forhandleren/virksomheden har fuldt fradrag for moms af indkøbet af motorkøretøjerne, jf. § 41, stk. 1.

Forhandleren har fuld fradragsret for driften af motorkøretøjerne, jf. momslovens § 41, stk. 2.

Ved videresalg skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift, jf. § 27. Såfremt betingelserne for at anvende brugsmomsordningen i momslovens kap. 17 er opfyldt, se Q.2.3 og R, kan forhandleren dog vælge at videresælge motorkøretøjerne som led i denne ordning.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt erlagte registreringsafgift, idet denne, og ikke det på faktureringstidspunktet foreløbigt fastsatte depositum, må anses for den af virksomheden på køberens vegne afholdte udgift, jf. forhold 1 og 3 i Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Se nærmere Q.2.7.

Indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, der indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, og som udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, idet der ved anvendelsen af motorkøretøjerne ikke er foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1 eller 2.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne, jf. § 41, stk. 2. Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

Motorkøretøjer skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, såfremt de indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn og anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, jf. momslovens § 5, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostninger, jf. § 41, stk. 2, såfremt motorkøretøjerne også anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Ved videresalg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Om motorkøretøjer, der formelt set er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn (SKM2003.433.LSR og forhold 4 i SKM2004.235.LSR), se nærmere Q.2.11.1. Se i øvrigt nærmere Q.2.7.

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelserHvis indregistrerede motorkøretøjer, der udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, udtages til privat brug eller til andre formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, skal de momsberigtiges i henhold til § 5, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er således indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostninger, jf. § 41, stk. 2, såfremt motorkøretøjerne også anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Ved videresalg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Se forhold 2 i SKM2004.235.LSR, der er nærmere omtalt i SKM2005.160.TSS samt i Q.2.11.1.

Motorkøretøjer købt uden tilfaktureret momsMotorkøretøjer, der er købt uden tilfaktureret moms, skal ved udtagning ikke momsberigtiges efter § 5, stk. 1 eller 2, idet udtagningen ikke sidestilles med levering mod vederlag henset til, at der ikke er opnået fuld eller delvis fradrag ved købet.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostningerne, jf. § 41, stk. 2, hvis motorkøretøjerne helt eller delvist anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Ved videresalg kan brugtmomsordningen i visse tilfælde finde anvendelse, se Q.2.3 og R. Såfremt brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

Ikke indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, der ikke er indregistreret, og som anvendes til kørsel udelukkende til brug for virksomhedens afgiftspligtige leverancer, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Der er således ikke ved anvendelsen af motorkøretøjerne foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1 eller 2. Forhandleren har fuldt fradrag for moms af indkøb af motorkøretøjerne, jf. § 37.

Forhandleren har fradrag for moms af driftsomkostningerne i henhold til momslovens § 37.

Ved salg af motorkøretøjerne, skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift, jf. § 27.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt erlagte registreringsafgift, idet denne, og ikke det på faktureringstidspunktet foreløbigt fastsatte depositum, må anses for den af virksomheden på køberens vegne afholdte udgift, jf. forhold 1 og 3 i Landsskatterettens kendelse i SKM2004.235.LSR.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Se nærmere Q.2.7.

Indregistrerede motorkøretøjer Motorkøretøjer, der indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, og som kun anvendes til virksomhedens afgiftspligtige leverancer, skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, idet der ikke ved anvendelsen af motorkøretøjerne er foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag i henhold til momslovens § 5, stk. 1. Forhandleren har fuldt fradrag for moms af indkøb af motorkøretøjerne, jf. § 37.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne i henhold til § 37. Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

Motorkøretøjer, som indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, såfremt motorkøretøjerne udelukkende anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, idet der ved anvendelsen af motorkøretøjerne er foretaget en udtagning i henhold til momslovens § 5, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1. Ved et efterfølgende videresalg af motorkøretøjet skal der ikke betales yderligere moms, jf. § 13, stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.160.TSS på baggrund af Landsskatterettens kendelser i SKM2003.433.LSR og SKM2004.235.LSR samt Østre Landsret kendelse i SKM2005.115.ØLR om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen (sag C-98/05) udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift i en række situationer. Om motorkøretøjer, der formelt set er indregistreret i forhandlerens navn, men reelt er indregistreret i købers navn (SKM2003.433.LSR og forhold 4 i SKM2004.235.LSR), se nærmere Q.2.11.1. Se i øvrigt nærmere Q.2.7.

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelserNår indregistrerede motorkøretøjer, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens afgiftspligtige leverancer, efterfølgende udtages til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, skal de momsberigtiges i henhold til § 5, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. § 5, stk. 2. Den momspligtige værdi er således indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til § 28, stk. 1. Er udtagningen sket til udelukkende ikke-fradragsberettigede formål, skal der ikke betales yderligere moms ved et efterfølgende videresalg af motorkøretøjet, jf. § 13, stk. 2.

Se forhold 2 i SKM2004.235.LSR, der er nærmere omtalt i SKM2005.160.TSS samt i Q.2.11.1.

Motorkøretøjer købt uden tilfaktureret momsHvis motorkøretøjer er købt uden tilfaktureret moms skal de ved udtagning ikke momsberigtiges efter § 5, stk. 1 eller 2, idet udtagningen ikke sidestilles med levering mod vederlag henset til, at der ikke er opnået fuldt eller delvist fradrag ved købet.

Forhandleren har fradrag for moms af driftsomkostninger i henhold til § 37, hvis motorkøretøjerne alene anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer. Ved videresalg af motorkøretøjer købt uden tilfaktureret moms kan brugtmomsordningen i visse tilfælde anvendes, se Q.2.3 og R. Såfremt brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der betales moms af det fulde vederlag inkl. registreringsafgiften, jf. § 27.

I dette afsnit beskrives reglerne for levering af motorkøretøjer til ambassader, diplomater m.fl. i andre EU-lande (Q.2.12.1) og i Danmark (Q.2.12.2). Om salg til ambassader, diplomater m.fl. i lande uden for EU, se under udførsel i Q.2.13.

For diplomater og lign. i andre EU-lande er der fastsat særlige regler i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, hvorefter de kan få leveret motorkøretøjer momsfrit her fra landet. Der henvises i øvrigt til afsnit I.1.1.5.

§ 34, stk. 1, nr. 14, litra a

Diplomater og konsulære repræsentationer og dertil knyttet personale med diplomatiske rettigheder samt personale med diplomatiske rettigheder ved internationale organisationer i andre EU-lande kan momsfrit få leveret motorkøretøjer i det omfang, de er berettiget til momsfritagelse i værtslandet, og motorkøretøjerne transporteres til det pågældende EU-land, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, litra a.

Virksomheden skal være i besiddelse af en punktafgiftsfritagelsesattest, jf. artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 31/96 af 10. januar 1996, før der må sælges momsfrit. Det er diplomaten, der skal udlevere fritagelsesattesten til virksomheden. Fritagelsesattesten skal være attesteret af en myndighed i diplomatens værtsland og indeholde oplysninger om, at der foreligger diplomatisk status, og at varen kan momsfritages. Den sidste betingelse skyldes, at værtslandet kan have fastsat begrænsninger på arten af varer, der kan fritages for moms.

§ 34, stk. 1, nr. 14, litra b

Motorkøretøjer, der leveres til internationale organisationer i andre EU-lande, kan også leveres momsfrit i det omfang, de er berettiget til afgiftsfritagelse i værtslandet, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, litra b.

En tilsvarende fritagelse er aftalt for leverancer til Europa-Kommissionen. Fritagelsen gælder både leverancer til Kommissionens kontorer mv. i Danmark og i udlandet. Fritagelsen er begrænset til de danske leverandører, som har indgået kontrakt med Europa-Kommissionen. Underleverancer til den virksomhed, der er kontraktspartner med Europa-Kommissionen, er derfor som udgangspunkt omfattet af momslovens almindelige regler.

Der er ikke momsfritagelse for varer og ydelser til personalet i de pågældende organisationer. Momsfritagelsen omfatter kun selve organisationen. Hvis personalet i de pågældende organisationer har diplomatstatus, kan der dog opnås momsfritagelse efter litra a.

Som internationale organisationer anses f.eks. Den Europæiske Rumorganisation (ESA), OECD og FN med dertil knyttede organisationer som IMF og Verdensbanken.

Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, jf. TfS 1998, 15, at fritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 10 (nu nr. 14), er endelig, idet der ikke skal betales moms ved genindførsel af et motorkøretøj, som tidligere er solgt uden moms i medfør af § 34, stk.1, nr. 10. Den konkrete sag vedrørte et motorkøretøj, som en dansker efter endt tjeneste ved et NATO-projekt i Belgien kunne genindføre momsfrit til Danmark.

Fra den 1. januar 2004 kan indenlandske leveringer af motorkøretøjer til ambassader, diplomater m.fl. her i landet ske momsfrit på visse betingelser.

Efter momsbekendtgørelsens § 32, jf. momslovens § 45, stk. 2, kan fremmede staters herværende ambassader mv., internationale organisationer samt tilknyttet personale her i landet momsfrit indkøbe varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder i samme omfang, som disse varer kan købes punktafgiftsfrit.

Det er således en betingelse for fritagelsen, at sælger er registreret for erhvervsmæssig afsætning af registreringsafgiftspligtige køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 14. Det er endvidere en betingelse, at køber er berettiget til at købe motorkøretøjet registreringsafgiftsfrit, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 2. Ordningen vedrørende fritagelse for registreringsafgift administreres  af SKAT.

Registrerede forhandlere, der momsfrit sælger motorkøretøjer til ambassader, tilknyttet personale m.fl., skal i deres regnskab opbevare dokumentation for, at SKAT har givet tilladelse til, at motorkøretøjer kunne sælges uden registreringsafgift.

Med hensyn til momsfritagelse ved indførsel af motorkøretøjer til ambassader, diplomater m.fl. henvises til I.3.7.

Om momsgodtgørelse og momsfritagelse ved salg af varer til ambassader, diplomater mv., henvises til K.1.2.

Et nyt motorkøretøj, som af sælgeren eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen i et andet EU-land, kan leveres momsfrit, jf. § 34, stk. 1, nr. 2.

Ved en erhverver i et andet EU-land forstås en person, der har sin bopæl i et andet EU-land. Dvs. at køberen på leveringstidspunktet skal have sin bopæl i et andet EU-land. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at køberen på et senere tidspunkt får sin bopæl i et andet EU-land. Se SKM2006.170.SKAT.

Hvis sælgeren i forbindelse med salget får forevist et dansk pas eller tilsvarende dansk legimation, må sælgeren på anden vis sikre sig, at køberen på leveringstidspunktet har sin bopæl i et andet EU-land.

Hvis ikke sælgeren kan fremlægge dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, skal der afregnes dansk moms af salget.

Om god tro, se I.1.1.1.

Disse særregler er indført i 1991 ved Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af 16. december 1991, som ændrede 6. momsdirektiv. Særreglerne findes nu i Momssystemdirektivet. Se evt. sammenligningstabellen i direktivets bilag XII.

Bestemmelsen er en følge af, at der altid skal betales moms i erhvervelseslandet af nye motorkøretøjer.

Om definitionen af nye motorkøretøjer henvises til afsnit Q.2.6.1.

Det fremgår af momsbekendtgørelsen, § 44, stk. 1,  at der gælder særlige krav til indholdet af fakturaen ved salg af nye transportmidler til andre EU-lande. Det fremgår endvidere af § 44, stk. 3, at registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande skal indsende kopi af fakturaen til SKAT senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leverancen har fundet sted. 

Hvor et motorkøretøj leveres i Danmark, er leverancen momsfri, såfremt motorkøretøjet udføres til et tredjeland af sælgeren eller køberen, der ikke er registreret her i landet, eller for disses regning, jf. § 34, stk. 1, nr. 5.

I forbindelse med momslovens § 34, stk. 1, nr. 2 og nr. 5, skal det vurderes, om der er sket udførsel. Det er således afgørende:

 • at der er en tæt sammenhæng mellem købet af motorkøretøjet og udførslen,
 • at udførslen er kendt på salgstidspunktet og
 • at det andet land har beskatningsretten.

Det er i denne forbindelse virksomhedens ansvar, at motorkøretøjet bliver udført, se endvidere TfS 1999, 355.

Der henvises til afsnit Q.2.6.2 vedrørende faktura og regnskabsbestemmelser.

Landsskatteretten har i en kendelse, offentliggjort i SKM2001.39 LSR og omtalt i TSS cirkulære nr. 23 af den 29. juni 2001, fastslået, at anskaffelses- og driftsudgifter til rustvogne kan fradrages i henhold til momslovens §§ 37 og 38.

I kendelsen lagde Landsskatteretten vægt på, at rustvogne ikke er omfattet af momslovens § 41, idet rustvogne optages under personkøretøjer i Centralregistret for motorkøretøjer.

Endvidere lagde Landsskatteretten vægt på, at rustvogne , der er specielt indrettet og udelukkende anvendes til rustvognskørsel, ikke er omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, idet sådanne køretøjer ikke er indrettet til befordring af personer, samt at de er fritaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 2.