For at sikre en effektiv udveksling af oplysninger er systemet med Ny tekst startEU-salgsangivelserNy tekst slut (VIES) etableret. Det indebærer, at oplysningerne indhentes hos virksomhederne og udveksles mellem medlemslandene.

har følgende to hovedformål:

 • virksomhederne får mulighed for at få kunders momsnummer bekræftet, og
 • medlemslandene får mulighed for at føre kontrol med, at momsen betales i forbrugslandet.

Ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 (momspakken) er der sket ændring af reglerne om køb og salg af ydelser fra og til andre lande. Der indføres en ny hovedregel i momslovens § 16, stk. 1, for leveringsstedet af ydelser, der handles mellem to afgiftspligtige personer. Ændringen medfører, at ydelserne omfattes af omvendt betalingspligt. Det er obligatorisk for medlemslandene at indføre omvendt betalingspligt for disse ydelser. Samtidig udvides systemet  til også at omfatte ydelserne. Derimod omfatter systemet fortsat ikke de ydelser, som er omfattet af omvendt betalingspligt, fordi den nationale lovgiver har valgt at udnytte mulighederne i Momssystemdirektivet for også at indføre omvendt betalingspligt på de pågældende ydelser.

Om leveringsstedet for ydelser, se E.3.

Om omvendt betalingspligt for ydelser, se L.1 og L.1.2.3.

De nærmere regler om de oplysninger, der skal afgives til systemet, findes i momsbekendtgørelsens §§ 72-73, som ændret ved bekendtgørelse nr. Ny tekst start274 af 23. marts 2011.Ny tekst slut  

Ny tekst startVirksomheder, der leverer varer eller ydelser til registrerede købere i andre EU-lande, skal efter bekendtgørelsens § 72, stk. 1, for hver måned angive leverancer afNy tekst slut

 1. Ny tekst startvarer uden afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, jf. dog § 54 a, stk. 5, nr. 1, (se evt. P.1.1) ogNy tekst slut
 2. Ny tekst startydelser uden afgift, når køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter § 72, stk. 2 skal virksomheden ved angivelsen efter stk. 1, oplyseNy tekst slut

 1. Ny tekst startvirksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt angivelsesperiode for leverancer til andre EU-lande,Ny tekst slut
 2. Ny tekst startkøberens registreringsnummer,Ny tekst slut
 3. Ny tekst startden samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til hver enkelt køber i et andet EU-land, ogNy tekst slut
 4. Ny tekst startden samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til hver enkelt køber i et andet EU-land, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter § 72, stk. 3. kan SKAT tillade, at virksomheder, der leverer varer uden afgift til registrerede købere i andre EU-lande, angiver leverancer af varer efter stk. 1 og 2, for hvert kvartal, hvisNy tekst slut

 1. Ny tekst startvirksomheden ikke er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, ogNy tekst slut
 2. Ny tekst startvirksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande ikke overstiger 800.000 kr. i det indeværende kvartal og i hvert af de forudgående fire kvartaler.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter § 72, stk. 4, skal virksomheder, der angiver leverancer af varer på vilkår efter stk. 3, men hvor virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande overstiger 800.000 kr. i en eller to måneder inden for et kvartal, angive leverancer af varer efter stk. 1 og 2, for denne ene måned eller for hver af disse to måneder som samlet angivelsesperiode.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter § 72, stk. 5, kan SKAT tillade, at virksomheder, der leverer ydelser uden afgift til registrerede købere i andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, angiver virksomhedens leverancer af ydelser efter stk. 1 og 2, for hvert kvartal, hvisNy tekst slut

 1. Ny tekst startvirksomheden ikke er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, ogNy tekst slut
 2. Ny tekst startvirksomheden angiver leverancer af varer på vilkår efter stk. 3, når virksomheden samtidig angiver leverancer af ydelser, og køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, ellerNy tekst slut
 3. Ny tekst startvirksomheden kun angiver leverancer af ydelser, og køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst startVirksomheder skal uanset længden af angivelsesperiode efter §§ 72, stk. 1, 3-4 eller 5, angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande senest den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb til SKAT, jf. bekendtgørelsens § 73, stk. 1. Hvordan disse oplysninger skal angives, se N.4.3.Ny tekst slut

Virkningstidspunkt for ændringer

Ny tekst start§§ 72 og 73, som affattet ved § 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 274 af 23. marts 2011, har efter sidstnævnte bekendtgørelses § 2, stk. 2, virkning for angivelse for perioder, der begynder den 1. juli 2011 eller senere, jf. dog stk. 3. Efter § 2, stk. 3,  kan virksomheder efter § 72, stk. 3, i momsbekendtgørelsen, som affattet ved § 1, nr. 6, i ændringsbekendtgørelsen, få SKATs tilladelse til at angive leverancer af varer til andre EU-lande for 3. eller 4. kvartal 2011 på vilkår, at virksomheden ikke i 2011 er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, og at virksomhedens leverancer af varer til andre EU-lande ikke overstiger 800.000 kr. i det indeværende kvartal og i hvert af de forudgående fire kvartaler.Ny tekst slut

De hidtidige lempelser for virksomheder med halvårsafregning og for små virksomheder  ophævet ved bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009.

Den særlige i forbindelse med trekantshandler er derimod opretholdt.

 

Ved trekantshandler skal mellemhandlere ved afgivelse af  særskilt angive følgende oplysninger, jf. momsbekendtgørelsens § 79, stk. 2:

 • Virksomhedens SE.-nummer, navn og adresse samt listeperiode.
 • Den registrerede varemodtagers (i et andet EU-land) registreringsnummer.
 • Den samlede værdi af virksomhedens salg uden afgift til den pågældende varemodtager.

Fristerne for afgivelse af  og reglerne om angivelsesmåde for  finder tilsvarende anvendelse på de særskilt angivne oplysninger fra mellemhandlere, jf. § 79, stk. 3, i momsbekendtgørelsen.

Oplysningerne skal afgives, jf. momsbekendtgørelsens § 73, stk. 2, på følgende måde:

Virksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til elektronisk indgivelse af lister efter stk. 2, kan få SKATs tilladelse til at indgive  ved at benytte en blanket, udarbejdet af SKAT, jf. § 73, stk. 3.

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende virksomhedernes indsendelse af .