For at sikre en effektiv udveksling af oplysninger er systemet med (VIES) etableret. Det indebærer, at oplysningerne indhentes hos virksomhederne og udveksles mellem medlemslandene.

har følgende to hovedformål:

  • virksomhederne får mulighed for at få kunders momsnummer bekræftet, og
  • medlemslandene får mulighed for at føre kontrol med, at momsen betales i forbrugslandet.

Ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 (momspakken) er der sket ændring af reglerne om køb og salg af ydelser fra og til andre lande. Der indføres en ny hovedregel i momslovens § 16, stk. 1, for leveringsstedet af ydelser, der handles mellem to afgiftspligtige personer. Ændringen medfører, at ydelserne omfattes af omvendt betalingspligt. Det er obligatorisk for medlemslandene at indføre omvendt betalingspligt for disse ydelser. Samtidig udvides systemet  til også at omfatte ydelserne. Derimod omfatter systemet fortsat ikke de ydelser, som er omfattet af omvendt betalingspligt, fordi den nationale lovgiver har valgt at udnytte mulighederne i Momssystemdirektivet for også at indføre omvendt betalingspligt på de pågældende ydelser.

Om leveringsstedet for ydelser, se E.3.

Om omvendt betalingspligt for ydelser, se L.1 og L.1.2.3.

De nærmere regler om de oplysninger, der skal afgives til systemet, findes i momsbekendtgørelsens §§ 72-73, som ændret ved bekendtgørelse nr.   

Virkningstidspunkt for ændringer

De hidtidige lempelser for virksomheder med halvårsafregning og for små virksomheder  ophævet ved bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009.

Den særlige i forbindelse med trekantshandler er derimod opretholdt.

 

Ved trekantshandler skal mellemhandlere ved afgivelse af  særskilt angive følgende oplysninger, jf. momsbekendtgørelsens § 79, stk. 2:

  • Virksomhedens SE.-nummer, navn og adresse samt listeperiode.
  • Den registrerede varemodtagers (i et andet EU-land) registreringsnummer.
  • Den samlede værdi af virksomhedens salg uden afgift til den pågældende varemodtager.

Fristerne for afgivelse af  og reglerne om angivelsesmåde for  finder tilsvarende anvendelse på de særskilt angivne oplysninger fra mellemhandlere, jf. § 79, stk. 3, i momsbekendtgørelsen.

Oplysningerne skal afgives, jf. momsbekendtgørelsens § 73, stk. 2, på følgende måde:

Virksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til elektronisk indgivelse af lister efter stk. 2, kan få SKATs tilladelse til at indgive  ved at benytte en blanket, udarbejdet af SKAT, jf. § 73, stk. 3.

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende virksomhedernes indsendelse af .