Virksomheder samt privatpersoner, der udelukkende registreres for enkeltstående salg af nye transportmidler til en køber i et andet EU-land, skal udstede faktura over salget.

Skatteministeren har i bekendtgørelsen fastsat de nærmere regler for indholdet af fakturaen. I bekendtgørelsens § 44 er det fastsat, at registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i et andet EU-land, og ikke registrerede virksomheder og privatpersoner, der leverer nye transportmidler til et andet EU-land, skal udstede en fuld faktura, jf. afsnit N 2.3. Ny tekst startDet samme gælder personer, der efter lovens § 53 har enkeltstående leverancer af nye transportmidler til registrerede virksomheder eller private personerNy tekst slut. Fakturaen skal udover kravet til en fuld faktura tillige indeholde følgende oplysninger:

  • Købers eventuelle registreringsnummer.
  • Værdi af transportmidlet.
  • Længde for både, vægt for fly samt slagvolumen eller effekt for landkøretøjer.
  • Oplysning om tidspunktet for eventuel ibrugtagning af transportmidlet.

Har køber ikke noget registreringsnummer (køber er en privatperson eller en ikke registreret virksomhed) skal sælger sikre sig oplysning om købers identitet ved at se dennes pas eller tilsvarende legitimation. Sælger skal opbevare kopi af den foreviste dokumentation.

Sælges transportmidlet til en registreret virksomhed, skal der afgives indberetning via listesystemet, se N.4.

Bestemmelsen skal sammenholdes med § 3, stk. 2, nr. 1, hvor det er angivet, at enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet EU-land, anses som en afgiftspligtig person, se C.2.1.

Nye transportmidler er defineret i § 11, stk 4, se afsnit D.A.4.8.2 i Den Juridiske Vejledning.

SKAT har i SKM2006.170.SKAT udtalt, at det er konstateret, at der er tvivl om hvordan der skal forholdes ved salg af en ny campingbus på grænsenummerplader til en person, der i en længere periode vil opholde sig i udlandet, men indenfor EU uden at erhverve en bopæl i udlandet.

I den anledning er det præciseret, at ved en erhverver i et andet EU-land forstås en person, der har sin bopæl i et andet EU-land. Dvs. at køberen på leveringstidspunktet skal have sin bopæl i et andet EU-land. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at køberen på et senere tidspunkt får sin bopæl i et andet EU-land.

Hvis sælgeren i forbindelse med salget får forevist et dansk pas eller tilsvarende dansk legitimation, må sælgeren på anden vis sikre sig, at køberen på leveringstidspunktet har sin bopæl i et andet EU-land.

Hvis ikke sælgeren kan fremlægge dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, skal der afregnes dansk moms af salget.

Om god tro, se I.1.1.1.

Tilsvarende retningslinier gælder også for salg af andre former for nye transportmidler, f.eks. lystfartøjer over 7,5 m.

Ny tekst startRegistrerede virksomheder skal indsende faktura til SKAT senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leverancen har fundet sted. Fakturakopierne skal sendes i elektronisk (indskannet) form. Den elektroniske fremsendelse af fakturakopier skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå hvilket andet EU-land, fakturakopierne angår, jf. bekendtgørelsens § 44, stk. 3. Ny tekst slut

Ny tekst startRent praktisk skal virksomheden ved indberetning logge sig på skat.dk /TastSelv Erhverv og følge anvisningerne på hjemmesiden. Ved indberetningen må kun vedhæftes én fil pr. EU-land. Hvis virksomheden fx har solgt 10 biler til Tyskland og 2 biler til Sverige, skal indberetningen ske over 2 omgange, idet der skal vedhæftes 1 fil vedrørende Tyskland med 10 fakturaer og 1 fil vedrørende Sverige med 2 fakturaer.Ny tekst slut 

Ny tekst startVirksomheden skal opbevare dokumentation for, at virksomheden har sendt fakturakopierne til SKATNy tekst slut.

De modtagne kopifakturaer sender SKAT videre til de relevante skattemyndigheder i andre EU-lande med det formål, at det sikres at køber overholder sin forpligtelse til at betale moms i det EU-land, hvor køber er etableret.

Ny tekst startDe, der efter lovens § 53 skal fakturere enkeltstående leverance af et nyt transportmiddel til et andet EU-land, skal på tilsvarende måde indsende kopi af fakturaen til SKAT senest 1 måned efter udgangen af den kalendermåned, hvor leverancen har fundet sted. Fakturakopien skal sendes i elektronisk (indskannet) form som beskrevet oven for, jf. bekendtgørelsens § 44, stk. 4Ny tekst slut.

Tilbagebetaling af momsHvis der samtidig med indsendelsen af fakturakopi indsendes dokumentation for den moms, der er betalt ved købet af det pågældende transportmiddel, kan sælger få tilbagebetalt den moms, der tidligere er betalt. Det kan dreje sig om den moms, der er indeholdt i den oprindelige købspris, eller den moms, der er betalt ved en tidligere erhvervelse fra et andet EU-land eller indførsel fra steder uden for EU. Ny tekst startAnsøgningen om godtgørelse og dokumentation for betalt moms indsendes elektronisk sammen med fakturakopien vedrørende videresalget af transportmidlet.Ny tekst slut

Hvis transportmidlet har tabt i værdi siden anskaffelsen, nedsættes tilbagebetalingsbeløbet med en andel svarende til forholdet mellem den oprindelige anskaffelsespris uden moms og videresalgsprisen.

Ny tekst startReglerne i bekendtgørelsens § 66. stk. 1 og 2, om opbevaring af dokumentation for, at fakturakopier og ansøgning om godtgørelse er blevet indsendt til SKAT, gælder også for den, der foretager enkeltstående salg af nye transportmidlerNy tekst slut.