Registrering for EU-erhvervelser § 50

Juridiske personer, der ikke er momspligtige, samt momspligtige personer, der efter reglerne i § 47, jf. § 48, ikke skal registreres og som ikke har ladet sig registrere efter §§ 49, 51 eller 51 a, skal alligevel registreres, når de er betalingspligtige for erhvervelser fra andre EU-lande efter bestemmelsen i § 46, stk. 2, se L.2 om betalingspligtige personer.

Modsat registrering efter § 47 medfører registrering efter § 50 ikke pligt til at betale salgsmoms af virksomhedens leverancer. Det er således alene i forbindelse med erhvervelse af varer fra andre EU-lande og køb af ydelser i udlandet, se E.3.1.1, at virksomheder registrerede efter § 50 anses for momsregistrerede virksomheder.

Om pligter til angivelse mv. for virksomheder registreret efter § 50, se P.9.

For så vidt angår betalingspligt for køb af visse ydelser i udlandet henvises endvidere der til L.1.2.3.

Registreringsgrænse på 80.000 kr.

Der skal dog ikke ske registrering, hvis den samlede værdi af erhvervelserne hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 80.000 kr., og erhvervelserne ikke omfatter varer, der er punktafgiftspligtige (harmoniserede punktafgifter), jf. § 34, stk. 1, nr. 3, se I.1.1.3.

Hvis en erhverver i år 1 har erhvervelser for over 80.000 kr., skal den pågældende derfor både i dette år og i år 2 registreres og betale moms, selvom erhvervelserne i år 2 er under registreringsgrænsen.

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 3, stk. 1, litra b), og stk. 2.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter momsforordningens artikel 4, stk. 1, finder registreringsgrænsen (undtagelsen fra registreringspligt) vedrørende erhvervelse af varer også anvendelse på en virksomhed, som er registreret efter de særlige regler om registrering for køb og salg af hovedregelydelser, se evt. afsnit M.4.2 og M.4.3.Ny tekst slut

Valgfri registrering

En erhverver, der efter bestemmelsen i § 50 ikke skal lade sig registrere, kan alligevel vælge at lade sig registrere og betale moms, jf. § 50 a. Se evt. M.4.1.

Den, der erhverver varer fra andre EU-lande, og som efter § 50 er undtaget fra registreringspligten, kan  vælge at lade sig registrere.

En valgt registrering skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår.

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 3, stk. 3.Ny tekst slut

Ny tekst startEfter momsforordningens artikel 4, stk. 2, betragtes det som en anmodning om valgfri registrering for erhvervelse af varer, hvis en virksomhed, som er registreret efter de særlige regler om registrering for køb og salg af hovedregelydelser, se evt. afsnit M.4.2 og M.4.3, meddeler sit momsregistreringsnummer til sælger i forbindelse med erhvervelse af varer fra andre EU-lande.Ny tekst slut

Afgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, jf. § 48, eller efter § 50, og som ikke har ladet sig registrere efter § 49, § 50 a, § 51 eller § 51 a, skal registreres, når de er betalingspligtige for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder efter § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, se L.1.2, L.1.2.2 og L.1.2.3, eller - fra 9. april 2010 - indenlandske køb af CO2-kvoter og - kreditter efter § 46, stk. 1, nr. 6, se L.1.2.6.

Afgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, jf. § 48, eller efter § 50 og 50 B, og som ikke har ladet sig registrere efter § 49, § 50 a, § 51 eller § 51 a, skal registreres, når de i andre EU-lande leverer ydelser, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserne, idet leveringsstedet er bestemt efter § 16, stk. 1.

Registreringskravet skyldes, at virksomheden skal indberette salg af ydelser omfattet af § 16, stk. 1, hvor der er omvendt betalingspligt, til listesystemet (kontrolsystemet VIES), se N.4.