Udenlandske virksomheder, der ikke har forretningssted her i landet, men har momspligtigt salg af varer og ydelser her i landet, er registreringspligtige efter § 47, stk. 1. Det samme gælder, når virksomheder etableret uden for EU erhverver varer her i landet fra andre EU-lande.

Registreringen har hidtil skulle ske ved en herboende repræsentant.

Ved lov nr. 1088 af 19. december 2001 er momslovens § 47, stk. 2, ændret således, at kravet om registrering ved en herboende repræsentant fra og med 1. januar 2002 kun gælder for virksomheder etableret uden for EU, bortset fra Færøerne, Grønland, Island og Norge.

Ændringen betyder, at en udenlandsk momspligtig virksomhed kun skal registreres ved en fiskalrepræsentant, hvis virksomheden er etableret i et tredjeland, med hvem Danmark ikke har indgået en aftale om gensidig bistand svarende til reglerne i EU. I alle andre tilfælde kan virksomheden selv vælge, om den vil registreres ved en fiskalrepræsentant. De udenlandske virksomheder fritages fortsat fra registreringspligten i det omfang, aftageren er gjort betalingspligtig. Virksomheden kan dog vælge at lade sig registrere, herunder også ved en fiskalrepræsentant.

Registrering gennem en herboende repræsentant skal ske ved repræsentantens hjemregion.

Registrering i andre tilfælde skal ske direkte ved ToldSkat Sønderjylland, Region Sønderborg, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg.

Definition af fast forretningsstedDet faste forretningssted er ofte det sted, hvor sælgeren fysisk har etableret sig i form af en butik, kontor eller udsalg, hvorfra virksomheden helt eller delvist udøves.

Som eksempel på fast forretningssted (eller det sted, hvorfra en virksomhed ledes) kan nævnes en filial, et kontor, en fabrik eller et værksted.

En postadresse er ikke nok til at statuere fast forretningssted. Det skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af en række omstændigheder, som tilkendegiver, at det faste forretningssted er her i landet. Jf. E.3.

En person, der bor i udlandet, men f.eks. har en tøjforretning i Danmark, behøver ikke at lade sig registrere ved en repræsentant her i landet, fordi der er forretningssted her.

Efter lovens § 60, 2. pkt. kan de statslige told- og skattemyndigheder fravige kravet om en herværende repræsentant efter § 47, stk. 2., for virksomheder, der kun drives i kort tid.

Fjernsalg § 49, stk. 3Der skal heller ikke ske registrering eller betales moms via en repræsentant her i landet, hvis der er tale om levering af varer ved fjernsalg fra andre EU-lande, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer (harmoniserede punktafgifter). Det er dog en betingelse, at den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr., jf. § 49, stk. 3.

En udenlandsk fjernsælger, der i ét år sælger varer for mere end 280.000 kr. og således skal momsregistreres ved en herboende repræsentant, jf. § 47, stk. 2, skal derfor også være momsregistreret og betale dansk moms i det følgende kalenderår, selvom registreringsgrænsen ikke overskrides i dette år.

RepræsentantenRepræsentanten kan enten være en person, der bor her i landet, eller en virksomhed, der har sit forretningssted her. Repræsentanten må forudsættes at være myndig.