Virksomheder, der sælger varer og momspligtige ydelser til diplomatiske udsendinge mv. og internationale organisationer her i landet, skal beregne moms efter lovens almindelige regler. For at friholde sådanne leverancer for en direkte momsbelastning er der etableret forskellige godtgørelsesordninger for diplomatiske udsendinge mv.

Af praktiske grunde kan der dog for punktafgiftspligtige varer samt for teleydelser fastsættes en fritagelsesordning. Om fritagelsesordningen, se K.1.2.2.

I henhold til bekendtgørelse nr. 812 af 28. juni 2010, der trådte i kraft den 1. juli 2010 med virkning for ansøgninger, der indgives efter ikrafttrædelsen gælder følgende:

    • Ambassader mv. og internationale organisationer får godtgjort moms af køb af varer og ydelser i Danmark, når købet er på mindst 750 kr. eller derover inklusive moms, og det købte skal anvendes af ambassaden mv. eller den internationale organisation.
    • Diplomater og teknisk/administrativt personale på ambassader mv, og personer som i værtsskabsaftaler for internationale organisationer er omtalt som godtgørelsesberettiget, får godtgjort moms af køb af varer og ydelser i Danmark, når købet er på mindst 1.500 kr. eller derover inklusive moms, og købet skal anvendes af den ansatte selv eller dennes familie. Køb af samme dato fra samme sælger kan lægges sammen ved opgørelsen af, om beløbsgrænsen pr. køb er nået.
    • Ved værtskabsaftaler forstås aftaler om hjemsted, som Danmark har indgået med internationale organisationer med henblik på at fastlægge rammerne for organisationens tilstedeværelse og virksomhed i Danmark.
    • Beløbsgrænserne på 750 kr. og 1.500 kr. gælder ikke for leverancer af elektricitet, bygas, naturgas, vand, fyringsolie, fjernvarme, renovation og kloakydelser.
    • Der ydes ikke godtgørelse af moms ved køb af antikviteter, løsøre købt på auktion, brugt løsøre, gavekort og gavemærker, broafgifter, entrebilletter til underholdning, medlemsskab af klubber og foreninger, medicin, ammunition og våben.

Godtgørelsesordningen administreres af Udenrigsministeriet.

Se også I.1.1.5 om salg til diplomater m.fl. i andre EU-lande.

EU-Kommissionen

Foretager EU-kommissionens filialkontor i København indkøb af varer og ydelser her i landet, er filialkontoret omfattet af en tilsvarende godtgørelsesordning som diplomater m.fl.

NATO og NATO-personel

Forsvarsministeriet administrerer godtgørelsesordningen vedrørende NATO og NATO-personel, hvorefter der i samme omfang og på samme vilkår som for diplomater m.fl., kan ydes godtgørelse af den moms, der er betalt ved køb af varer og momspligtige ydelser bestemt til herværende NATO-personel og til brug ved NATO-hovedkvarter m.v., se også I.1.17 og I.3.7.

ESA

For så vidt angår leverancer af varer og momspligtige ydelser til Den Europæiske Rumfartsorganisation (ESA) henvises til I.1.1.5.

Ved lov nr. 291 af 15. maj 2002 om ændring af merværdiafgiftsloven blev der, med virkning fra 1. juli 2002, indført en bestemmelse om momsgodtgørelse for honorære konsulers indkøb, der anvendes fuldt ud i forbindelse med den konsulære tjeneste. Ændringen er omtalt i TSS cirkulære 2002-33 af 19 november 2002.

SKAT træffer afgørelse i 1. instans vedrørende ydelse af godtgørelse af afgifter af fremmed staters herværende honorære konsulers indkøb i det omfang de indkøbte varer og ydelser anvendes fuldt ud i forbindelse med den konsulære tjeneste, jf. momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt.

Anmodninger om ydelse af godtgørelse skal således fremsendes til SKAT. 

Momsloven er med virkning fra den 1. juli 2002 ændret således, at der nu i henhold til momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt, kan ydes godtgørelse af afgifter af fremmed staters herværende honorære konsulers indkøb i det omfang de indkøbte varer og ydelser anvendes fuldt ud i forbindelse med den konsulære tjeneste.

Honorære konsuler, der efter momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt., ønsker at ansøge om godtgørelse af moms, skal anmelde sig til SKAT.

SKAT kan i forbindelse med anmeldelsen undersøge om udnævnelsen som honorær konsul er aktuel, eller om hvervet som honorær konsul er ophørt, hos Udenrigsministeriet eller Corps Consulaire-Danmark. SKAT kan endvidere løbende hos de nævnte undersøge om hvervet som honorær konsul er ophørt.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: den honorære konsuls navn og adresse, den honorære konsuls cpr.nr., samt hvilken fremmed stat den honorære konsul respræsenterer.

Det fremgår af forarbejderne til momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt., at formålet med momsgodtgørelse for honorære konsulers indkøb her i landet, er at opnå en vis ligestilling af de momsmæssige forhold for herboende fremmede staters diplomater og honorære konsuler.

At der kun bliver en vis ligestilling hænger sammen med, at godtgørelsen for honorære konsuler er begrænset til momsen af varer og ydelser, der skal anvendes fuldt ud i den konsulære tjeneste, det vil sige som hverken helt eller delvist anvendes til privat eller andet brug.

Det vil bero på en konkret bedømmelse hvilke varer og ydelser, der kan antages at være anvendt i den konsulære tjeneste, ligesom det vil bero på en konkret vurdering om varerne og ydelserne er anvendt fuldt ud.

Der kan ydes godtgørelse af moms på indkøb af husleje, translatørydelser, udgifter i forbindelse med almindeligt kontorhold og lignende, når indkøbene udelukkende er anvendt i den konsulære tjeneste.

Ansøgning om godtgørelse af afgift kan ske på en særlig blanket. Blanketten kan rekvireres hos SKAT. Den kan endvidere udskrives fra SKATs hjemmeside på Internettet. Blanketten har nummer 31.032.

I ansøgningen skal den honorære konsul angive oplysninger til identifikation af ansøgeren.

Ansøgeren skal foretage en sammentælling af det momsbeløb, der søges godtgjort. Beløbet skal angives i danske kroner.

Det beløb, der søges godtgjort skal udgøre mindst 200 kr. Beløb under 200 kr. vil ikke blive udbetalt.

Udbetaling af godtgørelse kan enten finde sted til den honorære konsuls bankkonto, girokonto, eller godtgørelsen kan udbetales via check.

I ansøgningen skal den honorære konsul afgive en erklæring om anvendelsen af de indkøb, for hvilke der søges om afgiftsgodtgørelse, herunder om indkøbene er anvendt fuldt ud i den konsulære tjeneste.

Anmodningen skal ledsages af originale fakturaer med angivelse af de afgiftsbeløb, som ansøgeren har betalt. Disse dokumenter tilbagesendes ansøgeren i påtegnet stand inden en måned.

Fakturaer, der danner grundlag for ansøgningen, skal være forsynet med fortløbende nummer eller tilsvarende identifikation, fakturadato og indeholde oplysning om sælgers navn, registreringsnummer, (det vil sige det relevante CVR eller SE-nummer) og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, omfang og pris. Endvidere skal afgiftsbeløbets størrelse være angivet på fakturaen, eller det skal af denne fremgå, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede beløb. Såfremt en faktura også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

Hvis en faktura indeholder leverancer, som ikke anvendes fuldt ud i den konsulære tjeneste, og derfor ikke berettiger til godtgørelse i henhold til momslovens § 45, stk. 2, 2. pkt, skal dette fremgå tydeligt af anmodningen, ligesom de pågældende poster i fakturaen skal markeres.

Oplysningerne i henhold til den enkelte honorære konsuls ansøgning om godtgørelse af moms vil, hvis den pågældende konsul giver skriftligt samtykke hertil, blive videregivet til Corps Consulaire - Danmark.

SKATs afgørelse kan påklages til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11. Fristen er for så vidt andet ikke er bestemt 3 måneder, jf. skatteforvaltningslovens § 42.

Øl, vin, spiritus og tobaksvarer
Skatteministeriet har efter forhandling med Udenrigsministeriet besluttet, at øl, vin, spiritus og tobaksvarer, som diplomater m.fl. i Danmark hidtil har kunnet købe hos punktafgiftsregistrerede virksomheder uden punktafgift, men med moms, for fremtiden kan leveres momsfrit.

Andre varer
Fra den 1. januar 2004 kan indenlandske leveringer af andre punktafgiftspligtige varer til ambassader, tilknyttet personale m.fl. her i landet ske momsfrit på visse betingelser.

Efter momsbekendtgørelsens § 32, jf. momslovens § 45, stk. 2, kan fremmede staters herværende ambassader mv., internationale organisationer samt tilknyttet personale her i landet momsfrit indkøbe varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder i samme omfang, som disse varer kan købes punktafgiftsfrit. De nærmere regler og kontrolforanstaltninger fastsættes af Skatteministeriet.

Om motorkøretøjer, se Q.2.12.2.

Med henblik på opfyldelse af traktatretlige forpligtelser kan der opnås momsfritagelse for levering af varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forende Staters regeringer som led i det fælles forsvar og forsvarsmateriel til organisationer, der er tilsluttet NATO, samt materialer og ydelser i forbindelse med fællesfinansierede infrastrukturprogrammer under NATO, se I.3.8. Tilsvarende kan der opnås momsfrihed ved indførsel af varer mv. fra steder uden for EU, når varerne og materiel er indført med henblik på opfyldelse af de traktatretlige forpligtelser, se nærmere I.3.7.

I samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfrihed kan der opnås momsfrihed for varer, der indføres fra steder uden for EU, til fremmede staters herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og dertil knyttede personer med diplomatiske rettigheder samt til internationale organisationer og dertil knyttede personer, der tilstås diplomatiske rettigheder, se nærmere I.3.7.