Der er efter bestemmelsen i samme omfang og under samme betingelser, som er fastsat for toldfrihed, momsfritagelse for indførsel af varer til fremmede staters herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og dertil knyttede personer med diplomatiske rettigheder. Der er endvidere momsfritagelse for indførsel af varer, som foretages af EU, Det Europæiske Atomenergifællesskab, Den Europæiske Centralbank eller Den Europæiske Investeringsbank eller af de organer oprettet af EU, for hvilke protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse, inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved nævnte protokol og ved aftaler om gennemførelse af denne eller ved aftaler om hjemsted, navnlig for så vidt dette ikke medfører konkurrenceforvridning. Momsfritagelsen omfatter også indførsel af varer, som foretages af andre internationale organisationer end de i 2. pkt. nævnte, i det omfang de er anerkendt som sådanne af de offentlige myndigheder i EU-landet, der er værtsland for disse internationale organisationer, eller af medlemmer af disse organisationer, inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organisationer eller ved aftaler om hjemsted.

Baggrund

Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner og overenskomster, hvorefter der kan gives told- og afgiftsfritagelse for varer, der indføres til diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer samt det dertil knyttede personale.

Reglerne findes i toldlovens § 4. En oversigt over de internationale konventioner og overenskomster er i Toldvejledningen, D.5 og D.6.

Repræsentationer, organisationer og diplomater her i landet

Told- og afgiftsfriheden er begrænset til repræsentationer og organisationer samt personer, der over for Udenrigsministeriet er anmeldt som berettiget hertil, og som er optaget i Udenrigsministeriets diplomatkalender eller lister, der udarbejdes af Udenrigsministeriet.

For varer til NATO-personel under tjeneste her i landet er det en betingelse, at de pågældende personer over for Forsvarsministeriet er anmeldt som berettiget til momsfritagelse og er optaget på en personliste, der udfærdiges af Forsvarskommandoen.

Told- og afgiftsfriheden kan gives ved indførsel af varer fra steder uden for EU samt ved fraførsel af ikke EU-varer fra visse toldordninger. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.9.

Diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer samt tilknyttede personer med diplomatisk status kan på visse betingelser få godtgjort moms, der er betalt her i landet, se K.1.2.

Der skal betales moms af køretøjer, der er indført momsfrit, hvis de overgår til anden eller andres anvendelse inden for en given periode efter registrering her i landet. Det samme gælder, hvis ansættelsesforholdet ændres for ejeren.

For diplomater mv. er perioden 2 år, for WHO's personale mv. er den 3 år og for andre internationale organisationer og NATO-personel er perioden ubegrænset.