Ydelser i forbindelse med indførsel af varer fra steder uden for EU er fritaget for moms, når ydelsens værdi indgår i momsgrundlaget efter § 32, stk. 1. Tjenesteydelser er således momsfritaget efter denne bestemmelse hvis de skal medregnes til momsgrundlaget efter § 32, stk. 1.

For en beskrivelse af hvilke ydelser der skal medregnes i momsgrundlaget efter § 32, stk. 1 henvises der til afsnit G.8.1

Hvis de pågældende tjenesteydelser skal medregnes til momsgrundlaget i henhold til § 32, stk. 1 og det ikke er sket, er det importøren der er betalingspligtig for den manglende momsafregning, jf. § 46, stk. 4.

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 144.Ny tekst slut

Ny tekst startDet fremgår af momsforordningens artikel 46, at fritagelsen i artikel 144 i Momssystemdirektivet, gælder for transportydelser i forbindelse med import af løsøregenstande, der finder sted som led i en flytning.Ny tekst slut

Ny tekst startImport af selve løsøregenstanden, der finder sted som led i en flytning, er momsfritaget efter Direktiv 2009/132/EF, jf. Momssystemdirektivets artikel 143, litra b) og C), se I.3.2.Ny tekst slut

Ny tekst startFritagelsen i § 36, stk. 2, finder således også anvendelse i tilfælde, hvor der er momsfrihed ved indførsel af de pågældende varer i henhold til § 36, stk. 1. Se evt. I.3. Denne praksis har virkning fra 1. juli 2011, jf. forordningens artikel 65, stk. 2.Ny tekst slut

I SKM2008.554.SKAT har SKAT beskrevet og præciseret momsfritagelser for skibe i udenrigsfart og beskrevet fritagelser for skibe, der ikke overvejende sejler i udenrigsfart.