Bestemmelsen fastslår, hvornår der kan gives momsfritagelse ved import.
 
Ved import forstås indførsel af varer, der ankommer til Danmark fra lande uden for EU

Der skal ikke betales importmoms for varer, der opnår toldfrihed ved indførslen. Det drejer sig om:

Der er momsfrihed for varer, der opnår fuldstændig toldfritagelse, når de indføres fra lande uden for EU og er bestemt til genudførsel i uforandret stand.

Det skal bemærkes, at i toldmæssig forstand skelner man mellem fuldstændig toldfritagelse og delvis toldfritagelse.

Toldmæssigt skelner man yderligere mellem transportmidler og andre varer.

Transportmidler, paller og containere kan indføres midlertidigt med momsfritagelse under forudsætning af, at transportmidlet ikke ejes eller benyttes af personer, der bor her i landet.

Reservedele og tilbehør, der indføres sammen med eller adskilt fra transportmidlet, er ligeledes momsfri, hvis de udelukkende anvendes til småreparationer eller normal vedligeholdelse af transportmidlerne.

For en nærmere beskrivelse henvises til Toldvejledningens afsnit A.16.

De nærmere regler om midlertidig indførsel findes i EU´s Toldkodeks artiklerne 80-90 og 137-144 samt gennemførelsesbestemmelserne til Toldkodeks, Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 med senere ændringer, artiklerne 563-578.

Efter disse artikler kan følgende former for midlertidig indførsel fritages for told og dermed også moms:

 • personlige effekter
 • varer, der indføres til sportsbrug af rejsende
 • velfærdsmateriel til søfolk
 • katastrofeudstyr
 • medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
 • dyr
 • varer til opbygning, reparation eller vedligeholdelse i grænseområder
 • lyd- og billedmedier samt informationsbærende medier 
 • materiale til turistfremmende virksomhed
 • fagligt udstyr
 • undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
 • emballage
 • forme og modeller, matricer mv., måleinstrumenter mv. samt specialværktøj
 • varer, der skal bruges til forsøg
 • vareprøver
 • erstatningsproduktionsmidler 
 • varer til arrangementer eller salg 
 • visse andre varer.

Indførslen er tidsbegrænset afhængig af den godkendte anvendelse af varerne, og varerne kan højst forblive under fritagelsesordningen i 24 måneder. På en række områder er der dog fastsat kortere frist for genudførsel af varerne, se nærmere herom i Toldvejledningen, afsnit A.16.

Sikkerhedsstillelse
Der skal normalt stilles sikkerhed for moms efter de samme regler som for told og punktafgifter.

Sikkerhedsstillelsen foretages som regel ved indbetaling/debitering af det told- og afgiftsbeløb, der skal betales for varerne på indførselstidspunktet.

Sikkerhedsstillelsen kan endvidere foretages i form af bankgaranti eller lignende på betingelse af, at det samlede told- og afgiftsbeløb overstiger 10.000 kr.

Der skal ikke stilles sikkerhed, når indførslen foretages af:

 • en momsregistreret virksomhed med fuld fradragsret for indgående moms, jf. § 37, se J.1
 • en udenlandsk virksomhed, der kan dokumentere, at den er berettiget til tilbagebetaling af momsen efter § 45, se K.1.1
 • offentlige institutioner eller statsadministrationer.
Der kræves ligeledes ikke sikkerhedsstillelse ved indførsler, der foretages af museer, kunstgallerier og andre institutioner, som af SKAT er godkendt til toldfrihed efter artikel 51 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83. De nævnte museer har således også mulighed for til udstillingsbrug at låne genstande af kulturel art i tredielande og indføre disse midlertidigt uden sikkerhedsstillelse for told og moms.

Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe eller fly, er fritaget for moms. Det er en betingelse, at varerne er bestemt til forbrug om bord under skibets eller flyets rejse til og fra EU og under dets ophold her.

Der gives momsfritagelse for returvarer under forudsætning af, at der ikke gives momsgodtgørelse ved udførslen.

Er varerne udført efter § 34, stk. 1, nr. 5, 1. punktum, anses dette ikke for momsgodtgørelse i denne forbindelse.

Returvarebestemmelserne kan anvendes på alle varer, der efter at være blevet udført midlertidigt eller endeligt fra Danmark, genindføres med henblik på overgang til fri omsætning.

Der er momsfrihed for varer i situationer, hvor der ikke opstår toldskyld, fordi varerne inden frigivelsen tillades afstået til fordel for statskassen. Disse varer sælges på offentlig auktion, og nettoprovenuet tilfalder statskassen.
 
Der opstår heller ikke toldskyld for varer i den legale varehandel, der er ukurante eller urealisable, og som destrueres under toldkontrol.

Bestemmelserne gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, litra b) og c), jf. direktiv 2006/79/EF og direktiv 2009/132/EF, i dansk ret.

EF's regler om afgiftsfritagelse ved indførsel

Efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 2, er indførsel af varer fra steder uden for EU fritaget for moms i overensstemmelse med EF's regler om momsfritagelse ved indførsel. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af momsfriheden. De nærmere regler er fastsat i momsbekendtgørelsens §§ 2-10. SKAT kan efter bekendtgørelsens § 12 fastsætte nærmere regler og kontrolforanstaltninger vedrørende momsfritagelserne, når kontrolmæssige hensyn taler herfor.

Der gives momsfrihed ved indførsel af varer her til landet fra steder uden for EU i samme omfang og under samme betingelser, som er fastsat for endelig toldfrihed efter Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 med senere ændringer. Afgiftsfriheden gælder dog ikke for varer omfattet af afsnit VI og XII, artikel 63 a og 63 b samt artikel 109, litra q, i forordningen, jf. momsbekendtgørelsens § 2.

Formålet med ordningen er, at der i en række tilfælde kan gives momsfrihed, når det skønnes, at der ikke er et rimeligt forhold mellem provenuet ved toldbehandlingen og den administrative indsats, som vil være forbundet hermed.

Momsfrihed kan opnås under hensyn til f.eks. varens oprindelse eller anvendelse, afsenderens eller modtagerens status eller andre forhold, der ikke har noget med varens art at gøre.

I SKM2002.80.LSR har Landsskatteretten afsagt kendelse i en sag, hvor ToldSkat havde krævet told og moms for en pakke indeholdende to stk. cd´er og to stk. videobånd, som klageren havde fået tilsendt fra USA. I kendelsen er der en gennemgang af de told- og momsregler, der finder anvendelse ved indførsel af varer af ikke-erhvervsmæssig karakter fra steder uden for EU.

Der gives momsfritagelse for følgende former for endelig indførsel under iagttagelse af forudsætningerne for toldfritagelse (se nærmere herom i Toldvejledningen, afsnit D.4):

 • Privatpersoners indførsel af personlige ejendele i forbindelse med flytning fra tredjeland (Flyttegods). Ved indførsel af motorkøretøjer som flyttegods gives der kun momsfritagelse, når køretøjet udelukkende anvendes privat. Hvis køretøjet udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages til anden ejer inden 1 år efter indførslen, skal der betales moms af køretøjet, se momsbekendtgørelsens § 3. Momsfritagelsen omfatter også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv.
 • Varer, der indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
 • Personlige ejendele erhvervet ved arv.
 • Elevers og studerendes personlige udstyr, skolemateriale, løsøre og bohave.
 • Forsendelser fra en privatperson til en anden. Forsendelsens samlede værdi må ikke overstige 360 kr, Ny tekst startjfr. nærmere om begrebet "samlede værdi" nedenfor i afsnittet om "Erhvervsmæssige forsendelser af ringe værdi". Ny tekst slutHvis forsendelsen indeholder varer til en værdi over 360 kr., er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelse. Der gives ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand, se momsbekendtgørelsens § 10.
 • Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger.
 • Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde.
 • Varer beregnet til brug for statsoverhoveder.
 • Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale. For undervisningsmateriale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter er der kun momsfritagelse, når materialet er fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer, se momsbekendtgørelsens § 5, stk. 1.
 • Samlerobjekter og kunstværker af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, når goderne indføres af godkendte institutioner, og goderne er erhvervet vederlagsfrit eller fra en ikke momspligtig person, se momsbekendtgørelsens § 5, stk. 2.
 • Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning. Det er en betingelse for momsfriheden, at det er en godkendt institution, der indfører dyrene, og at de erhverves vederlagsfrit, se momsbekendtgørelsens § 6.
 • Terapeutiske stoffer fra mennesker og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper.
 • Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer.
 • Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer. Momsfritagelsen er yderligere betinget af, at varerne er erhvervet gratis, se momsbekendtgørelsens § 7.
 • Genstande beregnet for blinde. Der kan gives momsfritagelse for andre varer end dem, der er nævnt i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83, bilag III og IV, se momsbekendtgørelsens § 8.
 • Genstande beregnet for andre handicappede end blinde. Momsfritagelsen er endvidere betinget af, at varerne er modtaget som gave, og at indførslen foretages af institutioner, som hovedsageligt uddanner eller bistår handicappede. Det er ikke en betingelse for at indrømme momsfrihed, at tilsvarende varer ikke fremstilles i EU, se momsbekendtgørelsens § 8.
 • Varer beregnet for katastroferamte.
 • Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra ikke EU- lande. Det er en betingelse for momsfritagelsen, at varerne tilhører en registreringspligtig virksomhed. Momsfriheden omfatter ikke varer, for hvilke fradragsretten for købsmoms er udelukket efter § 42, stk. 1 og 2, se J.3.1, J.3.2 og momsbekendtgørelsens § 4.
 • Vareprøver af ringe værdi.
 • Tryksager og genstande af reklamemæssig art. For så vidt angår reklametryksager er det momsmæssigt ikke en betingelse, at den person, der refereres til, er etableret uden for EU. Personen må dog ikke være etableret i Danmark. Det er en betingelse, at tryksagerne ikke sendes i samlede forsendelser fra en og samme afsender til en og samme modtager. Dette gælder dog ikke for tryksager, der er indført med henblik på gratis uddeling. Hver forsendelse må kun indeholde et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument. Hvis forsendelsen indeholder flere dokumenter, kan der dog gives momsfrihed, hvis forsendelsens samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg, eller hvis tryksagerne er indført med henblik på gratis uddeling, se momsbekendtgørelsens § 9, stk. 1-4.
 • Officielle publikationer, når disse udsendes som led i udførselslandets samt de der etablerede internationale organisationers, offentlige institutioners og offentligretlige organers udøvelse af offentlig myndighed, se momsbekendtgørelsens § 9, stk. 5.
 • Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement.
 • Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning.
 • Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transportilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport.
 • Strøelse og foder bestemt til dyr under transport.
 • Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere.
 • Forsendelser af dokumenter til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret og industriel eller kommerciel ejendomsret.
 • Oplysningsmateriale til turistformål.
 • Forskellige dokumenter og genstande. Der gives ikke momsfritagelse for stempelmærker og lignende, der er anvendt som dokumentation for, at afgifter er betalt i ikke-EU-lande.
 • Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde.
 • Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave.

Erhvervsmæssige forsendelser af ringe værdi

For at opnå momsfrihed må varens Ny tekst startsamledeNy tekst slut værdi efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 3, højst være 80 kr. Ny tekst startDet er Skatteministeriet opfattelse, at begrebet "samlede værdi" skal forstås sådan, at den samlede værdi omfatter skatter, told m.v., der er opkrævet udenfor Danmark eller som betales i forbindelse med indførslen - dog med undtagelse af importmomsen, men IKKE omfatter biomkostninger, eksempelvis transport- og forsikringsomkostninger. Se iøvrigt Nyhedsbrev af 22. december 2010.Ny tekst slut

Der gives ikke momsfrihed for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

Ved lov nr. 1387 af 20. december 2005 om ændring af momsloven (Justering af momsreglerne for indførsel af visse magasiner, tidsskrifter m.v.), er momsfritagelsen for erhvervsmæssige forsendelser ændret med virkning fra den 1. juni 2005. Loven betyder, at magasiner, tidsskrifter o.lign., der forsendes fra 3.lande til privatpersoner i Danmark, ikke længere kan få momsfritagelse, når magasinerne m.v. er trykt i EU og herfra er eksporteret til 3.land.

Skatterådet har i SKM2007.66.SR meddelt, at reklamer for udleje af sommerhuse (kataloger) og forenings-/medlemsblade, som forsendes fra Danmark via Ålandsøerne til privatpersoner her i landet, er omfattet af undtagelsen til fritagelsen i momslovens § 36, stk. 1, nr. 3, om momsfritagelse for små erhvervsmæssige forsendelser (værdi ikke over 80 kr.), som "magasiner, tidsskrifter o.lign.", jf. bestemmelsens andet pkt.

Varer indført af rejsende fra tredjelande

Fritagelsen for varer indført af rejsende fra tredjelande, jf. Momssystemdirektivets artikel 143, litra b) og c), og Direktiv 2007/74/EF, som har erstattet Direktiv 69/169/EØF, er gennemført i dansk ret ved toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 111-118. Se Toldvejledningens afsnit D.3.

Transportmidler

Transportmidler, der blev indført til Danmark fra Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta , Polen, Slovenien, Slovakiet og Cypern inden den 1. maj 2004 og blev henført under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling, eller midlertidig indførsel med fuldstændig told- og afgiftsfritagelse eller blev oplagt på toldoplag, på frilager eller i Københavns Frihavn, kan forblive under ordningen i den fastsatte periode, jf. momsbekendtgørelsens § 11 a. Tilsvarende gjaldt for transportmidler anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem et nyt og et "gammelt" EU-land på tidspunktet for udvidelsen af EU den 1. maj 2004.

Der skal betales moms, når et transportmiddel fraføres en af de omhandlede ordninger, medmindre transportmidlet udføres til et sted uden for EU.

Der skal dog ikke betales moms for transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når:

 • transportmidlet inden indførslen her til landet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige regler for merværdiafgift (omsætningsafgift) i et af de 10 nye lande, uden at der er ydet momsgodtgørelse ved udførslen,
 • transportmidlet er taget i brug inden den 1. maj 1996,
 • eller det skyldige momsbeløb af transportmidlet er 1.000 kr. eller derunder.

I forbindelse med EU's udvidelse den 1. januar 2007 er der ved bekendtgørelse nr. 1380 af 12. december 2006 gennemført tilsvarende regler i momsbekendtgørelsens § 11b for så vidt angår transportmidler fra Bulgarien og Rumænien, der er ankommet til Danmark inden 1. januar 2007 eller er anbragt under en forsendelses- eller transportordning på tidspunktet for udvidelsen. Der skal dog ikke betales moms for transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når:

 • transportmidlet inden indførslen her til landet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige regler for merværdiafgift (omsætningsafgift) i Bulgarien eller Rumænien, uden at der er ydet momsgodtgørelse ved udførslen,
 • transportmidlet er taget i brug inden den 1. januar 1999,
 • eller det skyldige momsbeløb af transportmidlet er 1.000 kr. eller derunder. 

Andre varer end transportmidler

Andre varer, der blev indført til Danmark fra Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet og Cypern inden EU's udvidelse den 1. maj 2004 og blev henført under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling, eller midlertidig indførsel med fuldstændig told- og afgiftsfritagelse eller blev oplagt på toldoplag, på frilager eller i Københavns Frihavn, kan forblive under ordningen i den fastsatte periode, jf. momsbekendtgørelsens § 11 a. Tilsvarende gjaldt for varer anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem et nyt og et "gammelt" EU-land på tidspunktet for udvidelsen.

Der skal betales moms, når en vare fraføres en af de omhandlede ordninger, medmindre varen udføres til et sted uden for EU.

Der skal dog ikke svares moms af varen, når varen ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, og den transporteres tilbage til det land, den blev udført fra, til den person, der udførte den.

I forbindelse med EU's udvidelse den 1. januar 2007 er der ved bekendtgørelse nr. 1380 af 12. december 2006 gennemført tilsvarende regler i momsbekendtgørelsens § 11b for så vidt angår varer fra Bulgarien og Rumænien, der er ankommet til Danmark inden 1. januar 2007 eller er anbragt under en forsendelses- eller transportordning på tidspunktet for udvidelsen.

Efter denne bestemmelse ligestilles varer, der indføres, med varer, der er momsfrie ved omsætning i Danmark. Der er altså momsfrihed for varer, der kan omsættes momsfrit i Danmark i henhold til § 13 og § 34

Efter stk. 1, nr. 5 indrømmes der momsfrihed i tilfælde, hvor en vare indføres til Danmark fra lande uden for EU og sendes videre til det endelige bestemmelsessted i et andet EU-land. Importøren skal være momsregistreret her i landet og følge momsreglerne for salg af varer til andre EU-lande. Herunder også kravene til listeindberetning, se evt. N.4.

Bestemmelsen giver mulighed for på visse betingelser at fortolde varer på EU's ydre grænse uden at skulle betale importmoms i tilfælde, hvor varerne er bestemt til et andet EU-land.

Bestemmelsen kan f.eks. anvendes af speditører, der medvirker ved salg af varer fra lande uden for EU til andre EU-lande. Enten skal salgsvirksomheden i landet uden for EU eller købsvirksomheden i et andet EU-land lade sig registrere i Danmark, evt. ved speditøren som herboende repræsentant.

Oplysningskrav

Efter stk. 5. kan skatteministeren fastsætte nærmere regler for oplysningskrav, der skal opfyldes for at opnå afgiftsfritagelse efter stk. 1, nr. 5. Bestemmelsen er indsat i momsloven ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 og gennemfører Direktiv 2009/69/EF, artikel 1, nr. 3, i dansk ret. Direktivets formål er bekæmpe momssvig.

Skatteministeren har i momsbekendtgørelsens § 73 a, indsat ved bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2010, fastsat, at en importør for at opnå fritagelse for importmoms efter lovens § 36, stk. 1, nr. 5, senest på indførselstidspunktet for varerne skal oplyse SKAT om

 1. importørens eget registreringsnummer, der er udstedt her i landet efter lovens § 47, stk. 1, eller registreringsnummeret, hvorunder importørens herboende repræsentant foretager transaktioner efter momsbekendtgørelsens § 69, og
 2. momsregistreringsnummeret, der er udstedt i et andet EU-land, for virksomheden, som får leveret varerne efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-3, eller
 3. momsregistreringsnummeret, der er udstedt i et andet EU-land, for en herværende virksomheds faste forretningssted m.v., som får overført varerne efter lovens § 34, stk. 1, nr. 4.

Efter § 73 a, stk. 2., kan SKAT kan endvidere bestemme, at en importør for at opnå fritagelse for afgift ved indførsel af varer her i landet efter lovens § 36, stk. 1, nr. 5, senest på indførselstidspunktet for varerne skal dokumentere, at de indførte varer er bestemt til at blive leveret i et andet EU-land.

Om momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, se I.1.1.

Om registrering efter momsbekendtgørelsens § 69, se M.1.3.

 

Der er fritagelse for indførsel af gas gennem et naturgassystem eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system, eller fra et gastankskib i et naturgassystem eller et opstrømsrørledningsnet, af elektricitet eller af varme eller kulde via varme- eller kuldenet.

Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 143, litra l).

For at undgå en risiko for opkrævning af moms ved såvel indførsel som ved forbrug (dobbeltmoms), er der momsfritagelse for indførelse fra tredjelande af gas, elektricitet, varme og kulde omfattet af de særlige leveringsstedsbestemmelser for gas, elektricitet, varme og kulde, se E.2.4.

Elektricitetens bevægelser kender ikke landegrænser, men bevæger sig igennem netværket i den rute, hvor modstanden er mindst. Det europæiske kontinent har et samlet netværk, og en del energi vil derfor bevæge sig til lande uden for EU, selv om energien ikke reelt anvendes der, men blot passerer tredjeland. Uden en ændring af bestemmelsen ville der derfor kunne ske opkrævning af importmoms i forbindelse med handel med elektricitet mellem to EU-lande.

Det tekniske direktiv (2009/162/EU af 22. december 2009) angår bl.a. beskatningsstedet for grænseoverskridende leveringer af el, gas, varme og kulde. Ved en ændring af sjette momsdirektiv i 2003 blev der indført en særlig ordning med hensyn til bestemmelserne om indførsel af gas og elektricitet samt beskatningsstedet herfor. Ordningen blev indført i tilknytning til liberalisering af grænseoverskridende handel med disse varer. Ordningen betyder i det væsentlige, at momsen skal betales i forbrugslandet. For at skabe overensstemmelse mellem formålet med og affattelsen af bestemmelsen bliver det tydeliggjort, at den særlige ordning finder anvendelse på indførsel og levering af gas gennem ethvert naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system.

Gas, der indføres med skibe, har samme egenskaber som den gas, der indføres gennem rørledninger, og er efter genforgasning beregnet til at blive transporteret videre gennem rørledninger. Ud fra et neutralitetsprincip skal momsfritagelsen også gælde for gas, der er indført med skibe, når gassen føres videre i et naturgassystem eller et opstrømsrørledningsnet. Efter de hidtil gældende regler skal momsen af gas og elektricitet opkræves på det sted, hvor kunden rent faktisk forbruger disse varer. I dag leveres der allerede varme og kulde gennem grænseoverskridende net. De problemer, der knytter sig til levering af og indførsel af varme og kulde, er de samme som dem, der knytter sig til levering og indførsel af gas og elektricitet. Derfor bør der gælde de samme regler for beskatningsstedet for varme og kulde, som gælder for gas og elektricitet.

Ydelser i forbindelse med indførsel af varer fra steder uden for EU er fritaget for moms, når ydelsens værdi indgår i momsgrundlaget efter § 32, stk. 1. Tjenesteydelser er således momsfritaget efter denne bestemmelse hvis de skal medregnes til momsgrundlaget efter § 32, stk. 1.

For en beskrivelse af hvilke ydelser der skal medregnes i momsgrundlaget efter § 32, stk. 1 henvises der til afsnit G.8.1

Hvis de pågældende tjenesteydelser skal medregnes til momsgrundlaget i henhold til § 32, stk. 1 og det ikke er sket, er det importøren der er betalingspligtig for den manglende momsafregning, jf. § 46, stk. 4.

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 144.Ny tekst slut

Ny tekst startDet fremgår af momsforordningens artikel 46, at fritagelsen i artikel 144 i Momssystemdirektivet, gælder for transportydelser i forbindelse med import af løsøregenstande, der finder sted som led i en flytning.Ny tekst slut

Ny tekst startImport af selve løsøregenstanden, der finder sted som led i en flytning, er momsfritaget efter Direktiv 2009/132/EF, jf. Momssystemdirektivets artikel 143, litra b) og C), se I.3.2.Ny tekst slut

Ny tekst startFritagelsen i § 36, stk. 2, finder således også anvendelse i tilfælde, hvor der er momsfrihed ved indførsel af de pågældende varer i henhold til § 36, stk. 1. Se evt. I.3. Denne praksis har virkning fra 1. juli 2011, jf. forordningens artikel 65, stk. 2.Ny tekst slut

I SKM2008.554.SKAT har SKAT beskrevet og præciseret momsfritagelser for skibe i udenrigsfart og beskrevet fritagelser for skibe, der ikke overvejende sejler i udenrigsfart.

Der er efter bestemmelsen i samme omfang og under samme betingelser, som er fastsat for toldfrihed, momsfritagelse for indførsel af varer til fremmede staters herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og dertil knyttede personer med diplomatiske rettigheder. Der er endvidere momsfritagelse for indførsel af varer, som foretages af EU, Det Europæiske Atomenergifællesskab, Den Europæiske Centralbank eller Den Europæiske Investeringsbank eller af de organer oprettet af EU, for hvilke protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse, inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved nævnte protokol og ved aftaler om gennemførelse af denne eller ved aftaler om hjemsted, navnlig for så vidt dette ikke medfører konkurrenceforvridning. Momsfritagelsen omfatter også indførsel af varer, som foretages af andre internationale organisationer end de i 2. pkt. nævnte, i det omfang de er anerkendt som sådanne af de offentlige myndigheder i EU-landet, der er værtsland for disse internationale organisationer, eller af medlemmer af disse organisationer, inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organisationer eller ved aftaler om hjemsted.

Baggrund

Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner og overenskomster, hvorefter der kan gives told- og afgiftsfritagelse for varer, der indføres til diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer samt det dertil knyttede personale.

Reglerne findes i toldlovens § 4. En oversigt over de internationale konventioner og overenskomster er i Toldvejledningen, D.5 og D.6.

Repræsentationer, organisationer og diplomater her i landet

Told- og afgiftsfriheden er begrænset til repræsentationer og organisationer samt personer, der over for Udenrigsministeriet er anmeldt som berettiget hertil, og som er optaget i Udenrigsministeriets diplomatkalender eller lister, der udarbejdes af Udenrigsministeriet.

For varer til NATO-personel under tjeneste her i landet er det en betingelse, at de pågældende personer over for Forsvarsministeriet er anmeldt som berettiget til momsfritagelse og er optaget på en personliste, der udfærdiges af Forsvarskommandoen.

Told- og afgiftsfriheden kan gives ved indførsel af varer fra steder uden for EU samt ved fraførsel af ikke EU-varer fra visse toldordninger. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.9.

Diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer samt tilknyttede personer med diplomatisk status kan på visse betingelser få godtgjort moms, der er betalt her i landet, se K.1.2.

Der skal betales moms af køretøjer, der er indført momsfrit, hvis de overgår til anden eller andres anvendelse inden for en given periode efter registrering her i landet. Det samme gælder, hvis ansættelsesforholdet ændres for ejeren.

For diplomater mv. er perioden 2 år, for WHO's personale mv. er den 3 år og for andre internationale organisationer og NATO-personel er perioden ubegrænset.

Der er momsfrihed for varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forenede Stater til brug for det fælles forsvar. Det samme gælder for materiel, der oplægges midlertidigt i depoter her i landet af andre NATO-lande, når det er aftalt med den danske regering. Endelig er materiel og udstyr til gennemførelse af arbejdet under NATO's fællesfinansierede infrastrukturprogram momsfrit ved indførslen.
 
Varer til personalet følger reglerne for varer til diplomater mv., se I.3.7.