Der skal ikke beregnes moms af ydelser, der er knyttet direkte til udførsel af varer til steder uden for EU eller til indførsel af varer, der er under de i § 12, stk. 2 nævnte toldordninger, se I.3.

Det er i forbindelse med indførsel en betingelse, at de indførte varer er omfattet af en af de i § 12, stk. 2 nævnte ordninger. Det forhold, at varerne har været ufortoldede på tidspunktet for levring af de pågældende ydelser, kan ikke sidestilles med de i § 12, stk. 2 nævnte ordninger, jf. SKM2006.99.LSR  

Baggrunden for bestemmelsen er, at ydelsen anses som en integreret del af varen, der eksporteres til steder uden for EU. For varer, der indføres fra steder uden for EU, vil ydelserne indgå i fortoldningsbeløbet og herved blive pålagt moms.

Blandt ydelser, der er omfattet af ordningen, er f.eks. transport i EU af varer, der skal eksporteres til tredjelande. Det er selve transportens karakter, der er afgørende for momsfritagelsen. Det betyder, at transporten er fritaget i alle situationer, også f.eks. ved viderefakturering i Danmark.

Der skal ikke beregnes moms af vareafgifter vedrørende skibe i udenrigsfart og udenlandske fiskerfartøjer. Om definitionen af udenrigfart, se I.1.4. Se også SKM2008.554.SKAT. Der skal heller ikke beregnes moms af ydelser, der præsteres her i landet af luftfragtagenter i forbindelse med oprettelse af luftfragtaftaler til lande uden for EU.

Luftfragtaftaler indgås enten med luftfartsselskabet eller med dets agent. I sidstnævnte tilfælde sker det på den måde, at kundevirksomheden kontakter luftfragtagenten, der udfylder et fragtbrev for luftfartsselskabet og henvender sig til det pågældende selskab, der sørger for transporten. Luftfartsselskabet udbetaler et provisionsbeløb for fragtaftalen.

Skibsmægleres formidling af transport vedrørende danske og udenlandske skibe er fritaget for moms, når ydelserne præsteres for skibets regning eller for et firma, der er hjemmehørende i udlandet. Det er endvidere en betingelse, at ydelserne vedrører udførsel eller indførsel af varer til eller fra steder uden for EU.