Varer, som registrerede virksomheder sælger til privatpersoner bosat uden for EU, kan fritages for moms efter bestemmelserne i momsbekendtgørelsen §§ 33-36 om momsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU.

Der skelnes mellem, om køber har bopæl i Norge eller på Ålandsøerne, eller om køber har bopæl i andre lande uden for EU. Særreglen for Norge og Ålandsøerne skyldes en nordisk overenskomst om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Norge, Ålandsøerne og Danmark.

Ny tekst startBestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra b), og artikel 147 i dansk ret.Ny tekst slut

Personer med bopæl i Norge eller på Ålandsøerne
For at få momsfritagelse skal prisen på den enkelte vare overstige 1.200 kr. inkl. moms, og at varen transporteres til steder uden for EU inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden. En gruppe ting, der normalt udgør en helhed, anses for én vare. Ny tekst startJf. lovens § 34, stk. 1, nr. 5.Ny tekst slut

Det er en betingelse, at fakturaen angiver varerne til udførsel til Norge  eller Ålandsøerne. Fakturaen skal være forsynet med udstedelsesdato, sælger og købers navn og adresse samt varernes antal, art og værdi (salgspris inkl. moms samt momsbeløbet). Ny tekst startJf. momsbekendtgørelsens § 33, stk. 1.Ny tekst slut

Køber skal overfor virksomheden kunne dokumentere sin bopæl i Norge eller på Ålandsøerne ved forevisning af pas, identitetskort eller tilsvarende legitimation. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 35.Ny tekst slut

Virksomheden skal medregne momsen til salgsmomsen for den periode, hvor salget har fundet sted. Momsen kan så fradrages i salgsmomsen i den periode, hvor virksomheden kan fremlægge faktura, der i Norge eller på Ålandsøerne er påtegnet, at varerne er afgiftsberigtiget ved indførslen. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 36.Ny tekst slut

Personer med bopæl i andre lande uden for EU

For at få momsfritagelse skal varerne (det må gerne være forskellige varer) være købt i samme forretning (f.eks. et stormagasin) og have en samlet værdi over 300 kr. inkl. moms. Det er yderligere en betingelse, at varen transporteres til steder uden for EU inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden. Ny tekst startJf. lovens § 34, stk. 1, nr. 5.Ny tekst slut

Det er en betingelse, at varerne på en faktura eller i et enhedsdokument er angivet til udførsel. Fakturaen eller enhedsdokumentet skal indeholde oplysning om varernes antal, art og værdi (salgspris inkl. moms samt momsbeløbet). Fakturaen skal endvidere være forsynet med en udstedelsesdato og indeholde oplysninger om sælgers og købers navn og bopæl. Ny tekst startJf. momsbekendtgørelsens § 34.Ny tekst slut

Køber skal over for virksomheden kunne dokumentere sin bopæl uden for EU ved forevisning af pas, identitetskort eller tilsvarende legitimation. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 35.Ny tekst slut

Virksomheden skal medregne momsen til salgsmomsen for den periode, hvor salget har fundet sted. Momsen kan så fradrages i salgsmomsen i den periode, hvor virksomheden kan fremlægge faktura eller enhedsdokument, der angiver, at varerne er toldbehandlet ved købers udrejse fra EU. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 36.Ny tekst slut Der gælder de almindelige regler for opbevaring af fakturaer mv.

Ny tekst startDet fremgår af artikel 48 i momsforordningen, at ved fastlæggelsen af, om den tærskel, som en medlemsstat fastsætter i henhold til artikel 147, stk. 1, første afsnit, litra c), i Momssystemdirektivet som en betingelse for fritagelse ved levering af varer, der medtages i rejsendes personlige bagage, er overskredet, baseres beregningen på fakturaværdien. Den samlede værdi af flere varer kan kun anvendes, hvis samtlige varer er anført på samme faktura udstedt af samme momspligtige person, der leverer varerne til samme kunde.Ny tekst slut

EF-domstolen har i sag C-271/06, Netto Supermarkt, udtalt, at at sjette direktivs artikel 15, nr. 2, (Momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra b) og artikel 147), skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at en medlemsstat indrømmer fritagelse for moms knyttet til levering af goder til udførsel til steder uden for Fællesskabet, når betingelserne for en sådan fritagelse ikke er opfyldt, men hvor den afgiftspligtige ikke ved udvisning af almindelig agtpågivenhed i handelsforhold kunne have indset dette, fordi de beviser for udførsel, som køberen fremlagde, var forfalskede.

Særlige turistordninger for personer, bosat uden for EU

Told- og Skattestyrelsen har tilladt en særlig turistordning for Global Refund DK A/S (tidligere Europe Tax-Free Shopping Denmark A/S København) og de forretninger, der er tilsluttet selskabet.

De tilsluttede forretninger udfylder ved salg til turister en særlig faktura/cheque med selskabets logo og navn. Denne faktura/cheque svarer til den almindelige faktura og behandles efter samme regler også for så vidt angår toldbehandling ved udrejse af EU.

Efter toldbehandlingen, hvor fakturaen/chequen er attesteret for udførslen, opbevares den hos Global Refund International AB, Sverige.

Det er en betingelse, at:

  • bilagsmaterialet for en længere periode skal kunne fremlægges
  • Global Refund DK A/S skal informere sælgeren om, at denne er ansvarlig for tilvejebringelse af dokumenterne, idet opbevaringspligten fortsat påhviler sælger
  • sælgeren skriftligt erklærer sig indforstået med ordningen.

Fakturaer/cheques skal opbevares i mindst 5 år. Salgsvirksomhedens umiddelbare dokumentation for momsfrit salg består i stedet for fakturaer af kontoudtog fra Global Refund DK A/S.

Kontoudtoget skal indeholde følgende oplysninger:

  • dato for kontoudtogets udfærdigelse
  • den tilsluttede virksomheds navn og adresse
  • faktura/cheque nr. og dato
  • faktura/chequebeløbets størrelse inkl. moms
  • momsbeløbets størrelse
  • kontoudtogets nr. i forhold til andre udskrevne kontoudtog til virksomheden.

Global Refund DK A/S skal tillige sørge for, at der på kontoudtoget kun medtages turistsalg, der opfylder betingelserne for momsfritagelse, se I.1.2.1.1 om dokumentation for bopæl uden for EU.

Selskabet varetager mod et gebyr udbetalingen af momsrefusion til turisten.

Told- og Skattestyrelsen har ligeledes tilladt en turistsalgsordning for Tax-Free International/Eurocard Denmark (nuværende PBS International).

Ved salg til turister udleverer den pågældende forretning en formular, der i forretningen udfyldes med dato, kundens navn og bopæl, vareart, pris inkl. moms og momsbeløbet. Forretningen og turisten beholder en kopi af formularen. Originalformularen attesteres af toldvæsenet ved udrejse fra sidste EU-land og indsendes til Tax-Free International. Kunden betaler ved købet varens fulde pris inkl. moms.

Momsbeløbet fratrukket ekspeditionsgebyr udbetales til kunden, når Tax-Free International har modtaget den attesterede originalformular. Forretningen debiteres herefter beløbet og får tilsendt en Betalings-Serviceoversigt, der for det enkelte salg indeholder oplysninger om købsdato, formularnummer, pris og momsbeløb. Den attesterede originalformular opbevares af Tax-Free International i 5 år. Betalings-Serviceoversigten sammenholdt med den attesterede originalformular kan godkendes som udførselsdokumentation.

SKAT har ligeledes tilladt en turistsalgsordning for Denmark Tax-Free Refund ApS.

Der er udarbejdet en særlig formular, som de tilsluttede forretninger udskriver i forbindelse med varesalget til turisten. Formularen udskrives elektronisk og indeholder bl.a. oplysning om sælgers navn og CVR-nummer. Varen specificeres af den almindelige kassebon, der vedhæftes formularen. Endvidere påføres oplysning om navn, adresse på kunden, oplysning om hjemland, og pas- eller id-nummer. Denmark Tax-Free Refund ApS udsteder til de tilsluttede forretninger en faktura, der udgør forretningernes grundlag for at regulere salgsmomsen, der er opkrævet ved turistens køb, samt grundlag for virksomhedens fradrag for købsmomsen af det provisionsbeløb, som selskabet tilbageholder som et ekspeditionsgebyr.

Denmark Tax-Free Refund ApS skal opbevare de afstemplede formularer, som en del af regnskabsmaterialet, og formularerne skal stilles til rådighed for SKAT, såfremt det ønskes i forbindelse med momskontrol af de tilsluttede forretninger.

Ved salg til diplomater m.fl., der efter andre regler er fritaget for at betale moms i det land, hvor de bor, anses det for tilstrækkelig dokumentation, at fakturaen er forsynet med påtegning fra det endelige indførselslands toldmyndighed eller anden kompetent myndighed om, at varerne er indført.