Bestemmelserne i momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, 6 og 12, momsfritager leverancer til steder uden for EU, herunder tilknyttede ydelser.

Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.2.2 om EU´s momsområde.

Det er hensigten, at alle varer, der udføres fra EU-momsområdet, skal fritages for moms.

Levering af varer, der af virksomheden eller for dennes regning udføres til steder uden for EU, er således fritaget for moms. Det samme gælder levering af varer, der af en køber, som ikke er momsregistreret her i landet efter lovens §§ 47, 49, 51 eller 51 a, eller for dennes regning udføres til steder uden for EU.

I begge tilfælde er det en betingelse, at sælger kan godtgøre, at varen er udført. Udførselsdokumentationen kan bestå af fakturakopi, skriftlig ordre, korrespondance med køber, bankafregning og lign., kopifragtbrev og lign., øvrige handelsdokumenter samt Ny tekst startudførselsangivelse med elektronisk udpassageattest i e-Export (se evt. Toldvejledningen, afsnit C.1.3.8) eller - i forbindelse med nødprocedure (se evt. Toldvejledningen, afsnit C.1.3.9) - attesteret eksemplar 3 af enhedsdokumentetNy tekst slut. Se også I.1.1.1.

EF-domstolen har i sag C-271/06, Netto Supermarkt, udtalt, at at sjette direktivs artikel 15, nr. 2, (Momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra b) og artikel 147), skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at en medlemsstat indrømmer fritagelse for moms knyttet til levering af goder til udførsel til steder uden for Fællesskabet, når betingelserne for en sådan fritagelse ikke er opfyldt, men hvor den afgiftspligtige ikke ved udvisning af almindelig agtpågivenhed i handelsforhold kunne have indset dette, fordi de beviser for udførsel, som køberen fremlagde, var forfalskede.

Underleverandører

Momsfritagelsen omfatter også de tilfælde, hvor køber er momsregistreret her i landet, når sælger forestår varens eksport til steder uden for EU. Se TfS 1997, 870. SKM2008.630.SR drejede sig om en sag, hvor en virksomhed solgte et parti varer til en aftager i et andet EU- land, hvor varerne blev forabejdet. Herefter købte virksomheden de forarbejdede varer, der stadig befandt sig i det andet EU-land, og solgte disse til en dansk køber, som videresolgte varerne til 3. land. Varerne befandt sig således i et andet EU-land ved handlens indgåelse og blev transporteret direkte derfra til 3.land. Skatterådet fandt, at det indledende salg kunne betragtes som et almindeligt EU-salg, såfremt det var et reelt salg. Skatterådet udtalte iøvrigt vejledende, at de efterfølgende leverancer ikke var momspligtige her i landet eller i det andet EU-land, da leveringsstedet blev anset for at være uden for EU.

Bøger, blade m.v.

Virksomheder (f.eks. bogforlag), der forsender bøger, blade mv. til steder uden for EU i tryksagsforsendelser eller almindelige brevforsendelser, skal ikke beregne moms af leverancerne.

Gaveforsendelser

Der skal ikke beregnes moms af gaveforsendelser, der udføres til steder uden for EU ved virksomhedens foranstaltning, selv om varerne afsættes til herboende personer.

Lystfartøjer

Virksomheder, der sælger lystfartøjer, som afgår til steder uden for EU på egen køl, skal ikke beregne moms af salget under følgende betingelser:

 • køber skal over for sælger kunne dokumentere at have bopæl uden for EU. Det kan gøres ved forevisning af pas, identitetskort eller tilsvarende legitimation
 • sælger skal på fakturaen angive køberens navn og adresse uden for EU. Fakturaen skal indeholde sædvanlige oplysninger om bl.a. udstedelsesdato, fartøjets art og pris. Fakturaen skal endvidere indeholde størrelsen af den moms, som virksomheden hæfter for, hvis den foreskrevne dokumentation ikke fremlægges
 • ved salg af lystfartøjer til personer med bopæl i Norge skal virksomheden senest 6 måneder efter leveringen kunne dokumentere, at lystfartøjet er anmeldt til toldmyndigheden i Norge. Det kan f.eks. være i form af toldmyndighedens påtegning på salgsfakturaen om anmeldelse, kopi af toldkvittering eller erklæring om, at købet er toldmyndigheden bekendt. Hvis dokumentation ikke kan fremlægges, skal virksomheden medregne det beregnede momsbeløb til salgsmomsen for den periode, hvor dokumentationsfristen udløber
 • ved salg af lystfartøjer til personer, der ikke har nærmere tilknytning til andre EU-lande eller de nordiske lande, er et afstemplet enhedsdokument dokumentation for udførsel. Ved ikke nærmere tilknytning ses der på bopæl, opholds- eller arbejdstilladelse mv. Enhedsdokumentet afstemples ved det toldcenter, hvor virksomheden er beliggende. Der skal samtidig med angivelsen til udførsel fremlægges dokumentation for købers bopælsforhold.

Motorkøretøjer

Der skal ikke beregnes moms ved leverancer af motorkøretøjer (inkl. leveringsomkostninger mv.) bestemt til registrering på grænsenummerplader, når køberen har tilladelse fra Ny tekst startSKATNy tekst slut til direkte udtransport på grænsenummerplader. Det samme gælder motorkøretøjer, som er solgt til levering i udlandet, og for hvilke Ny tekst startSKATNy tekst slut har givet tilladelse til direkte udtransport på grænsenummerplader.

Der skal derimod beregnes moms ved leverance af motorkøretøjer, når køberen har tilladelse fra Ny tekst startSKATNy tekst slut til midlertidig benyttelse af et personmotorkøretøj her i landet på grænsenummerplader. Se tillige I.1.1.2 om levering af nye transportmidler til andre EU-lande.

Midlertidig brug af maskiner og driftsmidler til eksport

En virksomhed kan undlade at beregne moms ved salg af maskiner og driftsmidler til en kunde uden for EU, selv om disse midlertidigt skal bruges til produktion af varer til den pågældende kunde her i landet. Der skal kunne fremlægges fornøden dokumentation for maskinernes midlertidige anvendelse her i landet samt salgsfaktura og dokumentation for indgåede aftaler, f.eks. kontrakt om levering af varer, ordrebekræftelse, bankafregning m.v.

Det er en betingelse, at maskinerne mv. efter produktionens afslutning udføres til den pågældende køber uden for EU eller bliver destrueret.

Statslig bistand til udviklingslandene

For varer, der afsættes til Udenrigsministeriet (afdeling for internationalt udviklingsarbejde - DANIDA) til brug for Danmarks bistandsvirksomhed i udviklingslandene, kan momsberegning undlades, hvis de udføres direkte af leverandøren og i dennes navn.

Det samme gælder for varer, som DANIDA udfører, hvis DANIDA afgiver erklæring til leverandøren om udførslen. Denne gives på den af leverandørvirksomheden udstedte faktura og skal indeholde oplysning om enhedsdokumentets dato og nr.

Der skal heller ikke beregnes moms af varer, der afsættes til Landbrugsministeriet som led i de af UN/FAO World Food Program gennemførte projekter, hvis varerne udføres direkte fra leverandørvirksomheden og i dennes navn.

Udførsel via IAPSO

IAPSO er et fælles indkøbskontor (Inter-Agency Procurement Services Office), som Forenede Nationers Udviklingsprogram har oprettet i Danmark.

Der er givet tilladelse til, at danske leverandører, der leverer varer til IAPSO, kan undlade at beregne moms, når varerne er bestemt til udførsel til projekter i udlandet.

Det er en betingelse, at IAPSO sender de danske leverandører dokumentation for, at varerne er ekspederet til et nærmere angivet projekt i udlandet. Dokumentationen kan f.eks. være kopifaktura eller kopifragtbrev med  attest for udførsel.

Udførsel via ambassader tilhørende lande uden for EU

Varer, der ifølge skriftlig aftale med en udenlandsk ordregiver leveres til den pågældende stats officielle repræsentation her i landet, kan leveres uden moms, når udførslen sker ved repræsentationens foranstaltning, og virksomheden kan dokumentere udførslen.

Udførsel via Udenrigsministeriet

Kontormaskiner, papir og andre kontorartikler samt boliginventar, der afsættes til Udenrigsministeriet bestemt til udførsel ved ministeriets foranstaltning til brug for danske repræsentationer i lande uden for EU, kan ligeledes leveres uden moms. Det er en forudsætning, at udførslen kan dokumenteres.

Der gælder tilsvarende regler for udstillings- og dekorationsmaterialer, der er afsat til Udenrigsministeriet og bestemt til udførsel ved ministeriets foranstaltning i forbindelse med salgsfremstød for danske varer i udlandet.

Varer, der udføres af privatpersoner

Levering af varer til herboende privatpersoner eller herværende ikke registrerede virksomheder, som forestår varernes udførsel til steder uden for EU, kan ikke ske momsfrit.

Varer, som registrerede virksomheder sælger til privatpersoner bosat uden for EU, kan fritages for moms efter bestemmelserne i momsbekendtgørelsen §§ 33-36 om momsfrit salg til rejsende med bopæl uden for EU.

Der skelnes mellem, om køber har bopæl i Norge eller på Ålandsøerne, eller om køber har bopæl i andre lande uden for EU. Særreglen for Norge og Ålandsøerne skyldes en nordisk overenskomst om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Norge, Ålandsøerne og Danmark.

Ny tekst startBestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra b), og artikel 147 i dansk ret.Ny tekst slut

Personer med bopæl i Norge eller på Ålandsøerne For at få momsfritagelse skal prisen på den enkelte vare overstige 1.200 kr. inkl. moms, og at varen transporteres til steder uden for EU inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden. En gruppe ting, der normalt udgør en helhed, anses for én vare. Ny tekst startJf. lovens § 34, stk. 1, nr. 5.Ny tekst slut

Det er en betingelse, at fakturaen angiver varerne til udførsel til Norge  eller Ålandsøerne. Fakturaen skal være forsynet med udstedelsesdato, sælger og købers navn og adresse samt varernes antal, art og værdi (salgspris inkl. moms samt momsbeløbet). Ny tekst startJf. momsbekendtgørelsens § 33, stk. 1.Ny tekst slut

Køber skal overfor virksomheden kunne dokumentere sin bopæl i Norge eller på Ålandsøerne ved forevisning af pas, identitetskort eller tilsvarende legitimation. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 35.Ny tekst slut

Virksomheden skal medregne momsen til salgsmomsen for den periode, hvor salget har fundet sted. Momsen kan så fradrages i salgsmomsen i den periode, hvor virksomheden kan fremlægge faktura, der i Norge eller på Ålandsøerne er påtegnet, at varerne er afgiftsberigtiget ved indførslen. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 36.Ny tekst slut

Personer med bopæl i andre lande uden for EU

For at få momsfritagelse skal varerne (det må gerne være forskellige varer) være købt i samme forretning (f.eks. et stormagasin) og have en samlet værdi over 300 kr. inkl. moms. Det er yderligere en betingelse, at varen transporteres til steder uden for EU inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden. Ny tekst startJf. lovens § 34, stk. 1, nr. 5.Ny tekst slut

Det er en betingelse, at varerne på en faktura eller i et enhedsdokument er angivet til udførsel. Fakturaen eller enhedsdokumentet skal indeholde oplysning om varernes antal, art og værdi (salgspris inkl. moms samt momsbeløbet). Fakturaen skal endvidere være forsynet med en udstedelsesdato og indeholde oplysninger om sælgers og købers navn og bopæl. Ny tekst startJf. momsbekendtgørelsens § 34.Ny tekst slut

Køber skal over for virksomheden kunne dokumentere sin bopæl uden for EU ved forevisning af pas, identitetskort eller tilsvarende legitimation. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 35.Ny tekst slut

Virksomheden skal medregne momsen til salgsmomsen for den periode, hvor salget har fundet sted. Momsen kan så fradrages i salgsmomsen i den periode, hvor virksomheden kan fremlægge faktura eller enhedsdokument, der angiver, at varerne er toldbehandlet ved købers udrejse fra EU. Ny tekst startJf. bekendtgørelsens § 36.Ny tekst slut Der gælder de almindelige regler for opbevaring af fakturaer mv.

Ny tekst startDet fremgår af artikel 48 i momsforordningen, at ved fastlæggelsen af, om den tærskel, som en medlemsstat fastsætter i henhold til artikel 147, stk. 1, første afsnit, litra c), i Momssystemdirektivet som en betingelse for fritagelse ved levering af varer, der medtages i rejsendes personlige bagage, er overskredet, baseres beregningen på fakturaværdien. Den samlede værdi af flere varer kan kun anvendes, hvis samtlige varer er anført på samme faktura udstedt af samme momspligtige person, der leverer varerne til samme kunde.Ny tekst slut

EF-domstolen har i sag C-271/06, Netto Supermarkt, udtalt, at at sjette direktivs artikel 15, nr. 2, (Momssystemdirektivets artikel 146, stk. 1, litra b) og artikel 147), skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at en medlemsstat indrømmer fritagelse for moms knyttet til levering af goder til udførsel til steder uden for Fællesskabet, når betingelserne for en sådan fritagelse ikke er opfyldt, men hvor den afgiftspligtige ikke ved udvisning af almindelig agtpågivenhed i handelsforhold kunne have indset dette, fordi de beviser for udførsel, som køberen fremlagde, var forfalskede.

Særlige turistordninger for personer, bosat uden for EU

Told- og Skattestyrelsen har tilladt en særlig turistordning for Global Refund DK A/S (tidligere Europe Tax-Free Shopping Denmark A/S København) og de forretninger, der er tilsluttet selskabet.

De tilsluttede forretninger udfylder ved salg til turister en særlig faktura/cheque med selskabets logo og navn. Denne faktura/cheque svarer til den almindelige faktura og behandles efter samme regler også for så vidt angår toldbehandling ved udrejse af EU.

Efter toldbehandlingen, hvor fakturaen/chequen er attesteret for udførslen, opbevares den hos Global Refund International AB, Sverige.

Det er en betingelse, at:

 • bilagsmaterialet for en længere periode skal kunne fremlægges
 • Global Refund DK A/S skal informere sælgeren om, at denne er ansvarlig for tilvejebringelse af dokumenterne, idet opbevaringspligten fortsat påhviler sælger
 • sælgeren skriftligt erklærer sig indforstået med ordningen.

Fakturaer/cheques skal opbevares i mindst 5 år. Salgsvirksomhedens umiddelbare dokumentation for momsfrit salg består i stedet for fakturaer af kontoudtog fra Global Refund DK A/S.

Kontoudtoget skal indeholde følgende oplysninger:

 • dato for kontoudtogets udfærdigelse
 • den tilsluttede virksomheds navn og adresse
 • faktura/cheque nr. og dato
 • faktura/chequebeløbets størrelse inkl. moms
 • momsbeløbets størrelse
 • kontoudtogets nr. i forhold til andre udskrevne kontoudtog til virksomheden.

Global Refund DK A/S skal tillige sørge for, at der på kontoudtoget kun medtages turistsalg, der opfylder betingelserne for momsfritagelse, se I.1.2.1.1 om dokumentation for bopæl uden for EU.

Selskabet varetager mod et gebyr udbetalingen af momsrefusion til turisten.

Told- og Skattestyrelsen har ligeledes tilladt en turistsalgsordning for Tax-Free International/Eurocard Denmark (nuværende PBS International).

Ved salg til turister udleverer den pågældende forretning en formular, der i forretningen udfyldes med dato, kundens navn og bopæl, vareart, pris inkl. moms og momsbeløbet. Forretningen og turisten beholder en kopi af formularen. Originalformularen attesteres af toldvæsenet ved udrejse fra sidste EU-land og indsendes til Tax-Free International. Kunden betaler ved købet varens fulde pris inkl. moms.

Momsbeløbet fratrukket ekspeditionsgebyr udbetales til kunden, når Tax-Free International har modtaget den attesterede originalformular. Forretningen debiteres herefter beløbet og får tilsendt en Betalings-Serviceoversigt, der for det enkelte salg indeholder oplysninger om købsdato, formularnummer, pris og momsbeløb. Den attesterede originalformular opbevares af Tax-Free International i 5 år. Betalings-Serviceoversigten sammenholdt med den attesterede originalformular kan godkendes som udførselsdokumentation.

SKAT har ligeledes tilladt en turistsalgsordning for Denmark Tax-Free Refund ApS.

Der er udarbejdet en særlig formular, som de tilsluttede forretninger udskriver i forbindelse med varesalget til turisten. Formularen udskrives elektronisk og indeholder bl.a. oplysning om sælgers navn og CVR-nummer. Varen specificeres af den almindelige kassebon, der vedhæftes formularen. Endvidere påføres oplysning om navn, adresse på kunden, oplysning om hjemland, og pas- eller id-nummer. Denmark Tax-Free Refund ApS udsteder til de tilsluttede forretninger en faktura, der udgør forretningernes grundlag for at regulere salgsmomsen, der er opkrævet ved turistens køb, samt grundlag for virksomhedens fradrag for købsmomsen af det provisionsbeløb, som selskabet tilbageholder som et ekspeditionsgebyr.

Denmark Tax-Free Refund ApS skal opbevare de afstemplede formularer, som en del af regnskabsmaterialet, og formularerne skal stilles til rådighed for SKAT, såfremt det ønskes i forbindelse med momskontrol af de tilsluttede forretninger.

Ved salg til diplomater m.fl., der efter andre regler er fritaget for at betale moms i det land, hvor de bor, anses det for tilstrækkelig dokumentation, at fakturaen er forsynet med påtegning fra det endelige indførselslands toldmyndighed eller anden kompetent myndighed om, at varerne er indført.

Der skal ikke beregnes moms af arbejdsydelser på varer, der efter behandling bliver transporteret til et sted uden for EU af virksomheden eller af en aftager etableret i udlandet. Det er hensigten at holde reparationsarbejder på løsøregenstande fri for moms.

Hvis det er tjenesteyderen, der står for transporten, behøver køberen ikke at være etableret i udlandet.

Det er uden betydning, om arbejdsydelsen foretages for sælgers eller købers regning.

SKM2008.445.SKAT omhandler genoptagelse ved ændring af praksis for den momsmæssige behandling af træning af heste, der midlertidigt er indført til Danmark med henblik på træning jf. SKM2008.388.LSR. Af meddelelsen fremgår, at når hesteejere fra lande uden for EU får trænet deres heste hos trænere her i landet, kan ydelsen leveres uden dansk moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 6, når hesten efter træningen bliver transporteret til et sted uden for EU af virksomheden eller af en aftager etableret i udlandet.

For varer, der skal udføres fra EU-området, gælder de samme regler, dvs. at man kan holde reparation og istandsættelse af en vare uden for den momspligtige omsætning, selv om varen altid har befundet sig i EU-området, når blot varen efter behandling udføres til steder uden for EU.

LystfartøjerReparationsarbejde, ombygning mv. på lystfartøjer fra lande uden for EU og erhvervsfartøjer hjemmehørende uden for EU med en bruttotonnage på under 5 respektive bruttoregistertonnage på under 5 tons kan holdes uden for den momspligtige omsætning, når reparationsarbejdet mv. sker for udenlandsk regning, og fartøjet efter endt reparation udføres til et sted uden for EU.

Værfter og reparatører, der foretager reparationsarbejde mv. på de ovennævnte fartøjer, skal før indførslen søge told- og skatteforvaltningen om en bevilling til midlertidig told- og momsfrihed for lystfartøjer.

Der skal ikke beregnes moms af ydelser, der er knyttet direkte til udførsel af varer til steder uden for EU eller til indførsel af varer, der er under de i § 12, stk. 2 nævnte toldordninger, se I.3.

Det er i forbindelse med indførsel en betingelse, at de indførte varer er omfattet af en af de i § 12, stk. 2 nævnte ordninger. Det forhold, at varerne har været ufortoldede på tidspunktet for levring af de pågældende ydelser, kan ikke sidestilles med de i § 12, stk. 2 nævnte ordninger, jf. SKM2006.99.LSR  

Baggrunden for bestemmelsen er, at ydelsen anses som en integreret del af varen, der eksporteres til steder uden for EU. For varer, der indføres fra steder uden for EU, vil ydelserne indgå i fortoldningsbeløbet og herved blive pålagt moms.

Blandt ydelser, der er omfattet af ordningen, er f.eks. transport i EU af varer, der skal eksporteres til tredjelande. Det er selve transportens karakter, der er afgørende for momsfritagelsen. Det betyder, at transporten er fritaget i alle situationer, også f.eks. ved viderefakturering i Danmark.

Der skal ikke beregnes moms af vareafgifter vedrørende skibe i udenrigsfart og udenlandske fiskerfartøjer. Om definitionen af udenrigfart, se I.1.4. Se også SKM2008.554.SKAT. Der skal heller ikke beregnes moms af ydelser, der præsteres her i landet af luftfragtagenter i forbindelse med oprettelse af luftfragtaftaler til lande uden for EU.

Luftfragtaftaler indgås enten med luftfartsselskabet eller med dets agent. I sidstnævnte tilfælde sker det på den måde, at kundevirksomheden kontakter luftfragtagenten, der udfylder et fragtbrev for luftfartsselskabet og henvender sig til det pågældende selskab, der sørger for transporten. Luftfartsselskabet udbetaler et provisionsbeløb for fragtaftalen.

Skibsmægleres formidling af transport vedrørende danske og udenlandske skibe er fritaget for moms, når ydelserne præsteres for skibets regning eller for et firma, der er hjemmehørende i udlandet. Det er endvidere en betingelse, at ydelserne vedrører udførsel eller indførsel af varer til eller fra steder uden for EU.