Fritagelsen omfatter levering af punktafgiftspligtige varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når der skal betales punktafgift af varen i modtagerlandet og forsendelsen sker i overensstemmelse med reglerne for handel med punktafgiftspligtge varer. Ved punktafgiftspligtige varer forstås energiprodukter, alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt forarbejdet tobak efter EU's regler, men ikke gas, der leveres gennem et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system. Fritagelsen omfatter dog ikke levering af varer, der afgiftsberigtiges efter reglerne i kapitel 17.

Bestemmelsen svaret til Momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra b), jf. artikel 2, stk. 3, og artikel 139, stk. 2 og 3.

Som nævnt omfatter fritagelsen ikke gas, der leveres gennem et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system. Denne form for gas er omfattet af særlige leveringsstedsbestemmelser i momslovens § 14, nr. 5 og 6. Disse bestemmelser finder ligeledes anvendelse på elektricitet samt varme og kulde via varme- eller kuldenet, se E.2.4.

Som nævnt finder fritagelsen heller ikke anvendelse på varer omfattet af lovens kapital 17 om brugtmomsordningen for visse brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, se afsnit R.

Andre varer, der er punktafgiftspligtige i Danmark eller i andre EU-lande (ikke-harmoniseredede punktafgifter), er ikke omfattet af momsfritagelsen efter denne bestemmelse, men kan f.eks. være fritaget efter § 34, stk. 1, nr. 1 (momslovens øvrige regler), se evt. I.1.1.

Punktafgifter

Varerne skal forsendes eller transporteres efter de EU-regler, der gælder for forsendelse og kontrol af punktafgiftspligtige varer. Der skal svares punktafgift i modtagerlandet, jf. EU's direktiver om harmoniserede punktafgifter, særligt cirkulationsdirektivet (Direktiv 2008/118/EF). Se Punktafgiftsvejledningen, afsnit A.15.