Efter momslovens § 28, stk. 3 er afgiftsgrundlaget for varer og ydelser, som en virksomhed anvender ved byggeri m.v., og hvoraf der skal betales afgift efter §§ 6 og 7 normalværdien. Tilsvarende gælder for varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 4, når udtagningen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale.

Normalværdien fastsættes som hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet. Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er afgiftsgrundlaget indkøbs eller fremstillingsprisen, jf. § 28, stk. 1 (se afsnit G.2.1), og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer og ydelser af den pågældende art.

Nærmere om byggevirksomhed for egen regning efter § 28, stk. 3, se Q.1.4.3.

Nærmere om normalværdi ved handel mellem interesseforbundne parter se G.3.

Momsgrundlaget ved byggeri for fremmed regning er vederlaget, eksklusiv moms, jf. momslovens § 27, stk. 1. For en nærmere beskrivelse af de almindelige regler om opgørelse af momsgrundlaget ved leverancer mod vederlag , se G.1.

For en nærmere beskrivelse af praksis vedr. momsgrundlaget ved byggeri for fremmed regning, se Q.1.3.2.