Arbejde på løsøregenstande har efter momslovens § 20, nr. 2, 2. led, leveringssted her i landet, når ydelsen leveres til en ikke-pligtig person, og når ydelsen rent faktisk udføres her.

Sker salget til pligtige personer, gælder hovedreglen for leveringsstedet i § 16, stk. 1. Se E.3.2.

Bestemmelsen svarer til den hidtidige affattelse af lovens § 18, stk. 1, nr. 3.

Bestemmelsen omfatter f.eks. reparationsarbejder, servicering eller montering af varer i eller på køretøjer, fartøjer eller andre løsøregenstande. Levering af varer, der eksempelvis indgår som reservedele i forbindelse med en reparation (hovedydelsen), er omfattet af bestemmelsen (dvs. løsøregenstanden er den samme eller har generhvervet de oprindelige egenskaber efter reparationen).

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 54, stk. 2, litra b), 2. led.Ny tekst slut 

Ny tekst startDet fremgår af artikel 34 i momsforordningen, at bortset fra ved samling af varer, der bliver del af fast ejendom, fastsættes stedet for levering af ydelser til en ikke-momspligtig person, som kun består i, at en momsplgtig person samler de forskellige af en maskine, som alle er leveret til denne af kunden, i overensstemmelse med artikel 54 i Momssystemdirektivet.Ny tekst slut

Landsskatteretten fandt i SKM2008.388.LSR, at træning af heste, der midlertidigt indføres til Danmark med henblik på træning, kan anses som arbejde udført på løsøregenstande. Landsskatteretten anså træningsydelsen som en rent fysisk behandling af løsøregenstande, der ikke principielt kan betragtes som videnskabelig eller intellektuel.

Et selskab, der var momsregistreret i Sverige, drev virksomhed inden for skovdrift. Selskabet havde i en periode i 2000 udført arbejde med skovrydning af stormfaldstræ for en maskinstation, der udlejede større skovmaskiner. Landsskatteretten fandt i SKM2005.125.LSR, at virksomhedens ydelser havde bestået i afgrening og opskæring af allerede fældede træer. Det forhold, at træerne, medens dette arbejde fandt sted, stadig befandt sig på det skovareal, hvor de var fældet, kunne ikke antages at medføre, at der var tale om ydelser vedrørende fast ejendom som omhandlet i momslovens dagældende § 16 (nu § 18). Ydelserne måtte i stedet anses som arbejde udført på løsøregenstande som omhandlet i momslovens dagældende § 17, stk. 1, nr. 3 (nu § 20, nr. 2).

Den dagældende bestemmelse i § 17, stk. 2, (senere § 18, stk. 2) fandt anvendelse på forholdet. I dag ville forholdet være omfattet af hovedreglen i § 16, stk. 1, for leverancer til afgiftspligtige personer.

Det fremgår at SKM2010.646.SR, at hvis en tysk momsregistreret transportvirksomhed transporterer en vare fra Tyskland til Danmark, og transportvirksomheden samtidig installerer/monterer varen for en privatperson, vil installationsydelsen/monteringsydelsen have leveringssted her i landet, når ydelsen faktisk udføres her, jf. momslovens § 20, nr. 2. Den tyske virksomhed bliver som følge heraf registreringspligtig i Danmark, jf. momslovens § 47, stk. 1.