Krav
bek. § 2
Målingen af koncentrationen kan ske enten kontinuerligt eller stikprøvevis. Ved brug af stikprøver skal der anvendes blandprøver af mindst ét døgns udledninger. Stikprøverne skal være repræsentative for den samlede udledning i stikprøveperioden, og prøvedagene skal udtages eller vægtes med de udledte mængder på prøvedagen, så gennemsnittet bliver repræsentativt for den samlede udledning.

Prøvetagningen og analysen af spildevandet skal i øvrigt overholde de krav, der er fastsat af tilsynsmyndighederne, dog minimum de krav der gælder for målinger, der udføres i medfør af lov om miljøbeskyttelse, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Detektions-
grænse
Ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde skal en spildevandsanalyse fra et laboratorium indgå i afgiftsberegningen med detektionsgrænseværdien.

Eksempel
Et laboratorium har en detektionsgrænse på 3 mg, og analyseresultatet viser noget, der er mindre end 3 mg pr. liter. I opgørelsen af den afgiftspligtige mængde skal prøven indgå med værdien 3 mg pr. liter.

Prøveantal
Antallet af prøvedage skal mindst udgøre det tal, der fremkommer, når den årlige afgift divideres med 50.000, dog mindst 12 prøvedage årligt. Overstiger det herved fremkomne antal prøvedage 52, kan antallet af prøvedage dog begrænses til 52. Antallet af prøver kan forøges enten efter krav fra told- og skatteregionen eller efter virksomhedens eget ønske.

For spildevandsanlæg, hvor husspildevand udgør mindre end 15 pct. af tilledningen af spildevand, kan antallet af prøvedage fastlægges på grundlag af summen af de tilknyttede ejendommes afgiftsbetaling, fratrukket evt. godtgørelse.

Ved opgørelsen kan indgå prøver både til tilsynsmyndighedernes kontrol og til egenkontrolmålinger. Såfremt antallet af prøvedage overstiger det lovpligtige antal, skal samtlige prøver indgå i opgørelsen.

Tilsynsmyndighederne skal mindst én gang årligt udlevere de nødvendige oplysninger til virksomheden.

Målefejl mv.
bek. § 6
Der bortses fra fejlbehæftede målinger af koncentrationen, mens prøver udtaget under unormale driftsforhold indgår i bestemmelsen af den afgiftspligtige mængde på samme måde som andre prøver.

Overstiger perioden, hvor måleren er ude af drift 14 dage, eller foreligger der mindre end 2 prøver for en afgiftsperiode, skal virksomheden underrette den lokale told- og skatteregion.

Måleprogram
bek. § 7
Inden afgiftsperiodens begyndelse skal der foreligge et måleprogram, der nærmere redegør for principperne for prøveudtagning, herunder antallet af prøver og udvælgelsesmetode.

Måleprogrammet skal også indeholde angivelse af, om beregningerne af udledningen for hver afgiftsperiode er foreløbige (aconto-opgørelse) eller endelige, samt oplysninger om, i hvilket omfang beregningerne baseres på egenkontrolmålinger og tilsynsmyndighedernes målinger.

Opgørelse
bek. § 3
Kvartalets koncentration af stoffer er gennemsnittet af de foretagne (vægtede) målinger.

Den afgiftspligtige mængde beregnes ved at gange udledningen af spildevand med koncentrationen af N, P og BI5 (modificeret).

Eksempel
Udledning af spildevand i oktober kvartal 1999 i alt 900.000 m3. Der foreligger 6 døgnprøver. Prøverne for kvælstof (N) viser følgende:
Dato
Total-N mg/l Vandmængde m3N-total kg
4. oktober 12,110.530127,41
18. oktober 11,020.040220,44
2. november 5,112.63064,41
15. november3,311.07036,53
29. november 5,710.76061,33
10. december 3,715.900 58,83
Samlet mængde 80.930568,95
Gennemsnit:568,95x1000x1000 (mg)= 7,0 mg pr. liter
80.930x1000 (l)

Tilsvarende opgørelse for fosfor (P) og BI5.
Indhold af N (vægtet gennemsnit): 7,0 mg pr. l
Indhold af P (vægtet gennemsnit): 1,1 mg pr. l
Indhold af BI5 (modificeret) (vægtet gennemsnit): 10,0 mg pr. l
Total-N: 900.000 m3 x 0,0070 kg/m3 x 20 kr. =126.000 kr.
Total-P: 900.000 m3 x 0,0011 kg/m3 x 110 kr. =108.900 kr.
BI5 : 900.000 m3 x 0,010 kg/m3 x 11 kr. = 99.000 kr.
I alt spildevandsafgift 333.900 kr.

Såfremt der foreligger mindre end 6 prøver i en afgiftsperiode, skal virksomheden foretage en samlet opgørelse for hele kalenderåret. Andre virksomheder kan vælge at foretage en samlet opgørelse for hele kalenderåret.

Aconto-afregning
Virksomheden skal foretage en foreløbig opgørelse af afgiften for hver afgiftsperiode. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af prøver udtaget og analyseret i afgiftsperioden eller den gennemsnitlige koncentration af total-kvælstof, total-fosfor og BI5 (modificeret) i det foregående kalenderår.

Den foreløbige opgørelse vedrører kun målingen af koncentrationen. Spildevandsmængden opgøres uændret som den faktisk målte mængde i kvartalet.

Efter udløbet af kalenderåret foretager virksomheden på grundlag af alle årets målinger en samlet opgørelse af de udledte mængder samt afgiften heraf. Differencer mellem den foreløbige og endelige opgørelse tillægges henholdsvis fradrages i afgiftsbetalingen for januar kvartal i det efterfølgende kalenderår.

Virksomheden skal underrette den lokale told- og skatteregion, såfremt der anvendes aconto-afregning.