I 1995 var der balance mellem mængder af forbrændingsegnet affald og forbrændingskapacitet. Stoppet for deponering af forbrændingsegnet affald, der blev indført 1. januar 1997, stigninger i affaldsmængderne samt forsinkelser i omstillingen til kraftvarmeproduktion baseret på affald, har imidlertid medført, at der er kapacitetsunderskud i dag.

I forbindelse med stoppet for deponering af forbrændingsegnet affald fik kommunerne mulighed for at give tilladelse til midlertidig oplagring af denne type affald i op til et år. Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald ud over 1 år forudsatte dispensation fra Miljøstyrelsen. Som det fremgår af Affald 21 er der i år 2000 mangel på forbrændingskapacitet i det midt- og sønderjyske område samt på Fyn. På grund af den manglende kapacitet er der dispensation til midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald i flere år, og i et enkelt tilfælde op til 10 år. Da planlægning, projektering og indkøring af ny forbrændingskapacitet er temmelig tidskrævende, er der brug for midlertidig oplagring (mellemdeponering) af det forbrændingsegnede affald ofte i flere år.

Ny tekst startVed midlertidig oplagring af denne type affald betales der afgift ved tilførslen til mellemdeponiet efter gældende sats for affald afleveret til forbrænding.

De nærmere regler om afregning af afgiften i forbindelse med mellemdeponering er under justering.Ny tekst slut