Harmonisering af afgifter
I forbindelse med gennemførelsen af det indre marked skete der en harmonisering af told- og skatteregler. For punktafgifter blev harmoniseringen gennemført ved, at Rådet i løbet af 1992 vedtog en række direktiver, der trådte i kraft den 1. januar 1993, og som omfatter afgifterne på
  • mineralolier,
  • alkohol og alkoholholdige drikkevarer og
  • forarbejdede tobaksvarer.
Det betyder, at danske punktafgiftslove for disse afgifter er undergivet bestemmelser i EUs direktiver samt de med hjemmel i disse direktiver udstedte forordninger.

Der skelnes derfor på EU-plan mellem ovennævnte EU-harmoniserede punktafgifter (EU-punktafgifter) og ikke-harmoniserede punktafgifter (nationale afgifter).

Det er således kun varer omfattet af EU-punktafgifterne, at der er fastsat fællesskabsregler. For alle andre varer kan EU-landene med respekt for traktatens øvrige regler opretholde eller indføre nationale afgifter i den udstrækning, som de måtte ønske.

Gennemførelse
EU-direktiverne er gennemført i dansk lovgivning ved de respektive danske punktafgiftslove for afgifter af mineralolier, spiritus, vin, øl og tobaksvarer samt toldloven.

I vejledningen indgår direktiverne derfor som en integreret del af beskrivelsen af punktafgiftslovgivningen, dels i del A, dels i kapitlerne for de enkelte punktafgifter, medens reglerne for handel med og transport af varer inden for EU efter direktiv 92/12 (cirkulationsdirektivet )og kommissionsforordningerne er beskrevet i dette kapitel.