Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af afgiftslovene eller de forskrifter, som er udstedt i henhold til lovene, kan normalt straffes med bøde. I tilfælde af forsætlig afgiftsunddragelse kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde e.l., kan der pålægges den juridiske person som sådan et bødeansvar.

Ny tekst startEfter lov nr. 1029 af 22. november 2000 afskaffes straf i form af hæfte fra den 1. juli 2001.Ny tekst slut