§ 2
Afgiften skal normalt indbetales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb, dvs. samtidig med angivelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi.

Hvis afgiftsbeløbet er under 50 kr., skal beløbet ikke betales, men angivelsen skal alligevel sendes til regionen.

Rettidig betaling
Betalingen anses for rettidig, når
  • beløbet er indbetalt til et posthus, et pengeinstitut eller på told- og skatteregionen senest sidste rettidige betalingsdag,
  • anmodning om overførsel er virksomhedens pengeinstitut i hænde, så overførsel fra virksomhedens konto til Told?Skats konto kan ske senest på sidste rettidige betalingsdag, eller
  • regionen modtager virksomhedens check med posten senest sidste rettidige betalingsdag.
Hvis sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til den første hverdag derefter.

Ved betaling bruges det indbetalingskort, som regionen har sendt til virksomheden, også når der overføres fra egen konto.

Ved betaling med check til regionen skal indbetalingskortet vedlægges.

Ikke rettidig betaling § 7
Betales afgiften ikke rettidigt, skal virksomheden betale en månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden.

Rykkergebyr § 6
Regionen opkræver et gebyr på 65 kr. for hver erindringsskrivelse (rykker) om betaling af afgift.

Straks betaling
Ny tekst startHvis en registreret varemodtager gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, kan Told?Skat med hjemmel i den enkelte punktafgiftslov pålægge en virksomhed at betale afgiften allerede ved varemodtagellsen.Ny tekst slutNy tekst startFor registrerede oplagshavere er der ingen hjemmel til forkortelse af angivelsesperioden og betalingsfristen, se dog Ny tekst slutNy tekst startA.11.1Ny tekst slutNy tekst start om forløbig fastsættelse og Ny tekst slutNy tekst startA.11.4Ny tekst slutNy tekst start om sikkerhedsstillelse. Ny tekst slut

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter