Definitionen på en ombytning af aktier efter § 13, stk. 2 svarer til definitionen i fusionsbeskatningsdirektivet. Der er således tale om ombytning af aktier efter stk. 1-2, når der foreligger en transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab, at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af den pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte værdi af de værdipapirer, som udleveres til gengæld herfor. Om 10 pct.-reglen, se nærmere afsnit S.G.17.3.
Efter ABL § 13, stk. 1, har aktionærerne i det erhvervede selskab ved ombytning af aktier adgang til beskatning efter reglerne i §§ 9 og 11 i , dvs. succession, jf. nedenfor.
Ved afgørelsen af om et selskab svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab lægges særligt vægt på følgende: Der skal være tale om et erhvervsdrivende selskab med en fast indskudskapital, i hvilket ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af deltagerne indskudte kapital og selskabets øvrige formue, og som er undergivet en retlig regulering. Dog kan der også lægges vægt på andre momenter. Mindre væsentlige fravigelser i forhold til danske aktie- og anpartsselskaber bevirker dog ikke, at tilladelse til succession vil være udelukket.
Afgørelsen af, om der er tale om et aktie- eller anpartsselskabslignende selskab ifølge § 13, stk. 1, træffes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om meddelelse af tilladelse til succession ved ombytning af aktier. Det er i denne forbindelse ansøgeren, der gennem forelæggelse af oplysninger om selskabet og om de regler, selskabet er undergivet, skal kunne dokumentere, at der er tale om et selskab, som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab.
Ny tekst startAfgørelser truffet af en Told- og Skatteregion kan påklages til Told- og Skattestyrelsen som 2. instans. Afgørelser truffet af Told- og Skattestyrelsen i 1. instans, kan påklages til Landsskatteretten.
Ny tekst slut