I praksis vil det ofte være vanskeligt at bestemme, hvornår leveringen har fundet sted. Hvis der i forbindelse med leverancen er udstedt en faktura, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, hvis faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning
.
Der er i loven ingen nærmere angivelse af, hvad der skal forstås ved snarest efter. Hvad der skal forstås herved, må bero på en konkret vurdering. I visse brancher udstedes der ikke altid en faktura i forbindelse med leverancen. Fastlæggelsen af beskatnings- og fradragstidspunktet må her ske på grundlag af afregningsbilag el.lign., der kan træde i stedet for en faktura.

Fra 1. december 1999 er det ikke længere tilladt at benytte PBS-betalingsoversigtens udstedelsesdato (den 1. i måneden) som fakturadato. Efter denne dato er det et krav, at hver fakturering/transaktion på betalingsoversigten indeholder de samme oplysninger, som kræves for en almindelig faktura. Dette betyder, at hver transaktion skal forsynes med en særskilt udstedelsesdato (fakturadato), se TfS 1999.834.
 
Leveringstidspunktet for ejendomsmæglerydelser er det tidspunkt, hvor der fra såvel sælgers som købers side er underskrevet en ubetinget slutseddel. Datoen for slutsedlens underskrivelse er afgørende for, i hvilken periode salæret skal momsberigtiges. Ejendomsmæglere, som udsteder faktura, kan anse faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, hvis faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning, dvs. slutsedlens underskrivelse.
 
Løbende leverancer
Virksomheder, som opkræver abonnementsafgift og lign. for leverancer af varer og momspligtige ydelser, eller som opkræver lejebeløb for udlejning af varer, lejligheder etc., foretager ofte samlet udsendelse af et antal girokort, der kan være vedlagt en særlig opgørelse, der efter form og indhold er udformet som en faktura. Virksomhederne skal som hovedregel momsberigtige hele det opkrævede beløb i den momsperiode, hvori den samlede udsendelse af giroindbetalingskortene finder sted.

En fravigelse fra hovedreglen kan tillades, hvis indbetalingskortene er forsynet med hver sin fakturadato, som kan anvendes ved opgørelse af momstilsvaret. Fakturadatoen skal ligge forud for en forfaldsdato og sidste rettidige indbetalingsdato. Se N.2.3.8.
 
Betalingsstandsning
I tilfælde, hvor en registreret virksomhed går i betalingsstandsning, skal leverancer indtil betalingsstandsningsdagen momsberigtiges for tiden indtil betalingsstandsningsdagen. For igangværende byggearbejder og lign., som ikke fuldt ud er faktureret til modtageren, skal der med betalingsstandsningsdagen som skæringstidspunkt ske særskilt fakturering af værdien af den resterende del af det udførte arbejde. Opgørelsen af denne værdi baseres på en faktisk opgørelse pr. betalingsstandsningsdagen, dvs. stadeværdi med fradrag af allerede fakturerede og/eller modtagne acontobeløb, eventuelt beregnet i forhold til den entreprisesum, der er aftalt for de pågældende leverancer.
 
Det kan forekomme, at et bo selv forestår færdiggørelsen af et igangværende arbejde, men undlader at foretage den nævnte opgørelse pr. betalingsstandsningstidspunktet. Sådanne arbejder faktureres som svarende til forskellen mellem de af den afmeldte virksomhed før betalingsstandsningen fakturerede beløb (acontobetalinger) og den aftalte entreprisesum, inkl. eventuelle reguleringer. I sådanne tilfælde skal leverancerne som helhed (det af boet fakturerede beløb) henføres til boets momsregnskab som omsætning på faktureringstidspunktet.